ยินดีต้อนรับสู่

SNRU PVD Online


โปรดกรอก Username และ Password

Username 
Password 

  • จำนวนสมาชิกแยกตามประเภทบุคลากร
  • พนักงานมหาวิทยาลัย 556
  • พนักงานราชการ 22
  • ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 152
  • สถิติการเข้าชม
  • วันนี้2
  • เดือนนี้4
  • ปีนี้122
  • ทั้งหมด455
  • เริ่มนับ 24 พ.ย. 2563

รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(พนักงานราชการ)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางกิ่งเดือน มิเถาวัลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
2นางสาวดาริกา แก้วดีนักวิชาการพัสดุ1/1/2443
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
3นายรชต มามิมินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
4นายดุษดี ผาจวงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/2559
5นายประสงค์ วรชัยนายช่างไฟฟ้า1/3/2560
6นายวิทยา ลูกอินทร์เจ้าพนักงานธุรการ1/1/2556
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
7นางสาวศันสนีย์ สุดทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/2559
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
8นางสาวชุลีพร ลาภจิตรนักวิชาการศึกษา1/1/2443
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       งานบริหารทั่วไป
9นางรัชดาภรณ์ ราชติกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/9/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
10นายนพรุจ มุสิกะโปดกนักวิชาการโสตทัศนศึกษา1/6/2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาศิลปกรรม
11นางสาวน้ำฝน หาวังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
12นายเทพกร ลีลาแต้มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/2559
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
13นางสาวกนกพร นวลอึ่งนักวิชาการศึกษา1/7/2559
14ว่าที่ร้อยตรีวาทิน ไชยเทศนักวิชาการศึกษา1/6/2559
       งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์
15ว่าที่ร้อยตรีวาทิน ไชยเทศนักวิชาการศึกษา1/6/2559
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
16นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตรนักวิชาการศึกษา1/3/2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
17นายนัทที โคตรทุมมีนักวิจัย1/1/2443
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
18นายภควัต ชัยวินิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/12/2559
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
19นายคณิน งามมานะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ1/6/2559
20นายอัครชัย ใจตรงนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/3/2558
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
21นายอรรณพ อรังศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/11/2558
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
22นางสาวกัลยาณี ภูยิหวาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/1/2443

งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4297 0112 IP-PHONE 136
ผู้ดูแลระบบ : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Copyright© 2012 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.