รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวกนกพร นวลอึ่งนักวิชาการศึกษา1/6/25591/7/2559
2ว่าที่ร้อยตรีวาทิน ไชยเทศนักวิชาการศึกษา1/6/25591/6/2559
       งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
3นายกฤษดากร บรรลือนักวิชาการวัฒนธรรม18/3/25651/4/2565
       งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์
4ว่าที่ร้อยตรีวาทิน ไชยเทศนักวิชาการศึกษา1/6/25591/6/2559
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
5นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตรนักวิชาการศึกษา15/2/25601/3/2560