รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       งานบริหารทั่วไป
1นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/3/2555
2นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/255428/2/2560
3นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/6/2562
4นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
5นางสาวธิวาพร คำสงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25611/6/2561
6นางสาวธิวาพร คำสงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25611/10/2564
7นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/1/2443
8นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
9นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
10นายสัญญา แถมสมดีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
11นายอนุวัตร อุ่นคำนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/3/25611/4/2561
       งานบริการการศึกษา
12นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
13นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
14นางครองใจ โสมรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
15นางวรางรัตน์ เป้งไชยโมอาจารย์20/9/25561/11/2556
16นายณัฐพงษ์ วงษ์มาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
17นายณัฐพงษ์ วงษ์มาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
18นายสมชาย บุตรนันท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25591/12/2559
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
19น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิตอาจารย์12/7/25531/3/2555
20นางฐิตินันท์ เหมะธุลินอาจารย์10/2/25541/3/2555
21นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์อาจารย์2/11/25581/11/2558
22นางสาวรัตน์มณี ชนะบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25571/6/2557
23นายกัมปนาท วงค์เครือสอนอาจารย์2/11/25581/11/2558
24นายนราวุธ ระพันธ์คำอาจารย์15/8/25571/9/2557
25นายภาคภูมิ ซอหนองบัวอาจารย์29/9/25591/2/2559
26นายสุวิทย์ ทิพอุเทนอาจารย์29/9/25591/2/2559
27นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
28ส.พญ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์อาจารย์1/2/25621/1/2443
       สาขาวิชาการประมง
29นางอรอนงค์ ขันเดชอาจารย์1/5/25581/6/2558
30นายทรงทรัพย์ อรุณกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
31นายทรงทรัพย์ อรุณกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25544/7/2559
32นายนพรัตน์ พัชณีย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/10/25561/3/2559
33นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
34นายอนาวิล พรหมเทพอาจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
35นางสาวสิรินทัศน์ เลี่ยมแหลมอาจารย์2/3/25521/3/2555
36นายธนกร ราชพิลาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
37นายนะกะวี ด่านลาพลอาจารย์3/1/25611/3/2561
38นายสมศักดิ์ ศิริขันธ์อาจารย์5/1/25581/3/2558
39นางศศิธร มีชัยตระกูลอาจารย์18/11/25561/1/2557
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
40นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติอาจารย์15/9/25591/2/2559
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
41นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศจันทึกอาจารย์1/10/256113/12/2561