รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
1นางวิชยา ตรีศกประพฤทธิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
2นายนพรัตน์ จูมศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       งานบริหารทั่วไป
3นางสาวกมลทิพย์ นาโควงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
4นางสาวจุฬาลักษณ์ สีโพธิ์ลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
       งานบริการการศึกษา
5นางสาวจันทนา ศรีวรสารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ27/8/25611/12/2560
6นางสาวจันทนา ศรีวรสารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ27/8/25611/12/2560
7นางสาวภุลภญา บีลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
8นายสมภพ เลิศศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
9นางญาตาวี ไชยมาตย์อาจารย์2/12/25531/3/2555
10นางสาวจุฑามาศ ตังควานิชอาจารย์1/12/25581/12/2558
11นางสาวธิดาวรรณ วิชนีอาจารย์15/9/25591/2/2559
12นางสาวนภาไล ตาสาโรจน์อาจารย์1/7/25541/3/2555
13นางสาวบุญญิสา ภูบรรทัดอาจารย์18/9/25611/8/2555
14นางสาวเบญจวรรณ จันปุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
15นางสาววิภาวี บัวผันอาจารย์1/8/25601/9/2560
16นางสาวศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทินอาจารย์27/12/25612/5/2562
17นางสาวศิริพร บุญโนนแต้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25601/1/2561
18นางสาวศิริพร บุญโนนแต้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25601/1/2561
19นางสาวสิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์10/2/25541/3/2555
20นายคมศิลป์ สารทองผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
21นายชยกร สุตะโคตรอาจารย์1/5/25561/8/2556
22นายพงศธร ภาวะบุตรอาจารย์1/12/25581/12/2558
23นายศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์อาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชาภาษาไทย
24นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสมอาจารย์1/8/25541/3/2555
25นางสาวญาณิกา แสนสุริวงค์อาจารย์1/8/25601/8/2560
26นางสาวนิโลบล ภู่ระย้าอาจารย์1/8/25601/8/2560
27นางสาวพรรณวดี ศรีขาวอาจารย์1/9/25551/10/2555
28นางสาวภัทรลดา ทองเถาว์อาจารย์20/11/25641/2/2565
29นางสาววิไลวรรณ อุดหนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
30นางสาววิไลวรรณ อุดหนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
31นายต่อศักดิ์ เกษมสุขอาจารย์1/2/25521/3/2555
32นายธวัชชัย ดุลยสุจริตอาจารย์15/8/25571/9/2557
33นายปกกสิณ ชาทิพฮดผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
34นางกันยมาศ สงวนศักดิ์อาจารย์15/9/25591/12/2559
35นางสาวรดาณัฐ ภูสมนึกอาจารย์15/1/25581/1/2558
36นายเสริมวิช บุตรโยธีอาจารย์1/11/25541/3/2555
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
37นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
38นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
39นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/3/2555
40นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/3/2555
41นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/10/2563
42นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/3/2555
43นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/3/2555
44นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/10/2563
45นางสาววินิธา พานิชย์อาจารย์20/6/25501/3/2555
       สาขาวิชาดนตรี
46นางสาววันนพร สิทธิสารอาจารย์2/11/25581/11/2558
47นายประลองยุทธ์ แจ้งกลั่นอาจารย์30/5/25561/8/2556
48นายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพลอาจารย์1/5/25561/8/2556
49นายอรรคพล ราษฎร์ศิริอาจารย์18/11/25561/1/2557
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
50นางสาวกิติมา ขุนทองอาจารย์2/11/25581/11/2558
51นางสาวเชาวณา ไข่แก้วอาจารย์2/11/25581/11/2558
52นางสาวภัชราภรณ์ สาคำอาจารย์15/8/25571/9/2557
53นางสาววรรณพร หันไชยุงวาอาจารย์15/9/25591/10/2559
54นางสาวอริสา สุมามาลย์อาจารย์18/11/25561/7/2559
55นายพสุธา โกมลมาลย์อาจารย์16/3/25541/3/2555
56นายภูริภูมิ ชมภูนุชอาจารย์1/5/25561/8/2556
57นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/11/2558
58นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/1/2443
59นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/2/2564
60นายวรังกูร ขาวขันธ์อาจารย์20/8/25561/11/2556
61นายวรังกูร ขาวขันธ์อาจารย์20/8/25561/7/2563
62นายศรีสุข ผาอินทร์อาจารย์15/6/25611/10/2555
       สาขาวิชานิติศาสตร์
63นางทิพาพร แคล่วคล่องอาจารย์15/8/25571/7/2557
64นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์อาจารย์15/5/25551/8/2555
65นางสาวปริฉัตร ภูจิตรอาจารย์1/2/25521/3/2555
66นายคำล่า ใขคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
67นายคำล่า ใขคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/5/2565
68นายดนัยณัฐ จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์15/8/25571/9/2557
69นายเนธิชัย ธานะราชอาจารย์1/10/25642/2/2563
       สาขาวิชาศิลปกรรม
70นายนพดล ชาสงวนอาจารย์1/9/25551/10/2555
71นายนพดล ชาสงวนอาจารย์1/9/255530/11/2561
72นายสุวัฒน์ บุญธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์20/8/25561/9/2556
73นายอติชาติ เต็งวัฒนโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
74นายเอกณริน แคล่วคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
75นางสาวอุทุมพร หลอดโคผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25541/3/2555
76นายธนวัฒน์ พันทาอาจารย์15/8/25571/9/2557
77นายสุวัฒชัย พ่อเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์23/9/25531/3/2555
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
78นายพุฑฒจักร สิทธิผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25541/3/2555
79นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์อาจารย์12/10/25541/3/2555
80นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์อาจารย์12/10/25546/7/2559
81นายวีรศักดิ์ บำรุงตาอาจารย์1/10/25521/3/2555
82นายวีรศักดิ์ บำรุงตาอาจารย์1/10/25521/3/2555
83นางสาวจริยาภรณ์ เที่ยงธรรมโมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/12/25601/1/2561
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
84นางสาวภุลภญา บีลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559