รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวสริญญา แสนภูวาคนงาน1/10/25521/12/2560
2นายถาวร ศรีระวงค์คนงาน16/3/25471/12/2560
3นายสมัย บุญชัยโยคนงาน1/4/25501/12/2560
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4นางสาวทิพวรรณ บุญตาท้าวผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25581/12/2560