รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
1นางศุภพิชญ์ ประเสริฐนูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ4/9/25601/9/2560
2นางสาวจินตนา ลินโพธิ์ศาลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
3นางสาวมัลลิกา พรหมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
4นายนรากร เจริญสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ30/5/25561/8/2556
       งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
5นางสาวชุติมา ภูลวรรณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
6นายเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
7นายเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
8นายอัศวิน จันทร์ส่องนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
9นายอัศวิน จันทร์ส่องนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานวิชาการและวิจัย
10นางสาวจินตนา ลินโพธิ์ศาลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
       งานวิเทศสัมพันธ์
11นางอรทัย ไชยหงษ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25591/10/2559
12นางสาวสุภาณี เล่าสุอังกูรนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
13นายศราวุธ ปัญญาสารนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
14นางสุภาวดี สามาทองนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555