รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
1นางเจริญพร บาทชารีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/3/2555
2นางสาวอุ่นเรือน แสนเสนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/6/25591/7/2559
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3นางลำดวน กุลยณีย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
4นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหาบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/9/25551/3/2555
5นายชาญชัย บาลศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/5/25561/2/2557
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
6นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
7นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
8นางสุวิดา สุจริตบรรณารักษ์ปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
9นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่ายบรรณารักษ์ปฏิบัติการ3/3/25591/10/2559
       งานบริการสารสนเทศ
10นางศศธร มาศสถิตย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
11นางสาวดาราวรรณ ปัตโชติชัยบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/10/25621/12/2560
12นางสาววารุณี เพียรพจน์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/9/25551/4/2556
13นายเอกราช วงค์กระโซ่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
14นางพินิดดา ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
15นางสาววัชราภรณ์ ทอนรินทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
16นายกิตติภูมิ คำศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/8/25541/3/2555
17นายกิตติภูมิ คำศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/8/25541/3/2555
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
18นายจยุตย์ พูลเพิ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ21/1/25541/3/2555
19นายจิรศักดิ์ จันทะศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2/3/25521/3/2555
20นายธีระยุทธ โคธิเวทย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
21นายวิทวัส จักรคมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/7/25641/12/2560
       งานพัฒนาสื่อดิจิทัล
22นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/9/25551/10/2555