รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ใดคนงาน1/10/25571/12/2560
2นางสาวระพีพรรณ แสนภูวาคนงาน1/10/25621/11/2564