รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
1นางผการัตน์ ทิพวังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/7/2563
2นางศุลีพร อนันตธนรัตน์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
3นางสาวภัทรา บูรณะเนตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
4นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
5นางสาวศศิภา ชวพันธุ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
6นายธิติพงษ์ สมจันทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
7นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
8นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
9นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/10/2564
10นายปรัชญา สาระทรัพย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
11นายสุเทพ จันทร์ชนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
       งานกิจการนักศึกษา
12นายปรัชญา สาระทรัพย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/255531/5/2563
       งานบริการการศึกษา
13นางศุลีพร อนันตธนรัตน์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
14นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/1/2443
15นายธิติพงษ์ สมจันทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาการบัญชี
16นางจินตนา จันทนนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์16/3/25541/3/2555
17นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสารอาจารย์7/8/25561/9/2556
18นายกฤตกร มั่นสุวรรณอาจารย์3/1/25611/1/2561
19นายศักดาเดช กุลากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
20นางศศิกานต์ สังข์ทองอาจารย์1/7/25541/3/2555
21นายชัยณรงค์ พูลเกษมผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/8/2555
22นายเชาวรัตน์ ทุนร่องช้างอาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
23นางพิศณี พรหมเทพอาจารย์1/5/25561/8/2556
24นางสาวสายป่าน จักษุจินดาอาจารย์3/7/25561/8/2556
25นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสงผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
26นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสงผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/10/2564
27นายสามารถ อัยกรผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/8/2561
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28นางนาฎลดา เรืองชาญอาจารย์3/7/25561/8/2556
29นางนาฎลดา เรืองชาญอาจารย์3/7/255630/4/2563
30นางรุจิรา จงคล้ายกลางอาจารย์15/5/25551/8/2555
31นางสุพิชญา นิลจินดาอาจารย์11/4/25501/3/2555
32นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติอาจารย์1/11/25541/3/2555
33นายเด่นชัย สมปองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25521/9/2559
34นายศุภมิตร บุญทาผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25541/10/2559
       สาขาวิชาการจัดการ
35นางกชพร จันทร์เรืองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
36นางเมธาวี ยีมินผู้ช่วยศาสตราจารย์1/12/25521/3/2555
37นายวศิน เพชรพงศ์พันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์16/3/25541/3/2555
38นายวัชระ อักขระผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
39นายวัชระ อักขระผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
40นางสาวอธิษฐาน ทองเชื้ออาจารย์3/1/25611/1/2561
41นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
42นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
43นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2565
44นายอรรฆเดช อุปชัยอาจารย์1/5/25561/8/2556
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
45นางสาวนันธารา ธุลารัตน์อาจารย์1/6/25551/8/2555
46นางสาวภัทร์ศินี แสนสำแดงอาจารย์1/6/25551/8/2555
47นางสาวลฎาภา ศรีพสุดาอาจารย์15/8/25571/3/2555
48นายจิรภัทร เริ่มศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์30/5/25561/8/2556
49นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณีอาจารย์15/9/25591/10/2559
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
50นางนันทกาญจน์ เกิดมาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
51นางสาวกาญจนาภรณ์ นิลจินดาอาจารย์15/9/25591/12/2559
52นางสาวชฎาพร แนบชิดอาจารย์18/11/25561/1/2557
53นายเกริกไกร ปริญญาพลอาจารย์1/9/25551/10/2555
54นายวิทวัส ปานศุภวัชรอาจารย์10/2/25541/3/2555
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
55ว่าที่ร้อยตรีพิศดาร แสนชาติอาจารย์3/1/25611/1/2561
       สาขาวิชาโลจิสติกส์
56นายพัลลภ จันทร์กระจ่างอาจารย์1/2/25621/4/2562