รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
1นางสาวศันสนีย์ สุดทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/6/2559