รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
1นางนาถลดา แสนภูวาคนงาน1/12/25591/12/2561
2นางสาวปรียา ไกรยะฝ่ายคนงาน1/2/25481/12/2561
       งานบริการการศึกษา
3นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์นักวิชาการศึกษา17/7/25561/12/2561
       สาขาวิชาฟิสิกส์
4นางเกษสุดา สิงห์สุขนักวิชาการศึกษา1/5/25551/12/2560
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
5นางสาวผ่องมณี ชีแก้วนักวิชาการศึกษา1/10/25551/12/2560
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
6นางสาววนิดา จันทร์หอมนักวิชาการศึกษา24/11/25571/12/2561