รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานบริหารทั่วไป
1นางนันทกา ลุนราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
2นางสาวนภาพร บุญเรืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานกิจการนักศึกษา
3นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
4นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/1/2557
5นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/2/2565
       งานบริการการศึกษา
6นางกฐิน จันทร์ทิบุตรนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/6/25521/3/2555
7นางจิรัชยา บุญตาท้าวนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/7/25541/3/2555
8นายนำชัย อุตโรกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาฟิสิกส์
9นางวิชชุดา ภาโสมอาจารย์1/6/25521/3/2555
10นางสาวเพชรรัตน์ ใจบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/6/25541/3/2555
11นางสาวลัดดาวรรณ เเสนสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
12นายโชคชัย คหัฏฐาอาจารย์1/10/25561/11/2556
13นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์11/4/25501/3/2555
14นายหรรษกร วรรธนะสารผู้ช่วยศาสตราจารย์15/3/25601/4/2560
15นายอาธรณ์ วรอัดผู้ช่วยศาสตราจารย์15/3/25601/4/2560
       สาขาวิชาเคมี
16นางสุมนา ถวิลอาจารย์1/12/25521/3/2555
17นางอรุณฉาย เตมียเวสผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
18นางสาวทิติยา ศรีภักดีอาจารย์1/2/25521/3/2555
19นายวิชญ์พล โถสายคำอาจารย์1/9/25601/9/2560
20นายวุฒิชัย รสชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25591/12/2559
21นายศุภกร อาจหาญอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาชีววิทยา
22นางแก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์อาจารย์22/6/25521/3/2555
23นางสุวภา สาวิภาคผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
24นางสาวกุลวดี สุวรรณไตรย์อาจารย์1/3/25601/4/2560
25นางสาวจิราภรณ์ สุมังคะอาจารย์10/2/25541/3/2555
26นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็นอาจารย์7/6/25531/3/2555
27นายกฤษณ์ พิเนตรเสถียรอาจารย์15/8/25571/9/2557
28นายอรุณ วงศ์จิรัฐิติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
29นางสาวจรินทร์ทิพย์ ชมชายผลอาจารย์16/6/25511/3/2555
30นางสาวจิราภรณ์ จำปาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
31นางสาวนำพร อินสินอาจารย์21/10/25531/3/2555
32นางสาววิบูลย์สุข ตาลกุลอาจารย์1/5/25561/8/2556
33นางสาวศศิวรรณ ทัศนเอี่ยมอาจารย์10/2/25541/3/2555
34นางสาวศิริพร โพธิ์ศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
35นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่งอาจารย์11/6/25551/8/2555
36นายภูวสิทธิ์ ภูลวรรณอาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
37นางสุพรรณี สมพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์24/10/25511/3/2555
38นางสาววัลภา พ่อชมภูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
39นางสาวสมจิตร บุญเทียมอาจารย์10/2/25541/3/2555
40นางสาวสุวิวรรธน์ วิชกูลอาจารย์30/5/25561/9/2556
41นายจิรวัฒน์ กันทะโลอาจารย์16/10/25611/5/2563
42นายชัยณรงค์ เพียรภายลุนอาจารย์15/7/255815/7/2558
43นายมงคล แสนสุขอาจารย์1/2/25622/5/2562
44ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ มุขวะชิอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
45นางสุธิรา จันทร์ปุ่มอาจารย์11/4/25501/3/2555
46นางสาวเกวลี ผาใต้อาจารย์15/8/25571/9/2557
47นางสาวธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรืองอาจารย์15/8/25571/9/2557
48นางสาวนิภาพร ชนะมารอาจารย์2/3/25521/3/2555
49นางสาวปิยวรรณ โถปาสอนอาจารย์1/5/25561/8/2556
50นางสาวแพรตะวัน จารุตันอาจารย์1/7/25541/3/2555
51นางสาวสุรีย์พัชร มุสิกะภวัตอาจารย์11/4/25501/3/2555
52นางสาวอรอุมา น้อยเหลืองนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
53นายกรกช มาตะรัตน์อาจารย์20/10/25551/1/2556
54นายกรกช มาตะรัตน์อาจารย์20/10/25551/1/2556
55นายชัยนันท์ สมพงษ์อาจารย์1/7/25541/3/2555
56นายชายแดน มิ่งเมืองอาจารย์1/12/25521/3/2555
57นายนำชัย อุตโรกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
58นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์อาจารย์10/2/25541/3/2555
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
59นางณัฐพร จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์15/8/25571/9/2557
60นางอมรรัตน์ แท่งทองอาจารย์1/9/25601/9/2560
61นางสาววิจิตรา สุจริตผู้ช่วยศาสตราจารย์2/6/25541/3/2555
62นางสาวอุไรวรรณ ภูนาพลอยอาจารย์20/12/25641/2/2565
63นายทรงพล ประโยชน์มีอาจารย์15/9/25591/2/2559
64นายประวิทย์ สุวรรณรงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/9/25591/12/2559
       สาขาวิชาฟิสิกส์
65นายวิทวัส พลหาญอาจารย์1/9/25601/9/2560
       งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
66นายเทพกร ลีลาแต้มนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/7/25641/7/2559
       งานศูนย์วิทยาศาสตร์
67นางณิชานันท์ กุตระแสงนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ5/10/25581/1/2443
68นางสะใบทิพย์ เลิศศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
69นางสาวกนกวรรณ วรดงนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
70นางสาวนิรันตรี ทวีโคตรนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
71นายธวัชชัย พันธุกางนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
72นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมานักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
73นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราชนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
74นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราชนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/11/2564