รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
1นางสาวปนัดดา กิติราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25601/12/2561
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
2นายรังสรรค์ พาวงศ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25601/12/2561
3ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร สุนารักษ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25601/12/2561
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
4นางบังอร ผ่านสุวรรณพนักงานปรุงอาหาร2/3/25561/12/2560
5นางพันนิภา ชลอาวาสพนักงานทำความสะอาด1/10/25481/12/2560
6นางลำพูน สิงห์หันต์แม่บ้านซักรีด1/10/25501/12/2560
7นางสุจิตรา จักษุมาตรพนักงานทั่วไป27/10/25461/12/2560
8นางสุจิตรา จักษุมาตรพนักงานทั่วไป27/10/25461/6/2564
9นางสาวณฐกร โสมนามพนักงานต้อนรับ23/10/25571/12/2560
10นางสาวนรีรัตน์ พูดเพราะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป8/2/25591/12/2561
11นางสาวเบญจวรรณ ศรีลำเนาพนักงานแม่บ้านห้องพัก6/5/25551/12/2561
12นางสาวพจนีย์ จักรศรีพนักงานบริหารทั่วไป11/1/25551/12/2560
13นางสาวเพรชรัตน์ จำปาพนักงานทำความสะอาด1/10/25481/12/2560
14นางสาวเพรชรัตน์ จำปาพนักงานทำความสะอาด1/10/25481/12/2560
15นางสาวศรินยา สารหงษ์พนักงานบริการห้องอาหาร1/9/25461/12/2560
16นางสาวอักษร พองพลาพนักงานต้อนรับ1/2/25561/12/2561
17นางสาวอัมรา วงศ์เตชะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/25581/1/2564
18นายดำรงค์ กั้วพิสมัยพนักงานจัดเลี้ยง6/7/25611/2/2564
19นายไพฑูรย์ ข่วงทิพย์พนักงานห้องอาหาร2/4/25601/12/2561
20นายเวส ฤาไกรพนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย1/4/25461/12/2560
21นายสนิทพรรค บุตรราชหัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง1/9/25461/12/2560
22นายอรรถพงศ์ แซมรัมย์คนงาน1/10/25511/12/2560
23นายอานนท์ เชื้อนาข่าคนงาน10/7/25551/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
24นางสาวอลิษา เครื่องเพชรผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25591/7/2559
25นางสาวอลิษา เครื่องเพชรผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25591/7/2559
26นางสาวอลิษา เครื่องเพชรผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25591/6/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
27นายวีรพรรณ รัตนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/25561/12/2561
28นายวีรพรรณ รัตนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/25561/11/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยบริการหอประชุม)
29นางนงลักษ์ ศรีฤทธิ์คนงาน10/10/25491/12/2560
30นางนงลักษ์ ศรีฤทธิ์คนงาน10/10/254930/4/2563
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยยานพาหนะ)
31นายลักษณ์ สืบชาติพนักงานขับรถยนต์1/4/25541/10/2564
32นายอภิวิชญ์ สมบัติดีพนักงานขับรถยนต์1/2/25531/2/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยไฟฟ้า)
33นายธงชัย เสลาดช่างไฟฟ้า5/2/25611/11/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยรักษาความปลอดภัย)
34นายชัยรัตน์ เข็มเพ็ชรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/6/2564
35นายวรัญญู นามเพ็งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/1/2564
36นายวิทยา ผาสุขเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25631/1/2564
37สิบเอกไพรัช อุ่มภูธรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย16/2/25491/1/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
38นายวินัส โคตรวิชัยคนงาน5/1/25581/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
39นางญาติ อินทร์เจริญคนงาน1/10/25521/12/2560
40นางพัฒนา ตองตาสีคนงาน1/10/25551/12/2560
41นางพิศวง เรืองโชคทวีคนงาน1/10/25571/12/2560
42นางวรรณพร ภูละครคนงาน1/10/25571/12/2560
43นางวัฒนา ภูละครคนงาน1/4/25541/12/2560
44นางวาสนา พรหมหากุลคนงาน1/10/25591/12/2561
45นางวิรัตน์ เเก้วบุดดีคนงาน1/10/25501/12/2560
46นางสมัย อุ่มภูธรคนงาน1/4/25541/12/2560
47นางอุลัยวรรณ งอนราชคนงาน1/12/25461/12/2560
48นางสาวธนิดา จันทร์ใดคนงาน1/4/25481/12/2560
49นางสาวนภัสกรณ์ บุตรบุญคนงาน1/10/25601/12/2561
50นางสาวนภาพร บุตรบุญคนงาน1/10/25561/12/2560
51นางสาววราพร กงลีมาคนงาน1/10/25581/12/2561
52นางสาววิลาวัณย์ ถานโอภาสคนงาน1/10/25591/12/2561
53นางสาวสมจิต โคตรวิชัยคนงาน1/10/25551/12/2561
54นางสาวเสงี่ยม มณีกัญย์คนงาน1/12/25491/12/2560
55นายครรชิต อุปพงษ์คนงาน1/10/25571/12/2560
56นายจีระการณ์ ศิริสานต์คนงาน1/10/25551/12/2560
57นายเจริญชัย ทุ่มโมงคนงาน1/10/25571/12/2560
58นายชัยชนะ วะชุมคนงาน1/12/25491/12/2560
59นายชุมพล ทุ่มโมงคนงาน1/10/25561/12/2560
60นายฐิติพงศ์ ตองตาสีคนงาน1/10/25511/12/2560
61นายดลใจ ยางธิสารคนงาน16/2/25491/12/2560
62นายทองหล่อ แก้วบุดดีคนงาน16/2/25491/12/2560
63นายนันทวัฒน์ อินคำน้อยคนงาน1/10/25561/12/2560
64นายปรีดา จักรพิมพ์คนงาน1/12/25491/12/2560
65นายพนัส บุญหล้าคนงาน1/10/25501/12/2560
66นายพรทิพย์ ศิริสานต์คนงาน1/10/25521/12/2560
67นายพินิจ จำปาคนงาน1/10/25591/12/2560
68นายวิทูร ไชยทิพย์คนงาน1/10/25551/12/2560
69นายวิโรจน์ อุ่มภูธรคนงาน1/10/25481/12/2560
70นายวีระศักดิ์ เข็มเพ็ชรคนงาน1/10/25561/12/2560
71นายวุธชัย เมืองซองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25581/12/2560
72นายสนธยา ฐานทองดีคนงาน1/10/25551/12/2560
73นายสมพงษ์ เขียวรัตน์คนงาน1/10/25551/12/2560
74นายสมโภช ผงสินสุคนงาน1/10/25601/12/2561
75นายสะท้าน ทองศูนย์คนงาน16/2/25491/12/2560
76นายสะไหว จันไตรรัตน์คนงาน1/10/25481/12/2560
77นายสายัน ถานทองดีคนงาน1/10/25501/12/2561
78นายอดิศักดิ์ เมืองสูงคนงาน1/10/25561/12/2560
79นายอรรถพร จักรพิมพ์คนงาน1/10/25581/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
80นายชัยรัตน์ เข็มเพ็ชรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/12/2560
81นายธีรศักดิ์ บุษบาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25591/12/2560
82นายนันทวิทย์ ชิณศรีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25551/12/2560
83นายปิญญา ครุธตำคำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/4/25541/12/2560
84นายพีระพงษ์ พิลาทาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25501/12/2560
85นายภูษิต วาดเมืองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย16/2/25491/12/2560
86นายวรัญญู นามเพ็งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/12/2560
87นายวีระพงษ์ ตุ่นกลิ่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/6/25471/12/2560
88นายสมพงษ์ จันตะแสงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/4/25541/12/2560
89นายสาธิต อินคำน้อยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25481/12/2560
90นายสุรเดช ไชยหงษ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25501/12/2560
91นายอภิวัฒน์ ไชยเสนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25461/12/2560
92นายอะมอน โยทัยหาญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25551/12/2560
93สิบเอกไพรัช อุ่มภูธรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย16/2/25491/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
94นายถาวร สุริวรรณ์ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1/7/25481/12/2560
95นายอาทรณ์ จันทะดวงช่างเทคนิค9/6/25511/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
96นายจรีวัฒน์ อินทร์เจริญพนักงานขับรถยนต์1/4/25461/12/2560
97นายเดชา วงศ์กาฬสินธุ์พนักงานขับรถยนต์1/10/25481/12/2560
98นายตระกูล ภูยิหวาพนักงานขับรถยนต์1/2/25461/12/2560
99นายธนพงศ์ ยาทองไชยพนักงานขับรถยนต์1/2/25591/12/2560
100นายประพาส ดีสาพนักงานขับรถยนต์1/4/25541/12/2560
101นายพยุงศักดิ์ แสนรัตน์พนักงานขับรถยนต์15/2/25601/12/2561
102นายพรสถิตย์ ศรีจำปาพนักงานขับรถยนต์1/7/25451/12/2560
103นายมิตร เรืองโชคทวีพนักงานขับรถยนต์1/2/25531/12/2560
104นายลักษณ์ สืบชาติพนักงานขับรถยนต์1/4/25541/12/2560
105นายอดิศักดิ์ พิมกรพนักงานขับรถยนต์15/2/25601/12/2561
106นายอภิวิชญ์ สมบัติดีพนักงานขับรถยนต์1/2/25531/12/2560
107นายอัคเดช ศรีปัตถาพนักงานขับรถยนต์4/1/25591/12/2560
108นายอุทัย อินธะนูพนักงานขับรถยนต์26/11/25501/12/2560
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
109นางจีรยา จันไตรรัตน์คนงาน1/10/25551/12/2560
110นางวันเพ็ญ ด่านลาพลคนงาน1/10/25551/12/2560
111นางสาวนันทนา พิลาทาคนงาน1/10/25551/12/2560
112นายเจษฎา พรมลาคนงาน1/10/25551/12/2560
113นายชาญชัย บุญต่ายคนงาน1/4/25541/12/2560
114นายมนัส โคตรวิชัยคนงาน27/3/25451/12/2560
       งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
115นางกัลยาลักษณ์ โกษาแสงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป2/10/25601/12/2561
116นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูลนักวิชาการศึกษา1/10/25581/12/2560
117นายนัถพร ข่วงทิพย์นักวิชาการศึกษา1/10/25581/12/2560
118นายปฎิญญา แพงพุยนักวิชาการศึกษา1/11/25591/12/2561
       งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
119นายสมชาย เพียมานักวิชาการศึกษา2/10/25601/12/2561
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
120นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ใดคนงาน1/10/25571/12/2560
121นางสาวระพีพรรณ แสนภูวาคนงาน1/10/25621/11/2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
122นางสาวสริญญา แสนภูวาคนงาน1/10/25521/12/2560
123นายถาวร ศรีระวงค์คนงาน16/3/25471/12/2560
124นายสมัย บุญชัยโยคนงาน1/4/25501/12/2560
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
125นางสาวทิพวรรณ บุญตาท้าวผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25581/12/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
126นางนฤมล แสนเมืองคนงาน1/10/25531/12/2560
127นางศิรานี กลมเกลียวคนงาน1/10/25521/12/2560
128นายนาวี จิตรมั่นคนงาน1/4/25541/12/2560
129นายศักดิ์ชัย ปานสังข์คนงาน1/10/25561/12/2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
130นางสาวอภิญญา วะจีสิงห์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร3/10/25591/12/2561
       งานบริหารทั่วไป
131นางนฤมล เหลวกูลคนงาน1/10/25571/12/2560
132นายณรงค์ เหลวกูลคนงาน16/2/25491/12/2560
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
133นางสาวอุทุมพร สุระศักดิ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/8/25601/12/2561
       สาขาวิชาศิลปกรรม
134นายชาติชาย ทีสุกะคนงาน1/3/25481/12/2560
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
135นางยุพิน จิตรมั่นคนงาน1/10/25561/12/2560
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
136นายชาติชัย อุดมกิจมงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/10/25621/3/2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานบริหารทั่วไป
137นายไพบูลย์ สุมังคะคนงาน16/2/25491/12/2560
       งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
138นายทองจันทร์ ผงสินสุช่างเทคนิค1/10/25481/12/2560
139นายวิชิต ศรีลำไพผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25491/12/2560
       งานศูนย์วิทยาศาสตร์
140นางวัชรินทร์ ผาจวงคนงาน1/10/25501/12/2560
141นางสุพัตรา พิลาทาคนงาน1/10/25551/12/2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
142นายสันติ ผิวผ่องนักวิจัย1/10/25571/12/2561
143นายสันติ ผิวผ่องนักวิจัย1/10/25571/11/2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
144นางชบา จันไตรรัตน์คนงาน1/10/25511/12/2561
145นางสาวโกสิน ลุนราชคนงาน1/10/25531/12/2561
146นางสาวชุติมา สมใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25621/1/2564
147นางสาววริษฐา ไวแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25581/12/2560
       งานบริการสารสนเทศ
148นายวิศิษฎ์ ปวงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/6/25561/12/2561
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
149นายดนุชา บัวพินธุนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/2/25551/12/2560
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
150นายสุบิน แก้วก่านักวิชาการคอมพิวเตอร์16/2/25581/12/2560
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
151นางนาถลดา แสนภูวาคนงาน1/12/25591/12/2561
152นางสาวปรียา ไกรยะฝ่ายคนงาน1/2/25481/12/2561
       งานบริการการศึกษา
153นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์นักวิชาการศึกษา17/7/25561/12/2561
       สาขาวิชาฟิสิกส์
154นางเกษสุดา สิงห์สุขนักวิชาการศึกษา1/5/25551/12/2560
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
155นางสาวผ่องมณี ชีแก้วนักวิชาการศึกษา1/10/25551/12/2560
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
156นางสาววนิดา จันทร์หอมนักวิชาการศึกษา24/11/25571/12/2561