รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
1นางจีรวรรณ ดวงสุภานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
2นางจีรวรรณ ดวงสุภานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
3นางพรพิมล ภาคมฤคนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/5/25561/8/2556
4นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ใดคนงาน1/10/25571/12/2560
5นางสาวทัศนีย์ คำปานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
6นางสาวทัศนีย์ คำปานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
7นางสาวรจนา ประดาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
8นางสาวระพีพรรณ แสนภูวาคนงาน1/10/25621/11/2564
9นางสาวศุวนันท์ กันเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
10นางสาวสุจิตรา ราชวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
11นางสาวสุจิตรา ราชวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
12นางสาวอรพิน บุตราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
13นายกฤษณะ กีวิไลย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
14นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
15นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/1/2564
16นายบุญเกื้อ ครุธคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ23/6/25521/3/2555
17นายบุญเกื้อ ครุธคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ23/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
18นางวันเพ็ญ นันทะศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์31/5/25561/8/2556
19นางสาวชุลีพร ลาภจิตรนักวิชาการศึกษา1/6/25591/1/2443
20นายทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์อาจารย์2/7/25611/8/2561
21นายอภิสิทธิ์ สมศรีสุขอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
22นางสาวพัทธนันท์ ชมภูนุชอาจารย์1/9/25601/3/2555
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
23นางผกาพรรณ วะนานามอาจารย์16/3/25541/3/2555
24นางวาทินี แกสมานอาจารย์2/3/25521/3/2555
25นางสาวจินดา ลาโพธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
26นางสาวนวพร วรรณทองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/25541/3/2555
27นางสาวเบญจพร อุผาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/3/2555
28นางสาวประภาวรรณ ทองศรีอาจารย์15/3/25601/4/2560
29นางสาวปัณฑิตา อินทรักษาอาจารย์25/6/25611/7/2561
30นางสาวเพ็ญผกา ปัญจนะอาจารย์11/11/25591/12/2559
31นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจรอาจารย์1/5/25561/8/2556
32นางสาวสรชา ผูกพันธ์อาจารย์15/3/25601/4/2560
33นางสาวสิรินทร์ ปัญญาคมอาจารย์16/10/25611/1/2443
34นางสาวอรุณรัตน์ คำแหงพลอาจารย์3/7/25601/8/2560
35นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/8/2555
36นายกฤตภาส วงค์มาอาจารย์3/10/25591/10/2559
37นายก้องภพ ศิริบุตรอาจารย์30/5/25561/8/2556
38นายชัยณรงค์ เพียรภายลุนอาจารย์15/7/255815/7/2558
39นายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากรอาจารย์15/3/25601/4/2560
40นายสถิตย์ ภาคมฤคผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
41นายสุดประไทย บุพศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์30/7/25521/3/2555
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
42นางสาวชุลีวัลย์ รักษาภักดีอาจารย์1/8/25601/8/2560
43นายธราเทพ เตมีรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์21/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
44นางสาวรัชดาพรรณ อินทรสุขสันติอาจารย์1/10/25611/1/2443
45นางสาวสุพัตรา ปสังคโทผู้ช่วยศาสตราจารย์8/12/25521/3/2555
46นางสาวหรรษา องคสิงห์อาจารย์1/6/25551/8/2555
47นางสาวหรรษา องคสิงห์อาจารย์1/6/25551/1/2443
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
48นางสาวนิศาชล ภาวงศ์อาจารย์1/2/25622/5/2562
49นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
50นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
51นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/7/2563
52นายนพรักษ์ แกสมานอาจารย์15/5/25551/8/2555
53นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์อาจารย์1/5/25561/8/2556
54นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์อาจารย์1/5/25561/8/2556
55นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
56นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
57นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/4/2565
58นายอริญชย์ พรหมเทพอาจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
59นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชคอาจารย์1/6/25551/8/2555
60นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชคอาจารย์1/6/25551/6/2564
61นายทศพล สิทธิอาจารย์18/9/25611/10/2561
62นายภัทรดร จั้นวันดีผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/3/2555
63นายภัทรดร จั้นวันดีผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/3/2555
64นายวสันต์ ศรีหิรัญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
65นายวสันต์ ศรีหิรัญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
66นางสาววราพร อัศวโสภณชัยอาจารย์1/8/25611/8/2561
67นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์อาจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
68นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
69นางสาวนนทวรรณ แสนไพรอาจารย์1/5/25561/8/2556
70นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทยอาจารย์1/4/25541/3/2555
71นางสาวอำพร ดัชถุยาวัตร์อาจารย์1/5/25561/8/2556
72นายศตวรรษ มะละแซมผู้ช่วยศาสตราจารย์25/11/25561/1/2557
73นายอนรรฆ สมพงษ์อาจารย์1/8/25601/8/2560
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
74นางอนงลักษณ์ หนูหมอกอาจารย์2/11/25581/11/2558
75นางสาวพรพิมล ศิวินาอาจารย์1/4/25541/3/2555
76นายกิตติกร รักษาพลอาจารย์2/11/25581/12/2558
77นายธเนศพล เจริญราษฎร์อาจารย์16/6/25571/1/2557
78นายธเนศพล เจริญราษฎร์อาจารย์16/6/25571/1/2557
79นายสุริยะ ประทุมรัตน์อาจารย์2/11/25581/12/2558
80นายอรรถสิทธิ์ เกษคึมบงอาจารย์29/9/25591/2/2559
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
81นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/8/2555
82นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/4/2565
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
83นางอัจฉรา ไชยสี ขูรีรังอาจารย์18/10/25611/1/2443
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
84นายเอกลักษณ์ เพียสาอาจารย์3/4/256031/5/2560
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
85นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมแก้วนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559