รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวงามวิไล คนไวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
2นางสาวจิราวรรณ สาริบุตรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
3นางสาวบังอร ไทยลานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
4นางสาวภัสรินทร์ โคตรพันธ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
5นางสาววรรณภา เอกพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
6นายชูชาติ คุ้มครองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
7นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
       งานบริการการศึกษา
8นางสาวนุชรา กุลยะนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
9นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
10นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
11นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555