รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
1นางสาวกัลยาณี ภูยิหวาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/5/25621/1/2443