รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวอัญชลี มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
       งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
2นางเกกิลา บารินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ1/5/25561/3/2555
3นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ20/9/25551/10/2555
4นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ20/9/25551/10/2555
5นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ20/9/25551/1/2564
6นางสาวประภาพร คำโสมศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
       งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
7นางสาวชนกญาดา โคตรสาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ21/8/25601/9/2560
8นางสาวเบญจพร มายูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ2/3/25631/4/2563
9นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
10นางสาวศิริพร ชาวชายโขงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25581/9/2558
11นางสาวศิริพร ชาวชายโขงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25581/9/2558
12นางสาวศุภนาฏ บุญชัยศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
13นางสาวศุภนาฏ บุญชัยศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       งานแผนและงบประมาณ
14นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ2/3/25521/3/2555
15นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
16นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
17นายสมศักดิ์ อามาตร์สมบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559