รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
1นางนาถลดา แสนภูวาคนงาน1/12/25591/12/2561
2นางสาวงามวิไล คนไวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
3นางสาวจิราวรรณ สาริบุตรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
4นางสาวบังอร ไทยลานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
5นางสาวปรียา ไกรยะฝ่ายคนงาน1/2/25481/12/2561
6นางสาวภัสรินทร์ โคตรพันธ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
7นางสาววรรณภา เอกพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
8นายชูชาติ คุ้มครองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
9นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
       งานบริการการศึกษา
10นางสาวนุชรา กุลยะนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
11นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์นักวิชาการศึกษา17/7/25561/12/2561
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
12นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาฟิสิกส์
13นางเกษสุดา สิงห์สุขนักวิชาการศึกษา1/5/25551/12/2560
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
14นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
15นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
16นางสาวผ่องมณี ชีแก้วนักวิชาการศึกษา1/10/25551/12/2560
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
17นางสาววนิดา จันทร์หอมนักวิชาการศึกษา24/11/25571/12/2561