รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
1นางเจริญพร บาทชารีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/3/2555
2นางชบา จันไตรรัตน์คนงาน1/10/25511/12/2561
3นางสาวโกสิน ลุนราชคนงาน1/10/25531/12/2561
4นางสาวชุติมา สมใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25621/1/2564
5นางสาววริษฐา ไวแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25581/12/2560
6นางสาวอุ่นเรือน แสนเสนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/6/25591/7/2559
7นายภควัต ชัยวินิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/12/2559
8นายภควัต ชัยวินิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/255926/8/2559
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
9นางลำดวน กุลยณีย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
10นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหาบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/9/25551/3/2555
11นายชาญชัย บาลศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/5/25561/2/2557
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
12นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
13นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
14นางสุวิดา สุจริตบรรณารักษ์ปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
15นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่ายบรรณารักษ์ปฏิบัติการ3/3/25591/10/2559
       งานบริการสารสนเทศ
16นางศศธร มาศสถิตย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
17นางสาวดาราวรรณ ปัตโชติชัยบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/10/25621/12/2560
18นางสาววารุณี เพียรพจน์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/9/25551/4/2556
19นายวิศิษฎ์ ปวงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/6/25561/12/2561
20นายเอกราช วงค์กระโซ่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
21นางพินิดดา ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
22นางสาววัชราภรณ์ ทอนรินทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
23นายกิตติภูมิ คำศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/8/25541/3/2555
24นายกิตติภูมิ คำศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/8/25541/3/2555
25นายคณิน งามมานะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ15/2/25601/6/2559
26นายดนุชา บัวพินธุนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/2/25551/12/2560
27นายอัครชัย ใจตรงนักวิชาการคอมพิวเตอร์15/1/25581/3/2558
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
28นายจยุตย์ พูลเพิ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ21/1/25541/3/2555
29นายจิรศักดิ์ จันทะศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2/3/25521/3/2555
30นายธีระยุทธ โคธิเวทย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
31นายวิทวัส จักรคมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/7/25641/12/2560
32นายสุบิน แก้วก่านักวิชาการคอมพิวเตอร์16/2/25581/12/2560
33นายอรรณพ อรังศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์2/11/25581/11/2558
       งานพัฒนาสื่อดิจิทัล
34นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/9/25551/10/2555