รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวนพวัลย์ ฝ่ายเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
2นางสาวสุกัญญา ลามคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
3นายบัณฑิต ศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
4นายบัณฑิต ศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/255930/11/2563
       งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
5นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/3/2555
6นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/3/2555
7นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/5/2563
8นายวัชระ น้อยนางนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
9นายวุฒิชัย ไชยพรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
       งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
10นางสาวจารุวรรณ พรมพิลาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
11นางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศนักวิชาการศึกษาชำนาญการ5/10/25581/3/2555
12นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
13นางเกศนรินทร์ อัยกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ16/6/25571/7/2555
14นางสาวบุษกร ถานทองดีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ(DSS)
15นางสาวภาวิณี สีมานักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ5/10/25581/1/2557
16นางสาวอรศิริ ไชยเทพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2561