รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
1นางสาวอภิญญา วะจีสิงห์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร3/10/25591/12/2561
       งานบริหารทั่วไป
2นางนฤมล เหลวกูลคนงาน1/10/25571/12/2560
3นายณรงค์ เหลวกูลคนงาน16/2/25491/12/2560
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4นางสาวอุทุมพร สุระศักดิ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/8/25601/12/2561
       สาขาวิชาศิลปกรรม
5นายชาติชาย ทีสุกะคนงาน1/3/25481/12/2560