รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวทับทิม สมปองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ3/8/25581/8/2558
2นางสาวนิพาพร หูตาชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ3/6/25561/3/2555
3นางสาวนิพาพร หูตาชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ3/6/25561/3/2555
4นางสาวพิศมัย ยศตะโคตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
5นางสาวพิศมัย ยศตะโคตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
       งานบริหารการวิจัย
6นางสาวภัณฑิรา สีนวลแลเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
7นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์นักวิจัยชำนาญการ20/8/25561/3/2555
       งานวิจัยและบริการวิชาการ
8นางสาวอัสฉรา นามไธสงนักวิจัยปฏิบัติการ5/10/25581/1/2557
9นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณนักวิจัยปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
10นายแสนสุรีย์ เชื้อวังคำนักวิจัยชำนาญการ5/10/25581/3/2555
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
11นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทนนักวิชาการศึกษาชำนาญการ14/2/25541/3/2555
12นายพงศกร ทองพันธุ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ29/9/25591/10/2559
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
13นางสาวเพียงจรัส รัตนทองสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25597/1/2562
14นางสาวเพียงจรัส รัตนทองสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/11/2564
15นายครรชิต สิงห์สุขนักวิจัยชำนาญการ1/12/25601/7/2559
16นายจักรกฤษ กองพิมายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/7/256329/12/2560
17นายนัทที โคตรทุมมีนักวิจัย1/2/25621/1/2443
18นายสันติ ผิวผ่องนักวิจัย1/10/25571/12/2561
19นายสันติ ผิวผ่องนักวิจัย1/10/25571/11/2564