รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
1นางจีรยา จันไตรรัตน์คนงาน1/10/25551/12/2560
2นางวันเพ็ญ ด่านลาพลคนงาน1/10/25551/12/2560
3นางสาวนพวัลย์ ฝ่ายเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
4นางสาวนันทนา พิลาทาคนงาน1/10/25551/12/2560
5นางสาวสุกัญญา ลามคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
6นายเจษฎา พรมลาคนงาน1/10/25551/12/2560
7นายชาญชัย บุญต่ายคนงาน1/4/25541/12/2560
8นายบัณฑิต ศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
9นายบัณฑิต ศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/255930/11/2563
10นายมนัส โคตรวิชัยคนงาน27/3/25451/12/2560
       งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
11นางกัลยาลักษณ์ โกษาแสงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป2/10/25601/12/2561
12นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูลนักวิชาการศึกษา1/10/25581/12/2560
13นายนัถพร ข่วงทิพย์นักวิชาการศึกษา1/10/25581/12/2560
14นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/3/2555
15นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/3/2555
16นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/5/2563
17นายปฎิญญา แพงพุยนักวิชาการศึกษา1/11/25591/12/2561
18นายวัชระ น้อยนางนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
19นายวุฒิชัย ไชยพรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
       งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
20นางสาวจารุวรรณ พรมพิลาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
21นางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศนักวิชาการศึกษาชำนาญการ5/10/25581/3/2555
22นายสมชาย เพียมานักวิชาการศึกษา2/10/25601/12/2561
23นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
24นางเกศนรินทร์ อัยกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ16/6/25571/7/2555
25นางสาวบุษกร ถานทองดีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
26นางสาวศันสนีย์ สุดทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/6/2559
       งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ(DSS)
27นางสาวภาวิณี สีมานักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ5/10/25581/1/2557
28นางสาวอรศิริ ไชยเทพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2561