รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางกิ่งเดือน มิเถาวัลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25598/6/2559
2นางณัฏฐชา ตรีโอษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
3นางณัฏฐชา ตรีโอษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
4นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
5นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
6นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/5/2564
7นางพฤตยา แสงสุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
8นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
9นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
10นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/1/2564
11นางสาวกษมน มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
12นางสาวกษมน มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/2/2565
13นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/25581/3/2555
14นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/255830/6/2561
15นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/25581/5/2564
16นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
17นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
18นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/1/2564
19นายชัยยา เบ้าหล่อเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/10/25521/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
20นางกานต์ชนก ปทุมเพชรบุคลากรปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
21นางกานต์ชนก ปทุมเพชรบุคลากรปฏิบัติการ1/3/25561/12/2564
22นางสุพัตรา สุคนธชาติบุคลากรปฏิบัติการ5/10/25581/1/2443
23นางสุพัตรา สุคนธชาติบุคลากรปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
24นางสาวปนัดดา กิติราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25601/12/2561
25นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
26นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25546/5/2558
27นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25541/9/2561
28นางสาวรัตติกร พรมคำบุคลากรปฏิบัติการ1/10/25551/10/2555
29นางสาวอมรรัตน์ นามเสนาบุคลากรปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
30นายเนธิชัย ธานะราชอาจารย์1/10/25641/2/2563
31นายไพวัลย์ สมปองบุคลากรปฏิบัติการ22/10/25551/1/2556
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
32นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
33นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
34นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2565
35นางวิชชุดา ตักโพธิ์นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
36นางอริญชยาพร ผาจวงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
37นางสาวกมลทิพย์ จันทะสินนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
38นางสาวจุฬาภรณ์ เสนาไชยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
39นางสาวจุฬาภรณ์ เสนาไชยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
40นางสาวนิชาภา ไชยโยธานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ18/11/25561/12/2557
41นางสาวนุชจรี ทองชมภูนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
42นางสาวปรียาพร พานาดานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ16/1/25601/2/2560
43นางสาวสุณีรัตน์ เฮ้าทานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/8/25551/9/2555
44นายเกรียงไกร มูลสาระนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
45นายเกรียงไกร มูลสาระนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
46นายโภไคย มาลัยกรองนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
47นายรังสรรค์ พาวงศ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25601/12/2561
48ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร สุนารักษ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25601/12/2561
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
49นางบังอร ผ่านสุวรรณพนักงานปรุงอาหาร2/3/25561/12/2560
50นางพันนิภา ชลอาวาสพนักงานทำความสะอาด1/10/25481/12/2560
51นางลำพูน สิงห์หันต์แม่บ้านซักรีด1/10/25501/12/2560
52นางสุจิตรา จักษุมาตรพนักงานทั่วไป27/10/25461/12/2560
53นางสุจิตรา จักษุมาตรพนักงานทั่วไป27/10/25461/6/2564
54นางสาวณฐกร โสมนามพนักงานต้อนรับ23/10/25571/12/2560
55นางสาวนรีรัตน์ พูดเพราะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป8/2/25591/12/2561
56นางสาวเบญจวรรณ ศรีลำเนาพนักงานแม่บ้านห้องพัก6/5/25551/12/2561
57นางสาวพจนีย์ จักรศรีพนักงานบริหารทั่วไป11/1/25551/12/2560
58นางสาวเพรชรัตน์ จำปาพนักงานทำความสะอาด1/10/25481/12/2560
59นางสาวเพรชรัตน์ จำปาพนักงานทำความสะอาด1/10/25481/12/2560
60นางสาวศรินยา สารหงษ์พนักงานบริการห้องอาหาร1/9/25461/12/2560
61นางสาวอักษร พองพลาพนักงานต้อนรับ1/2/25561/12/2561
62นางสาวอัมรา วงศ์เตชะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/25581/1/2564
63นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
64นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
65นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/11/2564
66นายดำรงค์ กั้วพิสมัยพนักงานจัดเลี้ยง6/7/25611/2/2564
67นายไพฑูรย์ ข่วงทิพย์พนักงานห้องอาหาร2/4/25601/12/2561
68นายเวส ฤาไกรพนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย1/4/25461/12/2560
69นายสนิทพรรค บุตรราชหัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง1/9/25461/12/2560
70นายอรรถพงศ์ แซมรัมย์คนงาน1/10/25511/12/2560
71นายอานนท์ เชื้อนาข่าคนงาน10/7/25551/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
72นางสาวดาริกา แก้วดีนักวิชาการพัสดุ1/6/25611/1/2443
73นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
74นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
75นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/6/2564
76นางสาวปภัสสร บุทานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
77นางสาวอลิษา เครื่องเพชรผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25591/7/2559
78นางสาวอลิษา เครื่องเพชรผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25591/7/2559
79นางสาวอลิษา เครื่องเพชรผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25591/6/2564
80นางสาวอัจฉรา ชาแสนนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ2/3/25521/3/2557
81นายฤทธิไกร สุทธินักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
82นายสิริศักดิ์ ผ่านสุวรรณ์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
83นายสุริยัน นิลทะราชนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/6/25551/8/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
84นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุลนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ5/10/25581/3/2555
85นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุลนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ5/10/25581/3/2555
86นายกิตติภัทร ฝ่ายเทศนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/1/2443
87นายณัฐพล น้อยนางนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
88นายพิสิษฐ์ ทวีโชคชัยธวัชนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
89นายวีรพรรณ รัตนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/25561/12/2561
90นายวีรพรรณ รัตนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/25561/11/2564
91นายศราวุฒิ วังสุรินักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/1/2443
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
92นายรชต มามิมินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25611/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง)
93นายธรรศ วัฒนาเมธีสถาปนิกปฏิบัติการ2/12/25621/2/2563
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยบริการหอประชุม)
94นางนงลักษ์ ศรีฤทธิ์คนงาน10/10/25491/12/2560
95นางนงลักษ์ ศรีฤทธิ์คนงาน10/10/254930/4/2563
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยยานพาหนะ)
96นางกิ่งดาว ช่วยจันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/255630/9/2559
97นายลักษณ์ สืบชาติพนักงานขับรถยนต์1/4/25541/10/2564
98นายอภิวิชญ์ สมบัติดีพนักงานขับรถยนต์1/2/25531/2/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยไฟฟ้า)
99นายธงชัย เสลาดช่างไฟฟ้า5/2/25611/11/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยรักษาความปลอดภัย)
100นายชัยรัตน์ เข็มเพ็ชรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/6/2564
101นายวรัญญู นามเพ็งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/1/2564
102นายวิทยา ผาสุขเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25631/1/2564
103สิบเอกไพรัช อุ่มภูธรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย16/2/25491/1/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
104นางสาวธิดารัตน์ อุปชัยนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ1/12/25601/6/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
105นางก้องนภา อธิยะครู1/5/25551/8/2555
106นางช่อลดา สัพโสครู18/9/25611/10/2561
107นางภัครดา เถายะบุตรครู1/12/25531/3/2555
108นางศริญตา ศรีชาติครู1/10/25521/3/2555
109นางสาวจริญา เชื้อคำเพ็งครู17/7/25601/9/2560
110นางสาวจีระพรรณ สอนวงค์ษานักวิชาการศึกษา1/3/25591/3/2559
111นางสาวจีระพรรณ สอนวงค์ษานักวิชาการศึกษา1/3/25591/2/2565
112นางสาวณัฐวรารินทร์ ไชยจักร์ครู1/4/25541/3/2555
113นางสาวทิราทิพย์ เดชบรรทมครู20/4/25561/8/2556
114นางสาวนฤมล พ่อพิลาครู1/5/25551/8/2555
115นางสาวนิภาพร เขจรโมทย์ครู15/5/25551/8/2555
116นางสาวนิสา วงศ์ใหญ่ครู17/7/25601/9/2560
117นางสาวพิมพ์พร ภิญโญครู1/4/25571/1/2557
118นางสาวเพชรรัตน์ บุญเสนอครู1/5/25551/8/2555
119นางสาวภัทรปภา เหมะธุลินครู1/4/25541/3/2555
120นางสาวรฐานิษฐ์ แก้วสนิทรฐากุลครู1/7/25541/3/2555
121นางสาวสัญพิชา โพธิดอกไม้ครู17/7/25601/9/2560
122นางสาวสุดารัตน์ สมบัติครู1/4/25571/7/2557
123นางสาวอนัญพร แสงสิริวิชโยครู17/7/25601/9/2560
124นางสาวอภิญญา เห็มนวนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/7/25601/9/2560
125นางสาวอรวรรณ โล่ห์คำครู1/4/25541/3/2555
126นางสาวอสอฤดี ผดุงกิจครู1/5/25601/6/2560
127นายดิสพงษ์ อัมภาผลครู4/1/25601/2/2560
128นายธเนษฐ ก้อนกั้นครู17/7/25601/9/2560
129นายนิวัฒน์ สิงห์โตครู17/6/25601/9/2560
130นายพิมุข อินทรสูตครู17/7/25601/9/2560
131นายวัชรกรณ์ ฉายพลครู1/5/25601/5/2560
132นายวินัส โคตรวิชัยคนงาน5/1/25581/12/2560
133นายสัญญา สุวรรณสารครู20/4/25561/8/2556
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
134นางญาติ อินทร์เจริญคนงาน1/10/25521/12/2560
135นางพรรณวดี แสนพงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
136นางพัฒนา ตองตาสีคนงาน1/10/25551/12/2560
137นางพิศวง เรืองโชคทวีคนงาน1/10/25571/12/2560
138นางวรรณพร ภูละครคนงาน1/10/25571/12/2560
139นางวัฒนา ภูละครคนงาน1/4/25541/12/2560
140นางวาสนา พรหมหากุลคนงาน1/10/25591/12/2561
141นางวิรัตน์ เเก้วบุดดีคนงาน1/10/25501/12/2560
142นางสมัย อุ่มภูธรคนงาน1/4/25541/12/2560
143นางอุลัยวรรณ งอนราชคนงาน1/12/25461/12/2560
144นางสาวธนิดา จันทร์ใดคนงาน1/4/25481/12/2560
145นางสาวนภัสกรณ์ บุตรบุญคนงาน1/10/25601/12/2561
146นางสาวนภาพร บุตรบุญคนงาน1/10/25561/12/2560
147นางสาววราพร กงลีมาคนงาน1/10/25581/12/2561
148นางสาววิลาวัณย์ ถานโอภาสคนงาน1/10/25591/12/2561
149นางสาวสมจิต โคตรวิชัยคนงาน1/10/25551/12/2561
150นางสาวเสงี่ยม มณีกัญย์คนงาน1/12/25491/12/2560
151นางสาวอรชุดา รัตนพงศ์กุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ16/1/25601/2/2560
152นายกิ่งเพ็ชร พิลาทาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/1/2556
153นายครรชิต อุปพงษ์คนงาน1/10/25571/12/2560
154นายจีระการณ์ ศิริสานต์คนงาน1/10/25551/12/2560
155นายเจริญชัย ทุ่มโมงคนงาน1/10/25571/12/2560
156นายชัยชนะ วะชุมคนงาน1/12/25491/12/2560
157นายชุมพล ทุ่มโมงคนงาน1/10/25561/12/2560
158นายฐิติพงศ์ ตองตาสีคนงาน1/10/25511/12/2560
159นายดลใจ ยางธิสารคนงาน16/2/25491/12/2560
160นายดุษดี ผาจวงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/6/2559
161นายทองหล่อ แก้วบุดดีคนงาน16/2/25491/12/2560
162นายนันทวัฒน์ อินคำน้อยคนงาน1/10/25561/12/2560
163นายประสงค์ วรชัยนายช่างไฟฟ้า15/2/25601/3/2560
164นายปรีดา จักรพิมพ์คนงาน1/12/25491/12/2560
165นายปีดา โทนสิมมาวิศวกรโยธาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
166นายพนัส บุญหล้าคนงาน1/10/25501/12/2560
167นายพรทิพย์ ศิริสานต์คนงาน1/10/25521/12/2560
168นายพินิจ จำปาคนงาน1/10/25591/12/2560
169นายวิทยา ลูกอินทร์เจ้าพนักงานธุรการ24/12/25551/1/2556
170นายวิทูร ไชยทิพย์คนงาน1/10/25551/12/2560
171นายวิโรจน์ อุ่มภูธรคนงาน1/10/25481/12/2560
172นายวีระศักดิ์ เข็มเพ็ชรคนงาน1/10/25561/12/2560
173นายวุธชัย เมืองซองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25581/12/2560
174นายสนธยา ฐานทองดีคนงาน1/10/25551/12/2560
175นายสมพงษ์ เขียวรัตน์คนงาน1/10/25551/12/2560
176นายสมโภช ผงสินสุคนงาน1/10/25601/12/2561
177นายสะท้าน ทองศูนย์คนงาน16/2/25491/12/2560
178นายสะไหว จันไตรรัตน์คนงาน1/10/25481/12/2560
179นายสายัน ถานทองดีคนงาน1/10/25501/12/2561
180นายอดิศักดิ์ เมืองสูงคนงาน1/10/25561/12/2560
181นายอรรถพร จักรพิมพ์คนงาน1/10/25581/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
182นางสาวจรัสพรรณ คำภูแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
183นายชัยรัตน์ เข็มเพ็ชรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/12/2560
184นายธีรศักดิ์ บุษบาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25591/12/2560
185นายนันทวิทย์ ชิณศรีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25551/12/2560
186นายปิญญา ครุธตำคำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/4/25541/12/2560
187นายพีระพงษ์ พิลาทาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25501/12/2560
188นายภูษิต วาดเมืองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย16/2/25491/12/2560
189นายวรัญญู นามเพ็งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/12/2560
190นายวีระพงษ์ ตุ่นกลิ่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/6/25471/12/2560
191นายสมพงษ์ จันตะแสงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/4/25541/12/2560
192นายสาธิต อินคำน้อยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25481/12/2560
193นายสุรเดช ไชยหงษ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25501/12/2560
194นายอภิวัฒน์ ไชยเสนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25461/12/2560
195นายอะมอน โยทัยหาญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25551/12/2560
196สิบเอกไพรัช อุ่มภูธรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย16/2/25491/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
197นายถาวร สุริวรรณ์ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1/7/25481/12/2560
198นายอาทรณ์ จันทะดวงช่างเทคนิค9/6/25511/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
199นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ28/3/25541/3/2555
200นายทรงฤทธิ์ พุทธลาอาจารย์24/9/25551/10/2555
201นายบัญชา พรหมดาวิศวกรปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
202นายประกายแก้ว บุตราชวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ20/12/25551/1/2556
203นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ววิศวกรโยธาปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
204นางกิ่งดาว ช่วยจันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
205นายจรีวัฒน์ อินทร์เจริญพนักงานขับรถยนต์1/4/25461/12/2560
206นายเดชา วงศ์กาฬสินธุ์พนักงานขับรถยนต์1/10/25481/12/2560
207นายตระกูล ภูยิหวาพนักงานขับรถยนต์1/2/25461/12/2560
208นายธนพงศ์ ยาทองไชยพนักงานขับรถยนต์1/2/25591/12/2560
209นายประพาส ดีสาพนักงานขับรถยนต์1/4/25541/12/2560
210นายพยุงศักดิ์ แสนรัตน์พนักงานขับรถยนต์15/2/25601/12/2561
211นายพรสถิตย์ ศรีจำปาพนักงานขับรถยนต์1/7/25451/12/2560
212นายมิตร เรืองโชคทวีพนักงานขับรถยนต์1/2/25531/12/2560
213นายลักษณ์ สืบชาติพนักงานขับรถยนต์1/4/25541/12/2560
214นายอดิศักดิ์ พิมกรพนักงานขับรถยนต์15/2/25601/12/2561
215นายอภิวิชญ์ สมบัติดีพนักงานขับรถยนต์1/2/25531/12/2560
216นายอัคเดช ศรีปัตถาพนักงานขับรถยนต์4/1/25591/12/2560
217นายอุทัย อินธะนูพนักงานขับรถยนต์26/11/25501/12/2560