รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางกิ่งเดือน มิเถาวัลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25598/6/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
2นางสาวดาริกา แก้วดีนักวิชาการพัสดุ1/6/25611/1/2443
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
3นายรชต มามิมินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25611/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
4นายดุษดี ผาจวงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/6/2559
5นายประสงค์ วรชัยนายช่างไฟฟ้า15/2/25601/3/2560
6นายวิทยา ลูกอินทร์เจ้าพนักงานธุรการ24/12/25551/1/2556
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
7นางสาวศันสนีย์ สุดทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/6/2559
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
8นางสาวชุลีพร ลาภจิตรนักวิชาการศึกษา1/6/25591/1/2443
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       งานบริหารทั่วไป
9นางรัชดาภรณ์ ราชติกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป17/7/25601/9/2560
10นางรัชดาภรณ์ ราชติกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป17/7/25601/9/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
11นายนพรุจ มุสิกะโปดกนักวิชาการโสตทัศนศึกษา1/6/25591/6/2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาศิลปกรรม
12นางสาวน้ำฝน หาวังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/6/2559
13นางสาวน้ำฝน หาวังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/10/2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป15/3/25651/4/2565
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
15นางสาวกนกพร นวลอึ่งนักวิชาการศึกษา1/6/25591/7/2559
16ว่าที่ร้อยตรีวาทิน ไชยเทศนักวิชาการศึกษา1/6/25591/6/2559
       งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
17นายกฤษดากร บรรลือนักวิชาการวัฒนธรรม18/3/25651/4/2565
       งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์
18ว่าที่ร้อยตรีวาทิน ไชยเทศนักวิชาการศึกษา1/6/25591/6/2559
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
19นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตรนักวิชาการศึกษา15/2/25601/3/2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
20นายนัทที โคตรทุมมีนักวิจัย1/2/25621/1/2443
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
21นายภควัต ชัยวินิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/12/2559
22นายภควัต ชัยวินิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/255926/8/2559
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
23นายคณิน งามมานะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ15/2/25601/6/2559
24นายอัครชัย ใจตรงนักวิชาการคอมพิวเตอร์15/1/25581/3/2558
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
25นายอรรณพ อรังศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์2/11/25581/11/2558
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
26นางสาวกัลยาณี ภูยิหวาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/5/25621/1/2443