รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานบริหารทั่วไป
1นางนันทกา ลุนราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
2นางสาวนภาพร บุญเรืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
3นายไพบูลย์ สุมังคะคนงาน16/2/25491/12/2560
       งานกิจการนักศึกษา
4นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
5นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/1/2557
6นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/2/2565
       งานบริการการศึกษา
7นางกฐิน จันทร์ทิบุตรนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/6/25521/3/2555
8นางจิรัชยา บุญตาท้าวนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/7/25541/3/2555
9นายนำชัย อุตโรกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาฟิสิกส์
10นางวิชชุดา ภาโสมอาจารย์1/6/25521/3/2555
11นางสาวเพชรรัตน์ ใจบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/6/25541/3/2555
12นางสาวลัดดาวรรณ เเสนสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
13นายโชคชัย คหัฏฐาอาจารย์1/10/25561/11/2556
14นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์11/4/25501/3/2555
15นายหรรษกร วรรธนะสารผู้ช่วยศาสตราจารย์15/3/25601/4/2560
16นายอาธรณ์ วรอัดผู้ช่วยศาสตราจารย์15/3/25601/4/2560
       สาขาวิชาเคมี
17นางสุมนา ถวิลอาจารย์1/12/25521/3/2555
18นางอรุณฉาย เตมียเวสผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
19นางสาวทิติยา ศรีภักดีอาจารย์1/2/25521/3/2555
20นายวิชญ์พล โถสายคำอาจารย์1/9/25601/9/2560
21นายวุฒิชัย รสชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25591/12/2559
22นายศุภกร อาจหาญอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาชีววิทยา
23นางแก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์อาจารย์22/6/25521/3/2555
24นางสุวภา สาวิภาคผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
25นางสาวกุลวดี สุวรรณไตรย์อาจารย์1/3/25601/4/2560
26นางสาวจิราภรณ์ สุมังคะอาจารย์10/2/25541/3/2555
27นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็นอาจารย์7/6/25531/3/2555
28นายกฤษณ์ พิเนตรเสถียรอาจารย์15/8/25571/9/2557
29นายอรุณ วงศ์จิรัฐิติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
30นางสาวจรินทร์ทิพย์ ชมชายผลอาจารย์16/6/25511/3/2555
31นางสาวจิราภรณ์ จำปาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
32นางสาวนำพร อินสินอาจารย์21/10/25531/3/2555
33นางสาววิบูลย์สุข ตาลกุลอาจารย์1/5/25561/8/2556
34นางสาวศศิวรรณ ทัศนเอี่ยมอาจารย์10/2/25541/3/2555
35นางสาวศิริพร โพธิ์ศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
36นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่งอาจารย์11/6/25551/8/2555
37นายภูวสิทธิ์ ภูลวรรณอาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
38นางสุพรรณี สมพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์24/10/25511/3/2555
39นางสาววัลภา พ่อชมภูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
40นางสาวสมจิตร บุญเทียมอาจารย์10/2/25541/3/2555
41นางสาวสุวิวรรธน์ วิชกูลอาจารย์30/5/25561/9/2556
42นายจิรวัฒน์ กันทะโลอาจารย์16/10/25611/5/2563
43นายชัยณรงค์ เพียรภายลุนอาจารย์15/7/255815/7/2558
44นายมงคล แสนสุขอาจารย์1/2/25622/5/2562
45ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ มุขวะชิอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
46นางสุธิรา จันทร์ปุ่มอาจารย์11/4/25501/3/2555
47นางสาวเกวลี ผาใต้อาจารย์15/8/25571/9/2557
48นางสาวธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรืองอาจารย์15/8/25571/9/2557
49นางสาวนิภาพร ชนะมารอาจารย์2/3/25521/3/2555
50นางสาวปิยวรรณ โถปาสอนอาจารย์1/5/25561/8/2556
51นางสาวแพรตะวัน จารุตันอาจารย์1/7/25541/3/2555
52นางสาวสุรีย์พัชร มุสิกะภวัตอาจารย์11/4/25501/3/2555
53นางสาวอรอุมา น้อยเหลืองนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
54นายกรกช มาตะรัตน์อาจารย์20/10/25551/1/2556
55นายกรกช มาตะรัตน์อาจารย์20/10/25551/1/2556
56นายชัยนันท์ สมพงษ์อาจารย์1/7/25541/3/2555
57นายชายแดน มิ่งเมืองอาจารย์1/12/25521/3/2555
58นายนำชัย อุตโรกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
59นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์อาจารย์10/2/25541/3/2555
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
60นางณัฐพร จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์15/8/25571/9/2557
61นางอมรรัตน์ แท่งทองอาจารย์1/9/25601/9/2560
62นางสาววิจิตรา สุจริตผู้ช่วยศาสตราจารย์2/6/25541/3/2555
63นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป15/3/25651/4/2565
64นางสาวอุไรวรรณ ภูนาพลอยอาจารย์20/12/25641/2/2565
65นายทรงพล ประโยชน์มีอาจารย์15/9/25591/2/2559
66นายประวิทย์ สุวรรณรงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/9/25591/12/2559
       สาขาวิชาฟิสิกส์
67นายวิทวัส พลหาญอาจารย์1/9/25601/9/2560
       งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
68นายทองจันทร์ ผงสินสุช่างเทคนิค1/10/25481/12/2560
69นายเทพกร ลีลาแต้มนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/7/25641/7/2559
70นายวิชิต ศรีลำไพผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25491/12/2560
       งานศูนย์วิทยาศาสตร์
71นางณิชานันท์ กุตระแสงนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ5/10/25581/1/2443
72นางวัชรินทร์ ผาจวงคนงาน1/10/25501/12/2560
73นางสะใบทิพย์ เลิศศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
74นางสุพัตรา พิลาทาคนงาน1/10/25551/12/2560
75นางสาวกนกวรรณ วรดงนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
76นางสาวนิรันตรี ทวีโคตรนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
77นายธวัชชัย พันธุกางนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
78นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมานักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
79นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราชนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
80นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราชนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/11/2564