รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
1นางสาวชุลีพร ลาภจิตรนักวิชาการศึกษา1/6/25591/1/2443