รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
1นางศุภพิชญ์ ประเสริฐนูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ4/9/25601/9/2560
2นางสาวกนกพร นวลอึ่งนักวิชาการศึกษา1/6/25591/7/2559
3นางสาวจินตนา ลินโพธิ์ศาลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
4นางสาวมัลลิกา พรหมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
5นายนรากร เจริญสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ30/5/25561/8/2556
6ว่าที่ร้อยตรีวาทิน ไชยเทศนักวิชาการศึกษา1/6/25591/6/2559
       งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
7นางสาวชุติมา ภูลวรรณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
8นายกฤษดากร บรรลือนักวิชาการวัฒนธรรม18/3/25651/4/2565
9นายเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
10นายเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
11นายอัศวิน จันทร์ส่องนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
12นายอัศวิน จันทร์ส่องนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานวิชาการและวิจัย
13นางสาวจินตนา ลินโพธิ์ศาลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
       งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์
14ว่าที่ร้อยตรีวาทิน ไชยเทศนักวิชาการศึกษา1/6/25591/6/2559
       งานวิเทศสัมพันธ์
15นางอรทัย ไชยหงษ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25591/10/2559
16นางสาวสุภาณี เล่าสุอังกูรนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
17นายศราวุธ ปัญญาสารนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
18นางสุภาวดี สามาทองนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
19นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตรนักวิชาการศึกษา15/2/25601/3/2560