รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
1นางผการัตน์ ทิพวังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/7/2563
2นางยุพิน จิตรมั่นคนงาน1/10/25561/12/2560
3นางศุลีพร อนันตธนรัตน์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
4นางสาวภัทรา บูรณะเนตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
5นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
6นางสาวศศิภา ชวพันธุ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
7นายธิติพงษ์ สมจันทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
8นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
9นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
10นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/10/2564
11นายปรัชญา สาระทรัพย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
12นายสุเทพ จันทร์ชนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
       งานกิจการนักศึกษา
13นายปรัชญา สาระทรัพย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/255531/5/2563
       งานบริการการศึกษา
14นางศุลีพร อนันตธนรัตน์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
15นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/1/2443
16นายธิติพงษ์ สมจันทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาการบัญชี
17นางจินตนา จันทนนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์16/3/25541/3/2555
18นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสารอาจารย์7/8/25561/9/2556
19นายกฤตกร มั่นสุวรรณอาจารย์3/1/25611/1/2561
20นายศักดาเดช กุลากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
21นางศศิกานต์ สังข์ทองอาจารย์1/7/25541/3/2555
22นายชัยณรงค์ พูลเกษมผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/8/2555
23นายเชาวรัตน์ ทุนร่องช้างอาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
24นางพิศณี พรหมเทพอาจารย์1/5/25561/8/2556
25นางสาวสายป่าน จักษุจินดาอาจารย์3/7/25561/8/2556
26นายชาติชัย อุดมกิจมงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/10/25621/3/2555
27นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสงผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
28นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสงผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/10/2564
29นายสามารถ อัยกรผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/8/2561
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30นางนาฎลดา เรืองชาญอาจารย์3/7/25561/8/2556
31นางนาฎลดา เรืองชาญอาจารย์3/7/255630/4/2563
32นางรุจิรา จงคล้ายกลางอาจารย์15/5/25551/8/2555
33นางสุพิชญา นิลจินดาอาจารย์11/4/25501/3/2555
34นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติอาจารย์1/11/25541/3/2555
35นายเด่นชัย สมปองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25521/9/2559
36นายศุภมิตร บุญทาผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25541/10/2559
       สาขาวิชาการจัดการ
37นางกชพร จันทร์เรืองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
38นางเมธาวี ยีมินผู้ช่วยศาสตราจารย์1/12/25521/3/2555
39นายวศิน เพชรพงศ์พันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์16/3/25541/3/2555
40นายวัชระ อักขระผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
41นายวัชระ อักขระผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
42นางสาวอธิษฐาน ทองเชื้ออาจารย์3/1/25611/1/2561
43นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
44นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
45นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2565
46นายอรรฆเดช อุปชัยอาจารย์1/5/25561/8/2556
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
47นางสาวนันธารา ธุลารัตน์อาจารย์1/6/25551/8/2555
48นางสาวภัทร์ศินี แสนสำแดงอาจารย์1/6/25551/8/2555
49นางสาวลฎาภา ศรีพสุดาอาจารย์15/8/25571/3/2555
50นายจิรภัทร เริ่มศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์30/5/25561/8/2556
51นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณีอาจารย์15/9/25591/10/2559
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
52นางนันทกาญจน์ เกิดมาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
53นางสาวกาญจนาภรณ์ นิลจินดาอาจารย์15/9/25591/12/2559
54นางสาวชฎาพร แนบชิดอาจารย์18/11/25561/1/2557
55นายเกริกไกร ปริญญาพลอาจารย์1/9/25551/10/2555
56นายวิทวัส ปานศุภวัชรอาจารย์10/2/25541/3/2555
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
57ว่าที่ร้อยตรีพิศดาร แสนชาติอาจารย์3/1/25611/1/2561
       สาขาวิชาโลจิสติกส์
58นายพัลลภ จันทร์กระจ่างอาจารย์1/2/25621/4/2562