รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
1นางนฤมล แสนเมืองคนงาน1/10/25531/12/2560
2นางศิรานี กลมเกลียวคนงาน1/10/25521/12/2560
3นายนาวี จิตรมั่นคนงาน1/4/25541/12/2560
4นายศักดิ์ชัย ปานสังข์คนงาน1/10/25561/12/2560