รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       งานบริหารทั่วไป
1นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/3/2555
2นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/255428/2/2560
3นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/6/2562
4นางรัชดาภรณ์ ราชติกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป17/7/25601/9/2560
5นางรัชดาภรณ์ ราชติกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป17/7/25601/9/2560
6นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
7นางสาวธิวาพร คำสงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25611/6/2561
8นางสาวธิวาพร คำสงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25611/10/2564
9นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/1/2443
10นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
11นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
12นางสาวสริญญา แสนภูวาคนงาน1/10/25521/12/2560
13นายถาวร ศรีระวงค์คนงาน16/3/25471/12/2560
14นายสมัย บุญชัยโยคนงาน1/4/25501/12/2560
15นายสัญญา แถมสมดีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
16นายอนุวัตร อุ่นคำนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/3/25611/4/2561
       งานบริการการศึกษา
17นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
18นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
19นางครองใจ โสมรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
20นางวรางรัตน์ เป้งไชยโมอาจารย์20/9/25561/11/2556
21นายณัฐพงษ์ วงษ์มาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
22นายณัฐพงษ์ วงษ์มาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
23นายสมชาย บุตรนันท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25591/12/2559
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
24น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิตอาจารย์12/7/25531/3/2555
25นางฐิตินันท์ เหมะธุลินอาจารย์10/2/25541/3/2555
26นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์อาจารย์2/11/25581/11/2558
27นางสาวรัตน์มณี ชนะบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25571/6/2557
28นายกัมปนาท วงค์เครือสอนอาจารย์2/11/25581/11/2558
29นายนราวุธ ระพันธ์คำอาจารย์15/8/25571/9/2557
30นายภาคภูมิ ซอหนองบัวอาจารย์29/9/25591/2/2559
31นายสุวิทย์ ทิพอุเทนอาจารย์29/9/25591/2/2559
32นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
33ส.พญ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์อาจารย์1/2/25621/1/2443
       สาขาวิชาการประมง
34นางอรอนงค์ ขันเดชอาจารย์1/5/25581/6/2558
35นายทรงทรัพย์ อรุณกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
36นายทรงทรัพย์ อรุณกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25544/7/2559
37นายนพรัตน์ พัชณีย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/10/25561/3/2559
38นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
39นายอนาวิล พรหมเทพอาจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
40นางสาวสิรินทัศน์ เลี่ยมแหลมอาจารย์2/3/25521/3/2555
41นายธนกร ราชพิลาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
42นายนะกะวี ด่านลาพลอาจารย์3/1/25611/3/2561
43นายสมศักดิ์ ศิริขันธ์อาจารย์5/1/25581/3/2558
44นางศศิธร มีชัยตระกูลอาจารย์18/11/25561/1/2557
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
45นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติอาจารย์15/9/25591/2/2559
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
46นางสาวทิพวรรณ บุญตาท้าวผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25581/12/2560
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
47นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศจันทึกอาจารย์1/10/256113/12/2561