รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานบริหารทั่วไป
1นายไพบูลย์ สุมังคะคนงาน16/2/25491/12/2560
       งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2นายทองจันทร์ ผงสินสุช่างเทคนิค1/10/25481/12/2560
3นายวิชิต ศรีลำไพผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25491/12/2560
       งานศูนย์วิทยาศาสตร์
4นางวัชรินทร์ ผาจวงคนงาน1/10/25501/12/2560
5นางสุพัตรา พิลาทาคนงาน1/10/25551/12/2560