รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
1นางวิชยา ตรีศกประพฤทธิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
2นางสาวอภิญญา วะจีสิงห์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร3/10/25591/12/2561
3นายนพรัตน์ จูมศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       งานบริหารทั่วไป
4นางนฤมล เหลวกูลคนงาน1/10/25571/12/2560
5นางสาวกมลทิพย์ นาโควงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
6นางสาวจุฬาลักษณ์ สีโพธิ์ลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
7นายณรงค์ เหลวกูลคนงาน16/2/25491/12/2560
       งานบริการการศึกษา
8นางสาวจันทนา ศรีวรสารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ27/8/25611/12/2560
9นางสาวจันทนา ศรีวรสารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ27/8/25611/12/2560
10นางสาวภุลภญา บีลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
11นายสมภพ เลิศศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
12นางญาตาวี ไชยมาตย์อาจารย์2/12/25531/3/2555
13นางสาวจุฑามาศ ตังควานิชอาจารย์1/12/25581/12/2558
14นางสาวธิดาวรรณ วิชนีอาจารย์15/9/25591/2/2559
15นางสาวนภาไล ตาสาโรจน์อาจารย์1/7/25541/3/2555
16นางสาวบุญญิสา ภูบรรทัดอาจารย์18/9/25611/8/2555
17นางสาวเบญจวรรณ จันปุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
18นางสาววิภาวี บัวผันอาจารย์1/8/25601/9/2560
19นางสาวศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทินอาจารย์27/12/25612/5/2562
20นางสาวศิริพร บุญโนนแต้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25601/1/2561
21นางสาวศิริพร บุญโนนแต้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25601/1/2561
22นางสาวสิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์10/2/25541/3/2555
23นายคมศิลป์ สารทองผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
24นายชยกร สุตะโคตรอาจารย์1/5/25561/8/2556
25นายพงศธร ภาวะบุตรอาจารย์1/12/25581/12/2558
26นายศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์อาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชาภาษาไทย
27นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสมอาจารย์1/8/25541/3/2555
28นางสาวญาณิกา แสนสุริวงค์อาจารย์1/8/25601/8/2560
29นางสาวนิโลบล ภู่ระย้าอาจารย์1/8/25601/8/2560
30นางสาวพรรณวดี ศรีขาวอาจารย์1/9/25551/10/2555
31นางสาวภัทรลดา ทองเถาว์อาจารย์20/11/25641/2/2565
32นางสาววิไลวรรณ อุดหนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
33นางสาววิไลวรรณ อุดหนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
34นายต่อศักดิ์ เกษมสุขอาจารย์1/2/25521/3/2555
35นายธวัชชัย ดุลยสุจริตอาจารย์15/8/25571/9/2557
36นายปกกสิณ ชาทิพฮดผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
37นางกันยมาศ สงวนศักดิ์อาจารย์15/9/25591/12/2559
38นางสาวรดาณัฐ ภูสมนึกอาจารย์15/1/25581/1/2558
39นายเสริมวิช บุตรโยธีอาจารย์1/11/25541/3/2555
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
40นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
41นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
42นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/3/2555
43นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/3/2555
44นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/10/2563
45นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/3/2555
46นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/3/2555
47นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/10/2563
48นางสาววินิธา พานิชย์อาจารย์20/6/25501/3/2555
49นางสาวอุทุมพร สุระศักดิ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/8/25601/12/2561
       สาขาวิชาดนตรี
50นางสาววันนพร สิทธิสารอาจารย์2/11/25581/11/2558
51นายประลองยุทธ์ แจ้งกลั่นอาจารย์30/5/25561/8/2556
52นายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพลอาจารย์1/5/25561/8/2556
53นายอรรคพล ราษฎร์ศิริอาจารย์18/11/25561/1/2557
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
54นางสาวกิติมา ขุนทองอาจารย์2/11/25581/11/2558
55นางสาวเชาวณา ไข่แก้วอาจารย์2/11/25581/11/2558
56นางสาวภัชราภรณ์ สาคำอาจารย์15/8/25571/9/2557
57นางสาววรรณพร หันไชยุงวาอาจารย์15/9/25591/10/2559
58นางสาวอริสา สุมามาลย์อาจารย์18/11/25561/7/2559
59นายพสุธา โกมลมาลย์อาจารย์16/3/25541/3/2555
60นายภูริภูมิ ชมภูนุชอาจารย์1/5/25561/8/2556
61นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/11/2558
62นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/1/2443
63นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/2/2564
64นายวรังกูร ขาวขันธ์อาจารย์20/8/25561/11/2556
65นายวรังกูร ขาวขันธ์อาจารย์20/8/25561/7/2563
66นายศรีสุข ผาอินทร์อาจารย์15/6/25611/10/2555
       สาขาวิชานิติศาสตร์
67นางทิพาพร แคล่วคล่องอาจารย์15/8/25571/7/2557
68นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์อาจารย์15/5/25551/8/2555
69นางสาวปริฉัตร ภูจิตรอาจารย์1/2/25521/3/2555
70นายคำล่า ใขคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
71นายคำล่า ใขคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/5/2565
72นายดนัยณัฐ จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์15/8/25571/9/2557
73นายเนธิชัย ธานะราชอาจารย์1/10/25642/2/2563
       สาขาวิชาศิลปกรรม
74นางสาวน้ำฝน หาวังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/6/2559
75นางสาวน้ำฝน หาวังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/10/2564
76นายชาติชาย ทีสุกะคนงาน1/3/25481/12/2560
77นายนพดล ชาสงวนอาจารย์1/9/25551/10/2555
78นายนพดล ชาสงวนอาจารย์1/9/255530/11/2561
79นายสุวัฒน์ บุญธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์20/8/25561/9/2556
80นายอติชาติ เต็งวัฒนโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
81นายเอกณริน แคล่วคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
82นางสาวอุทุมพร หลอดโคผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25541/3/2555
83นายธนวัฒน์ พันทาอาจารย์15/8/25571/9/2557
84นายสุวัฒชัย พ่อเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์23/9/25531/3/2555
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
85นายพุฑฒจักร สิทธิผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25541/3/2555
86นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์อาจารย์12/10/25541/3/2555
87นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์อาจารย์12/10/25546/7/2559
88นายวีรศักดิ์ บำรุงตาอาจารย์1/10/25521/3/2555
89นายวีรศักดิ์ บำรุงตาอาจารย์1/10/25521/3/2555
90นางสาวจริยาภรณ์ เที่ยงธรรมโมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/12/25601/1/2561
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
91นางสาวภุลภญา บีลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559