รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
1นายภควัต ชัยวินิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/12/2559
2นายภควัต ชัยวินิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/255926/8/2559
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
3นายคณิน งามมานะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ15/2/25601/6/2559
4นายอัครชัย ใจตรงนักวิชาการคอมพิวเตอร์15/1/25581/3/2558
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
5นายอรรณพ อรังศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์2/11/25581/11/2558