รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป15/3/25651/4/2565