รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
1นางจีรยา จันไตรรัตน์คนงาน1/10/25551/12/2560
2นางวันเพ็ญ ด่านลาพลคนงาน1/10/25551/12/2560
3นางสาวนันทนา พิลาทาคนงาน1/10/25551/12/2560
4นายเจษฎา พรมลาคนงาน1/10/25551/12/2560
5นายชาญชัย บุญต่ายคนงาน1/4/25541/12/2560
6นายมนัส โคตรวิชัยคนงาน27/3/25451/12/2560
       งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
7นางกัลยาลักษณ์ โกษาแสงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป2/10/25601/12/2561
8นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูลนักวิชาการศึกษา1/10/25581/12/2560
9นายนัถพร ข่วงทิพย์นักวิชาการศึกษา1/10/25581/12/2560
10นายปฎิญญา แพงพุยนักวิชาการศึกษา1/11/25591/12/2561
       งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
11นายสมชาย เพียมานักวิชาการศึกษา2/10/25601/12/2561