รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
1นางอรัญญา ม่อมพะเนาว์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
2นางสาวธัญญรัตน์ ผาลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
3นางสาวศิริพร คำอร่ามนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
4นางสาวสายฝนทอง แจ่มใสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
5นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
6นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/10/2564
7นายสาธิต ศรีอาจนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
8นางกัญญาภัค จอดนอกผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
9นางสาวธนวดี ละม่อมอาจารย์10/2/25541/3/2555
10นางสาวปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุลอาจารย์1/12/25571/12/2557
11นางสาวพัชรินทร์ คำศรีพลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
12นางสาวลลินี ทับทิมทองอาจารย์1/7/25541/3/2555
13นางสาวลัคนา อนงค์ไชยอาจารย์1/5/25561/8/2556
14นายชัยยศ ลักษณะวิลัยอาจารย์1/5/25561/8/2556
15นายเธียรรัตน์ ฦๅชาอาจารย์15/3/25601/4/2560
16นายภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่าอาจารย์2/11/25581/11/2558
17นายภาคิณ ลอยเจริญอาจารย์1/9/25551/10/2555
18นายวุฒินันต์ ประทุมผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
19นางนุจิรา โคตรหานามผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
20นางสาวมณฑาทิพย์ สท้านไตรภพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
21นางสาวศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์อาจารย์14/6/25531/3/2555
22นายธฏษธรรมช์ ลาโสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
23นายภัทราพล กองทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
24นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อยอาจารย์2/11/25581/11/2558
25นายไวรุจน์ อิ่มโพผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
26นายศรลักษณ์ พวงใบดีอาจารย์1/5/25561/8/2556
27นายศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรีอาจารย์15/3/25601/3/2561
28นายสาคร อินทะชัยอาจารย์2/11/25581/11/2558
29นายสิทธินัน บุญเลิศผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
30นายสุวิพงษ์ เหมะธุลินผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
31นายกฤษฎา พรหมพินิจผู้ช่วยศาสตราจารย์13/9/25531/3/2555
32นายก้องภพ ชาอามาตย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
33นายกิตติวัฒน์ จีบแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
34นายจุลศักดิ์ โยลัยอาจารย์20/8/25561/9/2556
35นายทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
36นายปริญญา รจนาอาจารย์11/4/25501/3/2555
37นายรชต บุณยะยุตผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
38นายรณยุทธ นนท์พละอาจารย์1/7/25541/3/2555
39ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุลอาจารย์1/7/25541/3/2555
40ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุลอาจารย์1/7/25541/3/2555