รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางณัฏฐชา ตรีโอษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
2นางณัฏฐชา ตรีโอษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
3นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
4นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
5นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/5/2564
6นางพฤตยา แสงสุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
7นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
8นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
9นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/1/2564
10นางสาวกษมน มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
11นางสาวกษมน มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/2/2565
12นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/25581/3/2555
13นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/255830/6/2561
14นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/25581/5/2564
15นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
16นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
17นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/1/2564
18นายชัยยา เบ้าหล่อเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/10/25521/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
19นางกานต์ชนก ปทุมเพชรบุคลากรปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
20นางกานต์ชนก ปทุมเพชรบุคลากรปฏิบัติการ1/3/25561/12/2564
21นางสุพัตรา สุคนธชาติบุคลากรปฏิบัติการ5/10/25581/1/2443
22นางสุพัตรา สุคนธชาติบุคลากรปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
23นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
24นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25546/5/2558
25นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25541/9/2561
26นางสาวรัตติกร พรมคำบุคลากรปฏิบัติการ1/10/25551/10/2555
27นางสาวอมรรัตน์ นามเสนาบุคลากรปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
28นายเนธิชัย ธานะราชอาจารย์1/10/25641/2/2563
29นายไพวัลย์ สมปองบุคลากรปฏิบัติการ22/10/25551/1/2556
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
30นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
31นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
32นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2565
33นางวิชชุดา ตักโพธิ์นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
34นางอริญชยาพร ผาจวงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
35นางสาวกมลทิพย์ จันทะสินนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
36นางสาวจุฬาภรณ์ เสนาไชยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
37นางสาวจุฬาภรณ์ เสนาไชยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
38นางสาวนิชาภา ไชยโยธานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ18/11/25561/12/2557
39นางสาวนุชจรี ทองชมภูนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
40นางสาวปรียาพร พานาดานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ16/1/25601/2/2560
41นางสาวสุณีรัตน์ เฮ้าทานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/8/25551/9/2555
42นายเกรียงไกร มูลสาระนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
43นายเกรียงไกร มูลสาระนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
44นายโภไคย มาลัยกรองนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
45นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
46นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
47นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/11/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
48นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
49นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
50นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/6/2564
51นางสาวปภัสสร บุทานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
52นางสาวอัจฉรา ชาแสนนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ2/3/25521/3/2557
53นายฤทธิไกร สุทธินักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
54นายสิริศักดิ์ ผ่านสุวรรณ์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
55นายสุริยัน นิลทะราชนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/6/25551/8/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
56นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุลนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ5/10/25581/3/2555
57นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุลนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ5/10/25581/3/2555
58นายกิตติภัทร ฝ่ายเทศนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/1/2443
59นายณัฐพล น้อยนางนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
60นายพิสิษฐ์ ทวีโชคชัยธวัชนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
61นายศราวุฒิ วังสุรินักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/1/2443
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง)
62นายธรรศ วัฒนาเมธีสถาปนิกปฏิบัติการ2/12/25621/2/2563
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยยานพาหนะ)
63นางกิ่งดาว ช่วยจันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/255630/9/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
64นางสาวธิดารัตน์ อุปชัยนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ1/12/25601/6/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
65นางก้องนภา อธิยะครู1/5/25551/8/2555
66นางช่อลดา สัพโสครู18/9/25611/10/2561
67นางภัครดา เถายะบุตรครู1/12/25531/3/2555
68นางศริญตา ศรีชาติครู1/10/25521/3/2555
69นางสาวจริญา เชื้อคำเพ็งครู17/7/25601/9/2560
70นางสาวจีระพรรณ สอนวงค์ษานักวิชาการศึกษา1/3/25591/3/2559
71นางสาวจีระพรรณ สอนวงค์ษานักวิชาการศึกษา1/3/25591/2/2565
72นางสาวณัฐวรารินทร์ ไชยจักร์ครู1/4/25541/3/2555
73นางสาวทิราทิพย์ เดชบรรทมครู20/4/25561/8/2556
74นางสาวนฤมล พ่อพิลาครู1/5/25551/8/2555
75นางสาวนิภาพร เขจรโมทย์ครู15/5/25551/8/2555
76นางสาวนิสา วงศ์ใหญ่ครู17/7/25601/9/2560
77นางสาวพิมพ์พร ภิญโญครู1/4/25571/1/2557
78นางสาวเพชรรัตน์ บุญเสนอครู1/5/25551/8/2555
79นางสาวภัทรปภา เหมะธุลินครู1/4/25541/3/2555
80นางสาวรฐานิษฐ์ แก้วสนิทรฐากุลครู1/7/25541/3/2555
81นางสาวสัญพิชา โพธิดอกไม้ครู17/7/25601/9/2560
82นางสาวสุดารัตน์ สมบัติครู1/4/25571/7/2557
83นางสาวอนัญพร แสงสิริวิชโยครู17/7/25601/9/2560
84นางสาวอภิญญา เห็มนวนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/7/25601/9/2560
85นางสาวอรวรรณ โล่ห์คำครู1/4/25541/3/2555
86นางสาวอสอฤดี ผดุงกิจครู1/5/25601/6/2560
87นายดิสพงษ์ อัมภาผลครู4/1/25601/2/2560
88นายธเนษฐ ก้อนกั้นครู17/7/25601/9/2560
89นายนิวัฒน์ สิงห์โตครู17/6/25601/9/2560
90นายพิมุข อินทรสูตครู17/7/25601/9/2560
91นายวัชรกรณ์ ฉายพลครู1/5/25601/5/2560
92นายสัญญา สุวรรณสารครู20/4/25561/8/2556
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
93นางพรรณวดี แสนพงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
94นางสาวอรชุดา รัตนพงศ์กุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ16/1/25601/2/2560
95นายกิ่งเพ็ชร พิลาทาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/1/2556
96นายปีดา โทนสิมมาวิศวกรโยธาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
97นางสาวจรัสพรรณ คำภูแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
98นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ28/3/25541/3/2555
99นายทรงฤทธิ์ พุทธลาอาจารย์24/9/25551/10/2555
100นายบัญชา พรหมดาวิศวกรปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
101นายประกายแก้ว บุตราชวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ20/12/25551/1/2556
102นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ววิศวกรโยธาปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
103นางกิ่งดาว ช่วยจันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556