รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
1นางจีรวรรณ ดวงสุภานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
2นางจีรวรรณ ดวงสุภานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
3นางพรพิมล ภาคมฤคนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/5/25561/8/2556
4นางสาวทัศนีย์ คำปานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
5นางสาวทัศนีย์ คำปานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
6นางสาวรจนา ประดาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
7นางสาวศุวนันท์ กันเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
8นางสาวสุจิตรา ราชวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
9นางสาวสุจิตรา ราชวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
10นางสาวอรพิน บุตราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
11นายกฤษณะ กีวิไลย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
12นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
13นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/1/2564
14นายบุญเกื้อ ครุธคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ23/6/25521/3/2555
15นายบุญเกื้อ ครุธคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ23/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
16นางวันเพ็ญ นันทะศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์31/5/25561/8/2556
17นายทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์อาจารย์2/7/25611/8/2561
18นายอภิสิทธิ์ สมศรีสุขอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
19นางสาวพัทธนันท์ ชมภูนุชอาจารย์1/9/25601/3/2555
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
20นางผกาพรรณ วะนานามอาจารย์16/3/25541/3/2555
21นางวาทินี แกสมานอาจารย์2/3/25521/3/2555
22นางสาวจินดา ลาโพธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
23นางสาวนวพร วรรณทองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/25541/3/2555
24นางสาวเบญจพร อุผาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/3/2555
25นางสาวประภาวรรณ ทองศรีอาจารย์15/3/25601/4/2560
26นางสาวปัณฑิตา อินทรักษาอาจารย์25/6/25611/7/2561
27นางสาวเพ็ญผกา ปัญจนะอาจารย์11/11/25591/12/2559
28นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจรอาจารย์1/5/25561/8/2556
29นางสาวสรชา ผูกพันธ์อาจารย์15/3/25601/4/2560
30นางสาวสิรินทร์ ปัญญาคมอาจารย์16/10/25611/1/2443
31นางสาวอรุณรัตน์ คำแหงพลอาจารย์3/7/25601/8/2560
32นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/8/2555
33นายกฤตภาส วงค์มาอาจารย์3/10/25591/10/2559
34นายก้องภพ ศิริบุตรอาจารย์30/5/25561/8/2556
35นายชัยณรงค์ เพียรภายลุนอาจารย์15/7/255815/7/2558
36นายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากรอาจารย์15/3/25601/4/2560
37นายสถิตย์ ภาคมฤคผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
38นายสุดประไทย บุพศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์30/7/25521/3/2555
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
39นางสาวชุลีวัลย์ รักษาภักดีอาจารย์1/8/25601/8/2560
40นายธราเทพ เตมีรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์21/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
41นางสาวรัชดาพรรณ อินทรสุขสันติอาจารย์1/10/25611/1/2443
42นางสาวสุพัตรา ปสังคโทผู้ช่วยศาสตราจารย์8/12/25521/3/2555
43นางสาวหรรษา องคสิงห์อาจารย์1/6/25551/8/2555
44นางสาวหรรษา องคสิงห์อาจารย์1/6/25551/1/2443
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
45นางสาวนิศาชล ภาวงศ์อาจารย์1/2/25622/5/2562
46นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
47นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
48นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/7/2563
49นายนพรักษ์ แกสมานอาจารย์15/5/25551/8/2555
50นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์อาจารย์1/5/25561/8/2556
51นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์อาจารย์1/5/25561/8/2556
52นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
53นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
54นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/4/2565
55นายอริญชย์ พรหมเทพอาจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
56นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชคอาจารย์1/6/25551/8/2555
57นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชคอาจารย์1/6/25551/6/2564
58นายทศพล สิทธิอาจารย์18/9/25611/10/2561
59นายภัทรดร จั้นวันดีผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/3/2555
60นายภัทรดร จั้นวันดีผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/3/2555
61นายวสันต์ ศรีหิรัญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
62นายวสันต์ ศรีหิรัญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
63นางสาววราพร อัศวโสภณชัยอาจารย์1/8/25611/8/2561
64นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์อาจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
65นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
66นางสาวนนทวรรณ แสนไพรอาจารย์1/5/25561/8/2556
67นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทยอาจารย์1/4/25541/3/2555
68นางสาวอำพร ดัชถุยาวัตร์อาจารย์1/5/25561/8/2556
69นายศตวรรษ มะละแซมผู้ช่วยศาสตราจารย์25/11/25561/1/2557
70นายอนรรฆ สมพงษ์อาจารย์1/8/25601/8/2560
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
71นางอนงลักษณ์ หนูหมอกอาจารย์2/11/25581/11/2558
72นางสาวพรพิมล ศิวินาอาจารย์1/4/25541/3/2555
73นายกิตติกร รักษาพลอาจารย์2/11/25581/12/2558
74นายธเนศพล เจริญราษฎร์อาจารย์16/6/25571/1/2557
75นายธเนศพล เจริญราษฎร์อาจารย์16/6/25571/1/2557
76นายสุริยะ ประทุมรัตน์อาจารย์2/11/25581/12/2558
77นายอรรถสิทธิ์ เกษคึมบงอาจารย์29/9/25591/2/2559
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
78นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/8/2555
79นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/4/2565
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
80นางอัจฉรา ไชยสี ขูรีรังอาจารย์18/10/25611/1/2443
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
81นายเอกลักษณ์ เพียสาอาจารย์3/4/256031/5/2560
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
82นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมแก้วนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559