รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
1นางชบา จันไตรรัตน์คนงาน1/10/25511/12/2561
2นางสาวโกสิน ลุนราชคนงาน1/10/25531/12/2561
3นางสาวชุติมา สมใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25621/1/2564
4นางสาววริษฐา ไวแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25581/12/2560
       งานบริการสารสนเทศ
5นายวิศิษฎ์ ปวงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/6/25561/12/2561
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
6นายดนุชา บัวพินธุนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/2/25551/12/2560
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
7นายสุบิน แก้วก่านักวิชาการคอมพิวเตอร์16/2/25581/12/2560