รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
1จ่าสิบตรียอดรัก บัวพรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
2จ่าสิบตรียอดรัก บัวพรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
3นางหฤทัย บุญฉวีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
4นางหฤทัย บุญฉวีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
5นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
6นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
7นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/10/2563
       งานรับเข้านักศึกษา
8นางสุมัทนา รัตนกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
       งานบริการการศึกษา
9นางมยุรา รัตนบุญศิรินักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
10นางวันเพ็ญ ศรีมะโรงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
11นางวันเพ็ญ ศรีมะโรงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
12นางวันเพ็ญ ศรีมะโรงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/2/2563
13นางวาสนา บุตรสีผานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
14นางแสงจันทร์ จักรพิมพ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
15นายนววิช ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
16นายนววิช ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
17นายนววิช ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/2/25521/7/2563
18นายภาณุมาศ บุตรสีผานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25501/3/2555
19นายวงเวียน วงค์กะโซ่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ18/3/25541/3/2555
       งานส่งเสริมวิชาการ
20นางสาวบุญยรัตน์ พลวงศ์ษานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/11/25611/6/2559
21นายศิริชัย วงค์กวานกลมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/3/2555
22นายศิริชัย วงค์กวานกลมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/3/2555
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
23นางนรินรัตน์ พรมหากุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/1/2556