รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางกิ่งเดือน มิเถาวัลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25598/6/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
2นางสาวดาริกา แก้วดีนักวิชาการพัสดุ1/6/25611/1/2443
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
3นายรชต มามิมินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25611/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
4นายดุษดี ผาจวงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/6/2559
5นายประสงค์ วรชัยนายช่างไฟฟ้า15/2/25601/3/2560
6นายวิทยา ลูกอินทร์เจ้าพนักงานธุรการ24/12/25551/1/2556