รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
1นางยุพิน จิตรมั่นคนงาน1/10/25561/12/2560
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2นายชาติชัย อุดมกิจมงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/10/25621/3/2555