รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางกิ่งเดือน มิเถาวัลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25598/6/2559
2นางณัฏฐชา ตรีโอษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
3นางณัฏฐชา ตรีโอษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
4นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
5นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
6นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/5/2564
7นางพฤตยา แสงสุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
8นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
9นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
10นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/1/2564
11นางสาวกษมน มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
12นางสาวกษมน มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/2/2565
13นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/25581/3/2555
14นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/255830/6/2561
15นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/25581/5/2564
16นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
17นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
18นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/1/2564
19นายชัยยา เบ้าหล่อเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/10/25521/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
20นางกานต์ชนก ปทุมเพชรบุคลากรปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
21นางกานต์ชนก ปทุมเพชรบุคลากรปฏิบัติการ1/3/25561/12/2564
22นางสุพัตรา สุคนธชาติบุคลากรปฏิบัติการ5/10/25581/1/2443
23นางสุพัตรา สุคนธชาติบุคลากรปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
24นางสาวปนัดดา กิติราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25601/12/2561
25นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
26นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25546/5/2558
27นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25541/9/2561
28นางสาวรัตติกร พรมคำบุคลากรปฏิบัติการ1/10/25551/10/2555
29นางสาวอมรรัตน์ นามเสนาบุคลากรปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
30นายเนธิชัย ธานะราชอาจารย์1/10/25641/2/2563
31นายไพวัลย์ สมปองบุคลากรปฏิบัติการ22/10/25551/1/2556
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
32นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
33นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
34นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2565
35นางวิชชุดา ตักโพธิ์นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
36นางอริญชยาพร ผาจวงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
37นางสาวกมลทิพย์ จันทะสินนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
38นางสาวจุฬาภรณ์ เสนาไชยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
39นางสาวจุฬาภรณ์ เสนาไชยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
40นางสาวนิชาภา ไชยโยธานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ18/11/25561/12/2557
41นางสาวนุชจรี ทองชมภูนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
42นางสาวปรียาพร พานาดานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ16/1/25601/2/2560
43นางสาวสุณีรัตน์ เฮ้าทานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/8/25551/9/2555
44นายเกรียงไกร มูลสาระนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
45นายเกรียงไกร มูลสาระนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
46นายโภไคย มาลัยกรองนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
47นายรังสรรค์ พาวงศ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25601/12/2561
48ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร สุนารักษ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25601/12/2561
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
49นางบังอร ผ่านสุวรรณพนักงานปรุงอาหาร2/3/25561/12/2560
50นางพันนิภา ชลอาวาสพนักงานทำความสะอาด1/10/25481/12/2560
51นางลำพูน สิงห์หันต์แม่บ้านซักรีด1/10/25501/12/2560
52นางสุจิตรา จักษุมาตรพนักงานทั่วไป27/10/25461/12/2560
53นางสุจิตรา จักษุมาตรพนักงานทั่วไป27/10/25461/6/2564
54นางสาวณฐกร โสมนามพนักงานต้อนรับ23/10/25571/12/2560
55นางสาวนรีรัตน์ พูดเพราะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป8/2/25591/12/2561
56นางสาวเบญจวรรณ ศรีลำเนาพนักงานแม่บ้านห้องพัก6/5/25551/12/2561
57นางสาวพจนีย์ จักรศรีพนักงานบริหารทั่วไป11/1/25551/12/2560
58นางสาวเพรชรัตน์ จำปาพนักงานทำความสะอาด1/10/25481/12/2560
59นางสาวเพรชรัตน์ จำปาพนักงานทำความสะอาด1/10/25481/12/2560
60นางสาวศรินยา สารหงษ์พนักงานบริการห้องอาหาร1/9/25461/12/2560
61นางสาวอักษร พองพลาพนักงานต้อนรับ1/2/25561/12/2561
62นางสาวอัมรา วงศ์เตชะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/25581/1/2564
63นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
64นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
65นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/11/2564
66นายดำรงค์ กั้วพิสมัยพนักงานจัดเลี้ยง6/7/25611/2/2564
67นายไพฑูรย์ ข่วงทิพย์พนักงานห้องอาหาร2/4/25601/12/2561
68นายเวส ฤาไกรพนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย1/4/25461/12/2560
69นายสนิทพรรค บุตรราชหัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง1/9/25461/12/2560
70นายอรรถพงศ์ แซมรัมย์คนงาน1/10/25511/12/2560
71นายอานนท์ เชื้อนาข่าคนงาน10/7/25551/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
72นางสาวดาริกา แก้วดีนักวิชาการพัสดุ1/6/25611/1/2443
73นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
74นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
75นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/6/2564
76นางสาวปภัสสร บุทานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
77นางสาวอลิษา เครื่องเพชรผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25591/7/2559
78นางสาวอลิษา เครื่องเพชรผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25591/7/2559
79นางสาวอลิษา เครื่องเพชรผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25591/6/2564
80นางสาวอัจฉรา ชาแสนนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ2/3/25521/3/2557
81นายฤทธิไกร สุทธินักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
82นายสิริศักดิ์ ผ่านสุวรรณ์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
83นายสุริยัน นิลทะราชนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/6/25551/8/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
84นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุลนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ5/10/25581/3/2555
85นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุลนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ5/10/25581/3/2555
86นายกิตติภัทร ฝ่ายเทศนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/1/2443
87นายณัฐพล น้อยนางนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
88นายพิสิษฐ์ ทวีโชคชัยธวัชนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
89นายวีรพรรณ รัตนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/25561/12/2561
90นายวีรพรรณ รัตนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/7/25561/11/2564
91นายศราวุฒิ วังสุรินักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/1/2443
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
92นายรชต มามิมินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25611/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง)
93นายธรรศ วัฒนาเมธีสถาปนิกปฏิบัติการ2/12/25621/2/2563
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยบริการหอประชุม)
94นางนงลักษ์ ศรีฤทธิ์คนงาน10/10/25491/12/2560
95นางนงลักษ์ ศรีฤทธิ์คนงาน10/10/254930/4/2563
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยยานพาหนะ)
96นางกิ่งดาว ช่วยจันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/255630/9/2559
97นายลักษณ์ สืบชาติพนักงานขับรถยนต์1/4/25541/10/2564
98นายอภิวิชญ์ สมบัติดีพนักงานขับรถยนต์1/2/25531/2/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยไฟฟ้า)
99นายธงชัย เสลาดช่างไฟฟ้า5/2/25611/11/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยรักษาความปลอดภัย)
100นายชัยรัตน์ เข็มเพ็ชรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/6/2564
101นายวรัญญู นามเพ็งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/1/2564
102นายวิทยา ผาสุขเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25631/1/2564
103สิบเอกไพรัช อุ่มภูธรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย16/2/25491/1/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
104นางสาวธิดารัตน์ อุปชัยนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ1/12/25601/6/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
105นางก้องนภา อธิยะครู1/5/25551/8/2555
106นางช่อลดา สัพโสครู18/9/25611/10/2561
107นางภัครดา เถายะบุตรครู1/12/25531/3/2555
108นางศริญตา ศรีชาติครู1/10/25521/3/2555
109นางสาวจริญา เชื้อคำเพ็งครู17/7/25601/9/2560
110นางสาวจีระพรรณ สอนวงค์ษานักวิชาการศึกษา1/3/25591/3/2559
111นางสาวจีระพรรณ สอนวงค์ษานักวิชาการศึกษา1/3/25591/2/2565
112นางสาวณัฐวรารินทร์ ไชยจักร์ครู1/4/25541/3/2555
113นางสาวทิราทิพย์ เดชบรรทมครู20/4/25561/8/2556
114นางสาวนฤมล พ่อพิลาครู1/5/25551/8/2555
115นางสาวนิภาพร เขจรโมทย์ครู15/5/25551/8/2555
116นางสาวนิสา วงศ์ใหญ่ครู17/7/25601/9/2560
117นางสาวพิมพ์พร ภิญโญครู1/4/25571/1/2557
118นางสาวเพชรรัตน์ บุญเสนอครู1/5/25551/8/2555
119นางสาวภัทรปภา เหมะธุลินครู1/4/25541/3/2555
120นางสาวรฐานิษฐ์ แก้วสนิทรฐากุลครู1/7/25541/3/2555
121นางสาวสัญพิชา โพธิดอกไม้ครู17/7/25601/9/2560
122นางสาวสุดารัตน์ สมบัติครู1/4/25571/7/2557
123นางสาวอนัญพร แสงสิริวิชโยครู17/7/25601/9/2560
124นางสาวอภิญญา เห็มนวนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/7/25601/9/2560
125นางสาวอรวรรณ โล่ห์คำครู1/4/25541/3/2555
126นางสาวอสอฤดี ผดุงกิจครู1/5/25601/6/2560
127นายดิสพงษ์ อัมภาผลครู4/1/25601/2/2560
128นายธเนษฐ ก้อนกั้นครู17/7/25601/9/2560
129นายนิวัฒน์ สิงห์โตครู17/6/25601/9/2560
130นายพิมุข อินทรสูตครู17/7/25601/9/2560
131นายวัชรกรณ์ ฉายพลครู1/5/25601/5/2560
132นายวินัส โคตรวิชัยคนงาน5/1/25581/12/2560
133นายสัญญา สุวรรณสารครู20/4/25561/8/2556
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
134นางญาติ อินทร์เจริญคนงาน1/10/25521/12/2560
135นางพรรณวดี แสนพงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
136นางพัฒนา ตองตาสีคนงาน1/10/25551/12/2560
137นางพิศวง เรืองโชคทวีคนงาน1/10/25571/12/2560
138นางวรรณพร ภูละครคนงาน1/10/25571/12/2560
139นางวัฒนา ภูละครคนงาน1/4/25541/12/2560
140นางวาสนา พรหมหากุลคนงาน1/10/25591/12/2561
141นางวิรัตน์ เเก้วบุดดีคนงาน1/10/25501/12/2560
142นางสมัย อุ่มภูธรคนงาน1/4/25541/12/2560
143นางอุลัยวรรณ งอนราชคนงาน1/12/25461/12/2560
144นางสาวธนิดา จันทร์ใดคนงาน1/4/25481/12/2560
145นางสาวนภัสกรณ์ บุตรบุญคนงาน1/10/25601/12/2561
146นางสาวนภาพร บุตรบุญคนงาน1/10/25561/12/2560
147นางสาววราพร กงลีมาคนงาน1/10/25581/12/2561
148นางสาววิลาวัณย์ ถานโอภาสคนงาน1/10/25591/12/2561
149นางสาวสมจิต โคตรวิชัยคนงาน1/10/25551/12/2561
150นางสาวเสงี่ยม มณีกัญย์คนงาน1/12/25491/12/2560
151นางสาวอรชุดา รัตนพงศ์กุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ16/1/25601/2/2560
152นายกิ่งเพ็ชร พิลาทาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/1/2556
153นายครรชิต อุปพงษ์คนงาน1/10/25571/12/2560
154นายจีระการณ์ ศิริสานต์คนงาน1/10/25551/12/2560
155นายเจริญชัย ทุ่มโมงคนงาน1/10/25571/12/2560
156นายชัยชนะ วะชุมคนงาน1/12/25491/12/2560
157นายชุมพล ทุ่มโมงคนงาน1/10/25561/12/2560
158นายฐิติพงศ์ ตองตาสีคนงาน1/10/25511/12/2560
159นายดลใจ ยางธิสารคนงาน16/2/25491/12/2560
160นายดุษดี ผาจวงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/6/2559
161นายทองหล่อ แก้วบุดดีคนงาน16/2/25491/12/2560
162นายนันทวัฒน์ อินคำน้อยคนงาน1/10/25561/12/2560
163นายประสงค์ วรชัยนายช่างไฟฟ้า15/2/25601/3/2560
164นายปรีดา จักรพิมพ์คนงาน1/12/25491/12/2560
165นายปีดา โทนสิมมาวิศวกรโยธาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
166นายพนัส บุญหล้าคนงาน1/10/25501/12/2560
167นายพรทิพย์ ศิริสานต์คนงาน1/10/25521/12/2560
168นายพินิจ จำปาคนงาน1/10/25591/12/2560
169นายวิทยา ลูกอินทร์เจ้าพนักงานธุรการ24/12/25551/1/2556
170นายวิทูร ไชยทิพย์คนงาน1/10/25551/12/2560
171นายวิโรจน์ อุ่มภูธรคนงาน1/10/25481/12/2560
172นายวีระศักดิ์ เข็มเพ็ชรคนงาน1/10/25561/12/2560
173นายวุธชัย เมืองซองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25581/12/2560
174นายสนธยา ฐานทองดีคนงาน1/10/25551/12/2560
175นายสมพงษ์ เขียวรัตน์คนงาน1/10/25551/12/2560
176นายสมโภช ผงสินสุคนงาน1/10/25601/12/2561
177นายสะท้าน ทองศูนย์คนงาน16/2/25491/12/2560
178นายสะไหว จันไตรรัตน์คนงาน1/10/25481/12/2560
179นายสายัน ถานทองดีคนงาน1/10/25501/12/2561
180นายอดิศักดิ์ เมืองสูงคนงาน1/10/25561/12/2560
181นายอรรถพร จักรพิมพ์คนงาน1/10/25581/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
182นางสาวจรัสพรรณ คำภูแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
183นายชัยรัตน์ เข็มเพ็ชรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/12/2560
184นายธีรศักดิ์ บุษบาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25591/12/2560
185นายนันทวิทย์ ชิณศรีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25551/12/2560
186นายปิญญา ครุธตำคำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/4/25541/12/2560
187นายพีระพงษ์ พิลาทาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25501/12/2560
188นายภูษิต วาดเมืองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย16/2/25491/12/2560
189นายวรัญญู นามเพ็งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/25471/12/2560
190นายวีระพงษ์ ตุ่นกลิ่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/6/25471/12/2560
191นายสมพงษ์ จันตะแสงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/4/25541/12/2560
192นายสาธิต อินคำน้อยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25481/12/2560
193นายสุรเดช ไชยหงษ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25501/12/2560
194นายอภิวัฒน์ ไชยเสนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25461/12/2560
195นายอะมอน โยทัยหาญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/10/25551/12/2560
196สิบเอกไพรัช อุ่มภูธรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย16/2/25491/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
197นายถาวร สุริวรรณ์ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1/7/25481/12/2560
198นายอาทรณ์ จันทะดวงช่างเทคนิค9/6/25511/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
199นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ28/3/25541/3/2555
200นายทรงฤทธิ์ พุทธลาอาจารย์24/9/25551/10/2555
201นายบัญชา พรหมดาวิศวกรปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
202นายประกายแก้ว บุตราชวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ20/12/25551/1/2556
203นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ววิศวกรโยธาปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
204นางกิ่งดาว ช่วยจันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
205นายจรีวัฒน์ อินทร์เจริญพนักงานขับรถยนต์1/4/25461/12/2560
206นายเดชา วงศ์กาฬสินธุ์พนักงานขับรถยนต์1/10/25481/12/2560
207นายตระกูล ภูยิหวาพนักงานขับรถยนต์1/2/25461/12/2560
208นายธนพงศ์ ยาทองไชยพนักงานขับรถยนต์1/2/25591/12/2560
209นายประพาส ดีสาพนักงานขับรถยนต์1/4/25541/12/2560
210นายพยุงศักดิ์ แสนรัตน์พนักงานขับรถยนต์15/2/25601/12/2561
211นายพรสถิตย์ ศรีจำปาพนักงานขับรถยนต์1/7/25451/12/2560
212นายมิตร เรืองโชคทวีพนักงานขับรถยนต์1/2/25531/12/2560
213นายลักษณ์ สืบชาติพนักงานขับรถยนต์1/4/25541/12/2560
214นายอดิศักดิ์ พิมกรพนักงานขับรถยนต์15/2/25601/12/2561
215นายอภิวิชญ์ สมบัติดีพนักงานขับรถยนต์1/2/25531/12/2560
216นายอัคเดช ศรีปัตถาพนักงานขับรถยนต์4/1/25591/12/2560
217นายอุทัย อินธะนูพนักงานขับรถยนต์26/11/25501/12/2560
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
218นางจีรยา จันไตรรัตน์คนงาน1/10/25551/12/2560
219นางวันเพ็ญ ด่านลาพลคนงาน1/10/25551/12/2560
220นางสาวนพวัลย์ ฝ่ายเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
221นางสาวนันทนา พิลาทาคนงาน1/10/25551/12/2560
222นางสาวสุกัญญา ลามคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
223นายเจษฎา พรมลาคนงาน1/10/25551/12/2560
224นายชาญชัย บุญต่ายคนงาน1/4/25541/12/2560
225นายบัณฑิต ศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
226นายบัณฑิต ศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/255930/11/2563
227นายมนัส โคตรวิชัยคนงาน27/3/25451/12/2560
       งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
228นางกัลยาลักษณ์ โกษาแสงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป2/10/25601/12/2561
229นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูลนักวิชาการศึกษา1/10/25581/12/2560
230นายนัถพร ข่วงทิพย์นักวิชาการศึกษา1/10/25581/12/2560
231นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/3/2555
232นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/3/2555
233นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/5/2563
234นายปฎิญญา แพงพุยนักวิชาการศึกษา1/11/25591/12/2561
235นายวัชระ น้อยนางนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
236นายวุฒิชัย ไชยพรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
       งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
237นางสาวจารุวรรณ พรมพิลาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
238นางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศนักวิชาการศึกษาชำนาญการ5/10/25581/3/2555
239นายสมชาย เพียมานักวิชาการศึกษา2/10/25601/12/2561
240นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
241นางเกศนรินทร์ อัยกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ16/6/25571/7/2555
242นางสาวบุษกร ถานทองดีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
243นางสาวศันสนีย์ สุดทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/6/2559
       งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ(DSS)
244นางสาวภาวิณี สีมานักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ5/10/25581/1/2557
245นางสาวอรศิริ ไชยเทพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2561
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
246นางสาวอัญชลี มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
       งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
247นางเกกิลา บารินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ1/5/25561/3/2555
248นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ20/9/25551/10/2555
249นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ20/9/25551/10/2555
250นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ20/9/25551/1/2564
251นางสาวประภาพร คำโสมศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
       งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
252นางสาวชนกญาดา โคตรสาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ21/8/25601/9/2560
253นางสาวเบญจพร มายูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ2/3/25631/4/2563
254นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
255นางสาวศิริพร ชาวชายโขงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25581/9/2558
256นางสาวศิริพร ชาวชายโขงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25581/9/2558
257นางสาวศุภนาฏ บุญชัยศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
258นางสาวศุภนาฏ บุญชัยศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       งานแผนและงบประมาณ
259นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ2/3/25521/3/2555
260นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
261นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
262นายสมศักดิ์ อามาตร์สมบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
263นางจีรวรรณ ดวงสุภานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
264นางจีรวรรณ ดวงสุภานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
265นางพรพิมล ภาคมฤคนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/5/25561/8/2556
266นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ใดคนงาน1/10/25571/12/2560
267นางสาวทัศนีย์ คำปานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
268นางสาวทัศนีย์ คำปานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
269นางสาวรจนา ประดาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
270นางสาวระพีพรรณ แสนภูวาคนงาน1/10/25621/11/2564
271นางสาวศุวนันท์ กันเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
272นางสาวสุจิตรา ราชวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
273นางสาวสุจิตรา ราชวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
274นางสาวอรพิน บุตราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
275นายกฤษณะ กีวิไลย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
276นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
277นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/1/2564
278นายบุญเกื้อ ครุธคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ23/6/25521/3/2555
279นายบุญเกื้อ ครุธคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ23/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
280นางวันเพ็ญ นันทะศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์31/5/25561/8/2556
281นางสาวชุลีพร ลาภจิตรนักวิชาการศึกษา1/6/25591/1/2443
282นายทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์อาจารย์2/7/25611/8/2561
283นายอภิสิทธิ์ สมศรีสุขอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
284นางสาวพัทธนันท์ ชมภูนุชอาจารย์1/9/25601/3/2555
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
285นางผกาพรรณ วะนานามอาจารย์16/3/25541/3/2555
286นางวาทินี แกสมานอาจารย์2/3/25521/3/2555
287นางสาวจินดา ลาโพธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
288นางสาวนวพร วรรณทองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/25541/3/2555
289นางสาวเบญจพร อุผาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/3/2555
290นางสาวประภาวรรณ ทองศรีอาจารย์15/3/25601/4/2560
291นางสาวปัณฑิตา อินทรักษาอาจารย์25/6/25611/7/2561
292นางสาวเพ็ญผกา ปัญจนะอาจารย์11/11/25591/12/2559
293นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจรอาจารย์1/5/25561/8/2556
294นางสาวสรชา ผูกพันธ์อาจารย์15/3/25601/4/2560
295นางสาวสิรินทร์ ปัญญาคมอาจารย์16/10/25611/1/2443
296นางสาวอรุณรัตน์ คำแหงพลอาจารย์3/7/25601/8/2560
297นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/8/2555
298นายกฤตภาส วงค์มาอาจารย์3/10/25591/10/2559
299นายก้องภพ ศิริบุตรอาจารย์30/5/25561/8/2556
300นายชัยณรงค์ เพียรภายลุนอาจารย์15/7/255815/7/2558
301นายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากรอาจารย์15/3/25601/4/2560
302นายสถิตย์ ภาคมฤคผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
303นายสุดประไทย บุพศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์30/7/25521/3/2555
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
304นางสาวชุลีวัลย์ รักษาภักดีอาจารย์1/8/25601/8/2560
305นายธราเทพ เตมีรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์21/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
306นางสาวรัชดาพรรณ อินทรสุขสันติอาจารย์1/10/25611/1/2443
307นางสาวสุพัตรา ปสังคโทผู้ช่วยศาสตราจารย์8/12/25521/3/2555
308นางสาวหรรษา องคสิงห์อาจารย์1/6/25551/8/2555
309นางสาวหรรษา องคสิงห์อาจารย์1/6/25551/1/2443
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
310นางสาวนิศาชล ภาวงศ์อาจารย์1/2/25622/5/2562
311นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
312นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
313นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/7/2563
314นายนพรักษ์ แกสมานอาจารย์15/5/25551/8/2555
315นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์อาจารย์1/5/25561/8/2556
316นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์อาจารย์1/5/25561/8/2556
317นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
318นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
319นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/4/2565
320นายอริญชย์ พรหมเทพอาจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
321นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชคอาจารย์1/6/25551/8/2555
322นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชคอาจารย์1/6/25551/6/2564
323นายทศพล สิทธิอาจารย์18/9/25611/10/2561
324นายภัทรดร จั้นวันดีผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/3/2555
325นายภัทรดร จั้นวันดีผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/3/2555
326นายวสันต์ ศรีหิรัญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
327นายวสันต์ ศรีหิรัญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
328นางสาววราพร อัศวโสภณชัยอาจารย์1/8/25611/8/2561
329นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์อาจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
330นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
331นางสาวนนทวรรณ แสนไพรอาจารย์1/5/25561/8/2556
332นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทยอาจารย์1/4/25541/3/2555
333นางสาวอำพร ดัชถุยาวัตร์อาจารย์1/5/25561/8/2556
334นายศตวรรษ มะละแซมผู้ช่วยศาสตราจารย์25/11/25561/1/2557
335นายอนรรฆ สมพงษ์อาจารย์1/8/25601/8/2560
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
336นางอนงลักษณ์ หนูหมอกอาจารย์2/11/25581/11/2558
337นางสาวพรพิมล ศิวินาอาจารย์1/4/25541/3/2555
338นายกิตติกร รักษาพลอาจารย์2/11/25581/12/2558
339นายธเนศพล เจริญราษฎร์อาจารย์16/6/25571/1/2557
340นายธเนศพล เจริญราษฎร์อาจารย์16/6/25571/1/2557
341นายสุริยะ ประทุมรัตน์อาจารย์2/11/25581/12/2558
342นายอรรถสิทธิ์ เกษคึมบงอาจารย์29/9/25591/2/2559
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
343นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/8/2555
344นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/4/2565
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
345นางอัจฉรา ไชยสี ขูรีรังอาจารย์18/10/25611/1/2443
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
346นายเอกลักษณ์ เพียสาอาจารย์3/4/256031/5/2560
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
347นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมแก้วนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       งานบริหารทั่วไป
348นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/3/2555
349นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/255428/2/2560
350นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/6/2562
351นางรัชดาภรณ์ ราชติกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป17/7/25601/9/2560
352นางรัชดาภรณ์ ราชติกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป17/7/25601/9/2560
353นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
354นางสาวธิวาพร คำสงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25611/6/2561
355นางสาวธิวาพร คำสงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25611/10/2564
356นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/1/2443
357นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
358นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
359นางสาวสริญญา แสนภูวาคนงาน1/10/25521/12/2560
360นายถาวร ศรีระวงค์คนงาน16/3/25471/12/2560
361นายสมัย บุญชัยโยคนงาน1/4/25501/12/2560
362นายสัญญา แถมสมดีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
363นายอนุวัตร อุ่นคำนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/3/25611/4/2561
       งานบริการการศึกษา
364นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
365นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
366นางครองใจ โสมรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
367นางวรางรัตน์ เป้งไชยโมอาจารย์20/9/25561/11/2556
368นายณัฐพงษ์ วงษ์มาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
369นายณัฐพงษ์ วงษ์มาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
370นายสมชาย บุตรนันท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25591/12/2559
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
371น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิตอาจารย์12/7/25531/3/2555
372นางฐิตินันท์ เหมะธุลินอาจารย์10/2/25541/3/2555
373นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์อาจารย์2/11/25581/11/2558
374นางสาวรัตน์มณี ชนะบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25571/6/2557
375นายกัมปนาท วงค์เครือสอนอาจารย์2/11/25581/11/2558
376นายนราวุธ ระพันธ์คำอาจารย์15/8/25571/9/2557
377นายภาคภูมิ ซอหนองบัวอาจารย์29/9/25591/2/2559
378นายสุวิทย์ ทิพอุเทนอาจารย์29/9/25591/2/2559
379นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
380ส.พญ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์อาจารย์1/2/25621/1/2443
       สาขาวิชาการประมง
381นางอรอนงค์ ขันเดชอาจารย์1/5/25581/6/2558
382นายทรงทรัพย์ อรุณกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
383นายทรงทรัพย์ อรุณกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25544/7/2559
384นายนพรัตน์ พัชณีย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/10/25561/3/2559
385นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
386นายอนาวิล พรหมเทพอาจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
387นางสาวสิรินทัศน์ เลี่ยมแหลมอาจารย์2/3/25521/3/2555
388นายธนกร ราชพิลาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
389นายนะกะวี ด่านลาพลอาจารย์3/1/25611/3/2561
390นายสมศักดิ์ ศิริขันธ์อาจารย์5/1/25581/3/2558
391นางศศิธร มีชัยตระกูลอาจารย์18/11/25561/1/2557
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
392นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติอาจารย์15/9/25591/2/2559
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
393นางสาวทิพวรรณ บุญตาท้าวผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25581/12/2560
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
394นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศจันทึกอาจารย์1/10/256113/12/2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
395นางนฤมล แสนเมืองคนงาน1/10/25531/12/2560
396นางศิรานี กลมเกลียวคนงาน1/10/25521/12/2560
397นางอรัญญา ม่อมพะเนาว์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
398นางสาวธัญญรัตน์ ผาลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
399นางสาวศิริพร คำอร่ามนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
400นางสาวสายฝนทอง แจ่มใสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
401นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
402นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/10/2564
403นายนาวี จิตรมั่นคนงาน1/4/25541/12/2560
404นายศักดิ์ชัย ปานสังข์คนงาน1/10/25561/12/2560
405นายสาธิต ศรีอาจนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
406นางกัญญาภัค จอดนอกผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
407นางสาวธนวดี ละม่อมอาจารย์10/2/25541/3/2555
408นางสาวปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุลอาจารย์1/12/25571/12/2557
409นางสาวพัชรินทร์ คำศรีพลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
410นางสาวลลินี ทับทิมทองอาจารย์1/7/25541/3/2555
411นางสาวลัคนา อนงค์ไชยอาจารย์1/5/25561/8/2556
412นายชัยยศ ลักษณะวิลัยอาจารย์1/5/25561/8/2556
413นายเธียรรัตน์ ฦๅชาอาจารย์15/3/25601/4/2560
414นายภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่าอาจารย์2/11/25581/11/2558
415นายภาคิณ ลอยเจริญอาจารย์1/9/25551/10/2555
416นายวุฒินันต์ ประทุมผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
417นางนุจิรา โคตรหานามผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
418นางสาวมณฑาทิพย์ สท้านไตรภพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
419นางสาวศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์อาจารย์14/6/25531/3/2555
420นายธฏษธรรมช์ ลาโสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
421นายภัทราพล กองทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
422นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อยอาจารย์2/11/25581/11/2558
423นายไวรุจน์ อิ่มโพผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
424นายศรลักษณ์ พวงใบดีอาจารย์1/5/25561/8/2556
425นายศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรีอาจารย์15/3/25601/3/2561
426นายสาคร อินทะชัยอาจารย์2/11/25581/11/2558
427นายสิทธินัน บุญเลิศผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
428นายสุวิพงษ์ เหมะธุลินผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
429นายกฤษฎา พรหมพินิจผู้ช่วยศาสตราจารย์13/9/25531/3/2555
430นายก้องภพ ชาอามาตย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
431นายกิตติวัฒน์ จีบแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
432นายจุลศักดิ์ โยลัยอาจารย์20/8/25561/9/2556
433นายทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
434นายนพรุจ มุสิกะโปดกนักวิชาการโสตทัศนศึกษา1/6/25591/6/2559
435นายปริญญา รจนาอาจารย์11/4/25501/3/2555
436นายรชต บุณยะยุตผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
437นายรณยุทธ นนท์พละอาจารย์1/7/25541/3/2555
438ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุลอาจารย์1/7/25541/3/2555
439ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุลอาจารย์1/7/25541/3/2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
440นางวิชยา ตรีศกประพฤทธิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
441นางสาวอภิญญา วะจีสิงห์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร3/10/25591/12/2561
442นายนพรัตน์ จูมศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       งานบริหารทั่วไป
443นางนฤมล เหลวกูลคนงาน1/10/25571/12/2560
444นางสาวกมลทิพย์ นาโควงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
445นางสาวจุฬาลักษณ์ สีโพธิ์ลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
446นายณรงค์ เหลวกูลคนงาน16/2/25491/12/2560
       งานบริการการศึกษา
447นางสาวจันทนา ศรีวรสารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ27/8/25611/12/2560
448นางสาวจันทนา ศรีวรสารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ27/8/25611/12/2560
449นางสาวภุลภญา บีลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
450นายสมภพ เลิศศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
451นางญาตาวี ไชยมาตย์อาจารย์2/12/25531/3/2555
452นางสาวจุฑามาศ ตังควานิชอาจารย์1/12/25581/12/2558
453นางสาวธิดาวรรณ วิชนีอาจารย์15/9/25591/2/2559
454นางสาวนภาไล ตาสาโรจน์อาจารย์1/7/25541/3/2555
455นางสาวบุญญิสา ภูบรรทัดอาจารย์18/9/25611/8/2555
456นางสาวเบญจวรรณ จันปุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
457นางสาววิภาวี บัวผันอาจารย์1/8/25601/9/2560
458นางสาวศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทินอาจารย์27/12/25612/5/2562
459นางสาวศิริพร บุญโนนแต้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25601/1/2561
460นางสาวศิริพร บุญโนนแต้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25601/1/2561
461นางสาวสิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์10/2/25541/3/2555
462นายคมศิลป์ สารทองผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
463นายชยกร สุตะโคตรอาจารย์1/5/25561/8/2556
464นายพงศธร ภาวะบุตรอาจารย์1/12/25581/12/2558
465นายศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์อาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชาภาษาไทย
466นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสมอาจารย์1/8/25541/3/2555
467นางสาวญาณิกา แสนสุริวงค์อาจารย์1/8/25601/8/2560
468นางสาวนิโลบล ภู่ระย้าอาจารย์1/8/25601/8/2560
469นางสาวพรรณวดี ศรีขาวอาจารย์1/9/25551/10/2555
470นางสาวภัทรลดา ทองเถาว์อาจารย์20/11/25641/2/2565
471นางสาววิไลวรรณ อุดหนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
472นางสาววิไลวรรณ อุดหนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
473นายต่อศักดิ์ เกษมสุขอาจารย์1/2/25521/3/2555
474นายธวัชชัย ดุลยสุจริตอาจารย์15/8/25571/9/2557
475นายปกกสิณ ชาทิพฮดผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
476นางกันยมาศ สงวนศักดิ์อาจารย์15/9/25591/12/2559
477นางสาวรดาณัฐ ภูสมนึกอาจารย์15/1/25581/1/2558
478นายเสริมวิช บุตรโยธีอาจารย์1/11/25541/3/2555
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
479นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
480นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
481นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/3/2555
482นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/3/2555
483นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/10/2563
484นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/3/2555
485นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/3/2555
486นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/10/2563
487นางสาววินิธา พานิชย์อาจารย์20/6/25501/3/2555
488นางสาวอุทุมพร สุระศักดิ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/8/25601/12/2561
       สาขาวิชาดนตรี
489นางสาววันนพร สิทธิสารอาจารย์2/11/25581/11/2558
490นายประลองยุทธ์ แจ้งกลั่นอาจารย์30/5/25561/8/2556
491นายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพลอาจารย์1/5/25561/8/2556
492นายอรรคพล ราษฎร์ศิริอาจารย์18/11/25561/1/2557
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
493นางสาวกิติมา ขุนทองอาจารย์2/11/25581/11/2558
494นางสาวเชาวณา ไข่แก้วอาจารย์2/11/25581/11/2558
495นางสาวภัชราภรณ์ สาคำอาจารย์15/8/25571/9/2557
496นางสาววรรณพร หันไชยุงวาอาจารย์15/9/25591/10/2559
497นางสาวอริสา สุมามาลย์อาจารย์18/11/25561/7/2559
498นายพสุธา โกมลมาลย์อาจารย์16/3/25541/3/2555
499นายภูริภูมิ ชมภูนุชอาจารย์1/5/25561/8/2556
500นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/11/2558
501นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/1/2443
502นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/2/2564
503นายวรังกูร ขาวขันธ์อาจารย์20/8/25561/11/2556
504นายวรังกูร ขาวขันธ์อาจารย์20/8/25561/7/2563
505นายศรีสุข ผาอินทร์อาจารย์15/6/25611/10/2555
       สาขาวิชานิติศาสตร์
506นางทิพาพร แคล่วคล่องอาจารย์15/8/25571/7/2557
507นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์อาจารย์15/5/25551/8/2555
508นางสาวปริฉัตร ภูจิตรอาจารย์1/2/25521/3/2555
509นายคำล่า ใขคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
510นายคำล่า ใขคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/5/2565
511นายดนัยณัฐ จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์15/8/25571/9/2557
512นายเนธิชัย ธานะราชอาจารย์1/10/25642/2/2563
       สาขาวิชาศิลปกรรม
513นางสาวน้ำฝน หาวังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/6/2559
514นางสาวน้ำฝน หาวังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/10/2564
515นายชาติชาย ทีสุกะคนงาน1/3/25481/12/2560
516นายนพดล ชาสงวนอาจารย์1/9/25551/10/2555
517นายนพดล ชาสงวนอาจารย์1/9/255530/11/2561
518นายสุวัฒน์ บุญธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์20/8/25561/9/2556
519นายอติชาติ เต็งวัฒนโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
520นายเอกณริน แคล่วคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
521นางสาวอุทุมพร หลอดโคผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25541/3/2555
522นายธนวัฒน์ พันทาอาจารย์15/8/25571/9/2557
523นายสุวัฒชัย พ่อเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์23/9/25531/3/2555
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
524นายพุฑฒจักร สิทธิผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25541/3/2555
525นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์อาจารย์12/10/25541/3/2555
526นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์อาจารย์12/10/25546/7/2559
527นายวีรศักดิ์ บำรุงตาอาจารย์1/10/25521/3/2555
528นายวีรศักดิ์ บำรุงตาอาจารย์1/10/25521/3/2555
529นางสาวจริยาภรณ์ เที่ยงธรรมโมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/12/25601/1/2561
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
530นางสาวภุลภญา บีลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
531นางผการัตน์ ทิพวังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/7/2563
532นางยุพิน จิตรมั่นคนงาน1/10/25561/12/2560
533นางศุลีพร อนันตธนรัตน์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
534นางสาวภัทรา บูรณะเนตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
535นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
536นางสาวศศิภา ชวพันธุ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
537นายธิติพงษ์ สมจันทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
538นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
539นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
540นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/10/2564
541นายปรัชญา สาระทรัพย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
542นายสุเทพ จันทร์ชนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
       งานกิจการนักศึกษา
543นายปรัชญา สาระทรัพย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/255531/5/2563
       งานบริการการศึกษา
544นางศุลีพร อนันตธนรัตน์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
545นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/1/2443
546นายธิติพงษ์ สมจันทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาการบัญชี
547นางจินตนา จันทนนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์16/3/25541/3/2555
548นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสารอาจารย์7/8/25561/9/2556
549นายกฤตกร มั่นสุวรรณอาจารย์3/1/25611/1/2561
550นายศักดาเดช กุลากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
551นางศศิกานต์ สังข์ทองอาจารย์1/7/25541/3/2555
552นายชัยณรงค์ พูลเกษมผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/8/2555
553นายเชาวรัตน์ ทุนร่องช้างอาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
554นางพิศณี พรหมเทพอาจารย์1/5/25561/8/2556
555นางสาวสายป่าน จักษุจินดาอาจารย์3/7/25561/8/2556
556นายชาติชัย อุดมกิจมงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/10/25621/3/2555
557นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสงผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
558นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสงผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/10/2564
559นายสามารถ อัยกรผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/8/2561
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
560นางนาฎลดา เรืองชาญอาจารย์3/7/25561/8/2556
561นางนาฎลดา เรืองชาญอาจารย์3/7/255630/4/2563
562นางรุจิรา จงคล้ายกลางอาจารย์15/5/25551/8/2555
563นางสุพิชญา นิลจินดาอาจารย์11/4/25501/3/2555
564นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติอาจารย์1/11/25541/3/2555
565นายเด่นชัย สมปองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25521/9/2559
566นายศุภมิตร บุญทาผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25541/10/2559
       สาขาวิชาการจัดการ
567นางกชพร จันทร์เรืองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
568นางเมธาวี ยีมินผู้ช่วยศาสตราจารย์1/12/25521/3/2555
569นายวศิน เพชรพงศ์พันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์16/3/25541/3/2555
570นายวัชระ อักขระผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
571นายวัชระ อักขระผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
572นางสาวอธิษฐาน ทองเชื้ออาจารย์3/1/25611/1/2561
573นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
574นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
575นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2565
576นายอรรฆเดช อุปชัยอาจารย์1/5/25561/8/2556
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
577นางสาวนันธารา ธุลารัตน์อาจารย์1/6/25551/8/2555
578นางสาวภัทร์ศินี แสนสำแดงอาจารย์1/6/25551/8/2555
579นางสาวลฎาภา ศรีพสุดาอาจารย์15/8/25571/3/2555
580นายจิรภัทร เริ่มศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์30/5/25561/8/2556
581นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณีอาจารย์15/9/25591/10/2559
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
582นางนันทกาญจน์ เกิดมาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
583นางสาวกาญจนาภรณ์ นิลจินดาอาจารย์15/9/25591/12/2559
584นางสาวชฎาพร แนบชิดอาจารย์18/11/25561/1/2557
585นายเกริกไกร ปริญญาพลอาจารย์1/9/25551/10/2555
586นายวิทวัส ปานศุภวัชรอาจารย์10/2/25541/3/2555
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
587ว่าที่ร้อยตรีพิศดาร แสนชาติอาจารย์3/1/25611/1/2561
       สาขาวิชาโลจิสติกส์
588นายพัลลภ จันทร์กระจ่างอาจารย์1/2/25621/4/2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานบริหารทั่วไป
589นางนันทกา ลุนราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
590นางสาวนภาพร บุญเรืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
591นายไพบูลย์ สุมังคะคนงาน16/2/25491/12/2560
       งานกิจการนักศึกษา
592นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
593นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/1/2557
594นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/2/2565
       งานบริการการศึกษา
595นางกฐิน จันทร์ทิบุตรนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/6/25521/3/2555
596นางจิรัชยา บุญตาท้าวนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/7/25541/3/2555
597นายนำชัย อุตโรกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาฟิสิกส์
598นางวิชชุดา ภาโสมอาจารย์1/6/25521/3/2555
599นางสาวเพชรรัตน์ ใจบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/6/25541/3/2555
600นางสาวลัดดาวรรณ เเสนสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
601นายโชคชัย คหัฏฐาอาจารย์1/10/25561/11/2556
602นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์11/4/25501/3/2555
603นายหรรษกร วรรธนะสารผู้ช่วยศาสตราจารย์15/3/25601/4/2560
604นายอาธรณ์ วรอัดผู้ช่วยศาสตราจารย์15/3/25601/4/2560
       สาขาวิชาเคมี
605นางสุมนา ถวิลอาจารย์1/12/25521/3/2555
606นางอรุณฉาย เตมียเวสผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
607นางสาวทิติยา ศรีภักดีอาจารย์1/2/25521/3/2555
608นายวิชญ์พล โถสายคำอาจารย์1/9/25601/9/2560
609นายวุฒิชัย รสชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25591/12/2559
610นายศุภกร อาจหาญอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาชีววิทยา
611นางแก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์อาจารย์22/6/25521/3/2555
612นางสุวภา สาวิภาคผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
613นางสาวกุลวดี สุวรรณไตรย์อาจารย์1/3/25601/4/2560
614นางสาวจิราภรณ์ สุมังคะอาจารย์10/2/25541/3/2555
615นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็นอาจารย์7/6/25531/3/2555
616นายกฤษณ์ พิเนตรเสถียรอาจารย์15/8/25571/9/2557
617นายอรุณ วงศ์จิรัฐิติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
618นางสาวจรินทร์ทิพย์ ชมชายผลอาจารย์16/6/25511/3/2555
619นางสาวจิราภรณ์ จำปาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
620นางสาวนำพร อินสินอาจารย์21/10/25531/3/2555
621นางสาววิบูลย์สุข ตาลกุลอาจารย์1/5/25561/8/2556
622นางสาวศศิวรรณ ทัศนเอี่ยมอาจารย์10/2/25541/3/2555
623นางสาวศิริพร โพธิ์ศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
624นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่งอาจารย์11/6/25551/8/2555
625นายภูวสิทธิ์ ภูลวรรณอาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
626นางสุพรรณี สมพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์24/10/25511/3/2555
627นางสาววัลภา พ่อชมภูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
628นางสาวสมจิตร บุญเทียมอาจารย์10/2/25541/3/2555
629นางสาวสุวิวรรธน์ วิชกูลอาจารย์30/5/25561/9/2556
630นายจิรวัฒน์ กันทะโลอาจารย์16/10/25611/5/2563
631นายชัยณรงค์ เพียรภายลุนอาจารย์15/7/255815/7/2558
632นายมงคล แสนสุขอาจารย์1/2/25622/5/2562
633ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ มุขวะชิอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
634นางสุธิรา จันทร์ปุ่มอาจารย์11/4/25501/3/2555
635นางสาวเกวลี ผาใต้อาจารย์15/8/25571/9/2557
636นางสาวธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรืองอาจารย์15/8/25571/9/2557
637นางสาวนิภาพร ชนะมารอาจารย์2/3/25521/3/2555
638นางสาวปิยวรรณ โถปาสอนอาจารย์1/5/25561/8/2556
639นางสาวแพรตะวัน จารุตันอาจารย์1/7/25541/3/2555
640นางสาวสุรีย์พัชร มุสิกะภวัตอาจารย์11/4/25501/3/2555
641นางสาวอรอุมา น้อยเหลืองนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
642นายกรกช มาตะรัตน์อาจารย์20/10/25551/1/2556
643นายกรกช มาตะรัตน์อาจารย์20/10/25551/1/2556
644นายชัยนันท์ สมพงษ์อาจารย์1/7/25541/3/2555
645นายชายแดน มิ่งเมืองอาจารย์1/12/25521/3/2555
646นายนำชัย อุตโรกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
647นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์อาจารย์10/2/25541/3/2555
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
648นางณัฐพร จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์15/8/25571/9/2557
649นางอมรรัตน์ แท่งทองอาจารย์1/9/25601/9/2560
650นางสาววิจิตรา สุจริตผู้ช่วยศาสตราจารย์2/6/25541/3/2555
651นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป15/3/25651/4/2565
652นางสาวอุไรวรรณ ภูนาพลอยอาจารย์20/12/25641/2/2565
653นายทรงพล ประโยชน์มีอาจารย์15/9/25591/2/2559
654นายประวิทย์ สุวรรณรงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/9/25591/12/2559
       สาขาวิชาฟิสิกส์
655นายวิทวัส พลหาญอาจารย์1/9/25601/9/2560
       งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
656นายทองจันทร์ ผงสินสุช่างเทคนิค1/10/25481/12/2560
657นายเทพกร ลีลาแต้มนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/7/25641/7/2559
658นายวิชิต ศรีลำไพผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/10/25491/12/2560
       งานศูนย์วิทยาศาสตร์
659นางณิชานันท์ กุตระแสงนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ5/10/25581/1/2443
660นางวัชรินทร์ ผาจวงคนงาน1/10/25501/12/2560
661นางสะใบทิพย์ เลิศศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
662นางสุพัตรา พิลาทาคนงาน1/10/25551/12/2560
663นางสาวกนกวรรณ วรดงนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
664นางสาวนิรันตรี ทวีโคตรนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
665นายธวัชชัย พันธุกางนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
666นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมานักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
667นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราชนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
668นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราชนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/11/2564
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
669นางศุภพิชญ์ ประเสริฐนูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ4/9/25601/9/2560
670นางสาวกนกพร นวลอึ่งนักวิชาการศึกษา1/6/25591/7/2559
671นางสาวจินตนา ลินโพธิ์ศาลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
672นางสาวมัลลิกา พรหมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
673นายนรากร เจริญสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ30/5/25561/8/2556
674ว่าที่ร้อยตรีวาทิน ไชยเทศนักวิชาการศึกษา1/6/25591/6/2559
       งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
675นางสาวชุติมา ภูลวรรณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
676นายกฤษดากร บรรลือนักวิชาการวัฒนธรรม18/3/25651/4/2565
677นายเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
678นายเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
679นายอัศวิน จันทร์ส่องนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
680นายอัศวิน จันทร์ส่องนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานวิชาการและวิจัย
681นางสาวจินตนา ลินโพธิ์ศาลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
       งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์
682ว่าที่ร้อยตรีวาทิน ไชยเทศนักวิชาการศึกษา1/6/25591/6/2559
       งานวิเทศสัมพันธ์
683นางอรทัย ไชยหงษ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25591/10/2559
684นางสาวสุภาณี เล่าสุอังกูรนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
685นายศราวุธ ปัญญาสารนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
686นางสุภาวดี สามาทองนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
687นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตรนักวิชาการศึกษา15/2/25601/3/2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
688นางสาวทับทิม สมปองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ3/8/25581/8/2558
689นางสาวนิพาพร หูตาชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ3/6/25561/3/2555
690นางสาวนิพาพร หูตาชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ3/6/25561/3/2555
691นางสาวพิศมัย ยศตะโคตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
692นางสาวพิศมัย ยศตะโคตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
       งานบริหารการวิจัย
693นางสาวภัณฑิรา สีนวลแลเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
694นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์นักวิจัยชำนาญการ20/8/25561/3/2555
       งานวิจัยและบริการวิชาการ
695นางสาวอัสฉรา นามไธสงนักวิจัยปฏิบัติการ5/10/25581/1/2557
696นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณนักวิจัยปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
697นายแสนสุรีย์ เชื้อวังคำนักวิจัยชำนาญการ5/10/25581/3/2555
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
698นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทนนักวิชาการศึกษาชำนาญการ14/2/25541/3/2555
699นายพงศกร ทองพันธุ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ29/9/25591/10/2559
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
700นางสาวเพียงจรัส รัตนทองสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25597/1/2562
701นางสาวเพียงจรัส รัตนทองสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/11/2564
702นายครรชิต สิงห์สุขนักวิจัยชำนาญการ1/12/25601/7/2559
703นายจักรกฤษ กองพิมายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/7/256329/12/2560
704นายนัทที โคตรทุมมีนักวิจัย1/2/25621/1/2443
705นายสันติ ผิวผ่องนักวิจัย1/10/25571/12/2561
706นายสันติ ผิวผ่องนักวิจัย1/10/25571/11/2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
707นางเจริญพร บาทชารีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/3/2555
708นางชบา จันไตรรัตน์คนงาน1/10/25511/12/2561
709นางสาวโกสิน ลุนราชคนงาน1/10/25531/12/2561
710นางสาวชุติมา สมใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25621/1/2564
711นางสาววริษฐา ไวแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/10/25581/12/2560
712นางสาวอุ่นเรือน แสนเสนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/6/25591/7/2559
713นายภควัต ชัยวินิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/25591/12/2559
714นายภควัต ชัยวินิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/6/255926/8/2559
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
715นางลำดวน กุลยณีย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
716นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหาบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/9/25551/3/2555
717นายชาญชัย บาลศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/5/25561/2/2557
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
718นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
719นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
720นางสุวิดา สุจริตบรรณารักษ์ปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
721นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่ายบรรณารักษ์ปฏิบัติการ3/3/25591/10/2559
       งานบริการสารสนเทศ
722นางศศธร มาศสถิตย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
723นางสาวดาราวรรณ ปัตโชติชัยบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/10/25621/12/2560
724นางสาววารุณี เพียรพจน์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/9/25551/4/2556
725นายวิศิษฎ์ ปวงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/6/25561/12/2561
726นายเอกราช วงค์กระโซ่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
727นางพินิดดา ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
728นางสาววัชราภรณ์ ทอนรินทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
729นายกิตติภูมิ คำศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/8/25541/3/2555
730นายกิตติภูมิ คำศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/8/25541/3/2555
731นายคณิน งามมานะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ15/2/25601/6/2559
732นายดนุชา บัวพินธุนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/2/25551/12/2560
733นายอัครชัย ใจตรงนักวิชาการคอมพิวเตอร์15/1/25581/3/2558
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
734นายจยุตย์ พูลเพิ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ21/1/25541/3/2555
735นายจิรศักดิ์ จันทะศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2/3/25521/3/2555
736นายธีระยุทธ โคธิเวทย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
737นายวิทวัส จักรคมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/7/25641/12/2560
738นายสุบิน แก้วก่านักวิชาการคอมพิวเตอร์16/2/25581/12/2560
739นายอรรณพ อรังศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์2/11/25581/11/2558
       งานพัฒนาสื่อดิจิทัล
740นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/9/25551/10/2555
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
741จ่าสิบตรียอดรัก บัวพรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
742จ่าสิบตรียอดรัก บัวพรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
743นางหฤทัย บุญฉวีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
744นางหฤทัย บุญฉวีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
745นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
746นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
747นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/10/2563
       งานรับเข้านักศึกษา
748นางสุมัทนา รัตนกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
       งานบริการการศึกษา
749นางมยุรา รัตนบุญศิรินักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
750นางวันเพ็ญ ศรีมะโรงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
751นางวันเพ็ญ ศรีมะโรงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
752นางวันเพ็ญ ศรีมะโรงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/2/2563
753นางวาสนา บุตรสีผานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
754นางแสงจันทร์ จักรพิมพ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
755นายนววิช ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
756นายนววิช ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
757นายนววิช ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/2/25521/7/2563
758นายภาณุมาศ บุตรสีผานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25501/3/2555
759นายวงเวียน วงค์กะโซ่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ18/3/25541/3/2555
       งานส่งเสริมวิชาการ
760นางสาวบุญยรัตน์ พลวงศ์ษานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/11/25611/6/2559
761นายศิริชัย วงค์กวานกลมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/3/2555
762นายศิริชัย วงค์กวานกลมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/3/2555
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
763นางนรินรัตน์ พรมหากุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/1/2556
764นางสาวกัลยาณี ภูยิหวาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/5/25621/1/2443
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
765นางนาถลดา แสนภูวาคนงาน1/12/25591/12/2561
766นางสาวงามวิไล คนไวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
767นางสาวจิราวรรณ สาริบุตรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
768นางสาวบังอร ไทยลานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
769นางสาวปรียา ไกรยะฝ่ายคนงาน1/2/25481/12/2561
770นางสาวภัสรินทร์ โคตรพันธ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
771นางสาววรรณภา เอกพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
772นายชูชาติ คุ้มครองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
773นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
       งานบริการการศึกษา
774นางสาวนุชรา กุลยะนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
775นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์นักวิชาการศึกษา17/7/25561/12/2561
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
776นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาฟิสิกส์
777นางเกษสุดา สิงห์สุขนักวิชาการศึกษา1/5/25551/12/2560
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
778นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
779นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
780นางสาวผ่องมณี ชีแก้วนักวิชาการศึกษา1/10/25551/12/2560
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
781นางสาววนิดา จันทร์หอมนักวิชาการศึกษา24/11/25571/12/2561