รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
1นางนฤมล แสนเมืองคนงาน1/10/25531/12/2560
2นางศิรานี กลมเกลียวคนงาน1/10/25521/12/2560
3นางอรัญญา ม่อมพะเนาว์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
4นางสาวธัญญรัตน์ ผาลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
5นางสาวศิริพร คำอร่ามนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
6นางสาวสายฝนทอง แจ่มใสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
7นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
8นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/10/2564
9นายนาวี จิตรมั่นคนงาน1/4/25541/12/2560
10นายศักดิ์ชัย ปานสังข์คนงาน1/10/25561/12/2560
11นายสาธิต ศรีอาจนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
12นางกัญญาภัค จอดนอกผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
13นางสาวธนวดี ละม่อมอาจารย์10/2/25541/3/2555
14นางสาวปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุลอาจารย์1/12/25571/12/2557
15นางสาวพัชรินทร์ คำศรีพลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
16นางสาวลลินี ทับทิมทองอาจารย์1/7/25541/3/2555
17นางสาวลัคนา อนงค์ไชยอาจารย์1/5/25561/8/2556
18นายชัยยศ ลักษณะวิลัยอาจารย์1/5/25561/8/2556
19นายเธียรรัตน์ ฦๅชาอาจารย์15/3/25601/4/2560
20นายภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่าอาจารย์2/11/25581/11/2558
21นายภาคิณ ลอยเจริญอาจารย์1/9/25551/10/2555
22นายวุฒินันต์ ประทุมผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
23นางนุจิรา โคตรหานามผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
24นางสาวมณฑาทิพย์ สท้านไตรภพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
25นางสาวศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์อาจารย์14/6/25531/3/2555
26นายธฏษธรรมช์ ลาโสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
27นายภัทราพล กองทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
28นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อยอาจารย์2/11/25581/11/2558
29นายไวรุจน์ อิ่มโพผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
30นายศรลักษณ์ พวงใบดีอาจารย์1/5/25561/8/2556
31นายศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรีอาจารย์15/3/25601/3/2561
32นายสาคร อินทะชัยอาจารย์2/11/25581/11/2558
33นายสิทธินัน บุญเลิศผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
34นายสุวิพงษ์ เหมะธุลินผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
35นายกฤษฎา พรหมพินิจผู้ช่วยศาสตราจารย์13/9/25531/3/2555
36นายก้องภพ ชาอามาตย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
37นายกิตติวัฒน์ จีบแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
38นายจุลศักดิ์ โยลัยอาจารย์20/8/25561/9/2556
39นายทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
40นายนพรุจ มุสิกะโปดกนักวิชาการโสตทัศนศึกษา1/6/25591/6/2559
41นายปริญญา รจนาอาจารย์11/4/25501/3/2555
42นายรชต บุณยะยุตผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
43นายรณยุทธ นนท์พละอาจารย์1/7/25541/3/2555
44ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุลอาจารย์1/7/25541/3/2555
45ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุลอาจารย์1/7/25541/3/2555