รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Label
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางณัฏฐชา ตรีโอษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
2นางณัฏฐชา ตรีโอษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
3นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
4นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
5นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/5/2564
6นางพฤตยา แสงสุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
7นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
8นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
9นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/1/2564
10นางสาวกษมน มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
11นางสาวกษมน มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/2/2565
12นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/25581/3/2555
13นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/255830/6/2561
14นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ5/10/25581/5/2564
15นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
16นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
17นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ5/10/25581/1/2564
18นายชัยยา เบ้าหล่อเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/10/25521/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
19นางกานต์ชนก ปทุมเพชรบุคลากรปฏิบัติการ1/3/25561/4/2556
20นางกานต์ชนก ปทุมเพชรบุคลากรปฏิบัติการ1/3/25561/12/2564
21นางสุพัตรา สุคนธชาติบุคลากรปฏิบัติการ5/10/25581/1/2443
22นางสุพัตรา สุคนธชาติบุคลากรปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
23นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
24นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25546/5/2558
25นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ14/2/25541/9/2561
26นางสาวรัตติกร พรมคำบุคลากรปฏิบัติการ1/10/25551/10/2555
27นางสาวอมรรัตน์ นามเสนาบุคลากรปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
28นายเนธิชัย ธานะราชอาจารย์1/10/25641/2/2563
29นายไพวัลย์ สมปองบุคลากรปฏิบัติการ22/10/25551/1/2556
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
30นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
31นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
32นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2565
33นางวิชชุดา ตักโพธิ์นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
34นางอริญชยาพร ผาจวงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
35นางสาวกมลทิพย์ จันทะสินนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
36นางสาวจุฬาภรณ์ เสนาไชยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
37นางสาวจุฬาภรณ์ เสนาไชยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
38นางสาวนิชาภา ไชยโยธานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ18/11/25561/12/2557
39นางสาวนุชจรี ทองชมภูนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
40นางสาวปรียาพร พานาดานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ16/1/25601/2/2560
41นางสาวสุณีรัตน์ เฮ้าทานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/8/25551/9/2555
42นายเกรียงไกร มูลสาระนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
43นายเกรียงไกร มูลสาระนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
44นายโภไคย มาลัยกรองนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
45นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
46นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
47นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/11/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
48นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
49นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
50นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ14/2/25541/6/2564
51นางสาวปภัสสร บุทานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
52นางสาวอัจฉรา ชาแสนนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ2/3/25521/3/2557
53นายฤทธิไกร สุทธินักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
54นายสิริศักดิ์ ผ่านสุวรรณ์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
55นายสุริยัน นิลทะราชนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/6/25551/8/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
56นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุลนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ5/10/25581/3/2555
57นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุลนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ5/10/25581/3/2555
58นายกิตติภัทร ฝ่ายเทศนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/1/2443
59นายณัฐพล น้อยนางนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
60นายพิสิษฐ์ ทวีโชคชัยธวัชนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ2/5/25591/5/2559
61นายศราวุฒิ วังสุรินักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/1/2443
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง)
62นายธรรศ วัฒนาเมธีสถาปนิกปฏิบัติการ2/12/25621/2/2563
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยยานพาหนะ)
63นางกิ่งดาว ช่วยจันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/255630/9/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
64นางสาวธิดารัตน์ อุปชัยนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ1/12/25601/6/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
65นางก้องนภา อธิยะครู1/5/25551/8/2555
66นางช่อลดา สัพโสครู18/9/25611/10/2561
67นางภัครดา เถายะบุตรครู1/12/25531/3/2555
68นางศริญตา ศรีชาติครู1/10/25521/3/2555
69นางสาวจริญา เชื้อคำเพ็งครู17/7/25601/9/2560
70นางสาวจีระพรรณ สอนวงค์ษานักวิชาการศึกษา1/3/25591/3/2559
71นางสาวจีระพรรณ สอนวงค์ษานักวิชาการศึกษา1/3/25591/2/2565
72นางสาวณัฐวรารินทร์ ไชยจักร์ครู1/4/25541/3/2555
73นางสาวทิราทิพย์ เดชบรรทมครู20/4/25561/8/2556
74นางสาวนฤมล พ่อพิลาครู1/5/25551/8/2555
75นางสาวนิภาพร เขจรโมทย์ครู15/5/25551/8/2555
76นางสาวนิสา วงศ์ใหญ่ครู17/7/25601/9/2560
77นางสาวพิมพ์พร ภิญโญครู1/4/25571/1/2557
78นางสาวเพชรรัตน์ บุญเสนอครู1/5/25551/8/2555
79นางสาวภัทรปภา เหมะธุลินครู1/4/25541/3/2555
80นางสาวรฐานิษฐ์ แก้วสนิทรฐากุลครู1/7/25541/3/2555
81นางสาวสัญพิชา โพธิดอกไม้ครู17/7/25601/9/2560
82นางสาวสุดารัตน์ สมบัติครู1/4/25571/7/2557
83นางสาวอนัญพร แสงสิริวิชโยครู17/7/25601/9/2560
84นางสาวอภิญญา เห็มนวนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/7/25601/9/2560
85นางสาวอรวรรณ โล่ห์คำครู1/4/25541/3/2555
86นางสาวอสอฤดี ผดุงกิจครู1/5/25601/6/2560
87นายดิสพงษ์ อัมภาผลครู4/1/25601/2/2560
88นายธเนษฐ ก้อนกั้นครู17/7/25601/9/2560
89นายนิวัฒน์ สิงห์โตครู17/6/25601/9/2560
90นายพิมุข อินทรสูตครู17/7/25601/9/2560
91นายวัชรกรณ์ ฉายพลครู1/5/25601/5/2560
92นายสัญญา สุวรรณสารครู20/4/25561/8/2556
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
93นางพรรณวดี แสนพงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
94นางสาวอรชุดา รัตนพงศ์กุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ16/1/25601/2/2560
95นายกิ่งเพ็ชร พิลาทาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25591/1/2556
96นายปีดา โทนสิมมาวิศวกรโยธาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
97นางสาวจรัสพรรณ คำภูแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
98นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ28/3/25541/3/2555
99นายทรงฤทธิ์ พุทธลาอาจารย์24/9/25551/10/2555
100นายบัญชา พรหมดาวิศวกรปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
101นายประกายแก้ว บุตราชวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ20/12/25551/1/2556
102นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ววิศวกรโยธาปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
103นางกิ่งดาว ช่วยจันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
104นางสาวนพวัลย์ ฝ่ายเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
105นางสาวสุกัญญา ลามคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ15/5/25551/8/2555
106นายบัณฑิต ศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
107นายบัณฑิต ศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/255930/11/2563
       งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
108นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/3/2555
109นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/3/2555
110นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ25/8/25541/5/2563
111นายวัชระ น้อยนางนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
112นายวุฒิชัย ไชยพรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
       งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
113นางสาวจารุวรรณ พรมพิลาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
114นางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศนักวิชาการศึกษาชำนาญการ5/10/25581/3/2555
115นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
116นางเกศนรินทร์ อัยกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ16/6/25571/7/2555
117นางสาวบุษกร ถานทองดีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ(DSS)
118นางสาวภาวิณี สีมานักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ5/10/25581/1/2557
119นางสาวอรศิริ ไชยเทพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2561
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
120นางสาวอัญชลี มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
       งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
121นางเกกิลา บารินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ1/5/25561/3/2555
122นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ20/9/25551/10/2555
123นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ20/9/25551/10/2555
124นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ20/9/25551/1/2564
125นางสาวประภาพร คำโสมศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
       งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
126นางสาวชนกญาดา โคตรสาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ21/8/25601/9/2560
127นางสาวเบญจพร มายูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ2/3/25631/4/2563
128นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
129นางสาวศิริพร ชาวชายโขงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25581/9/2558
130นางสาวศิริพร ชาวชายโขงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25581/9/2558
131นางสาวศุภนาฏ บุญชัยศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
132นางสาวศุภนาฏ บุญชัยศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       งานแผนและงบประมาณ
133นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ2/3/25521/3/2555
134นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
135นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
136นายสมศักดิ์ อามาตร์สมบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
137นางจีรวรรณ ดวงสุภานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
138นางจีรวรรณ ดวงสุภานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
139นางพรพิมล ภาคมฤคนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/5/25561/8/2556
140นางสาวทัศนีย์ คำปานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
141นางสาวทัศนีย์ คำปานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
142นางสาวรจนา ประดาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
143นางสาวศุวนันท์ กันเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
144นางสาวสุจิตรา ราชวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
145นางสาวสุจิตรา ราชวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
146นางสาวอรพิน บุตราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
147นายกฤษณะ กีวิไลย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
148นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
149นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/1/2564
150นายบุญเกื้อ ครุธคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ23/6/25521/3/2555
151นายบุญเกื้อ ครุธคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ23/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
152นางวันเพ็ญ นันทะศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์31/5/25561/8/2556
153นายทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์อาจารย์2/7/25611/8/2561
154นายอภิสิทธิ์ สมศรีสุขอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
155นางสาวพัทธนันท์ ชมภูนุชอาจารย์1/9/25601/3/2555
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
156นางผกาพรรณ วะนานามอาจารย์16/3/25541/3/2555
157นางวาทินี แกสมานอาจารย์2/3/25521/3/2555
158นางสาวจินดา ลาโพธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
159นางสาวนวพร วรรณทองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/25541/3/2555
160นางสาวเบญจพร อุผาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/3/2555
161นางสาวประภาวรรณ ทองศรีอาจารย์15/3/25601/4/2560
162นางสาวปัณฑิตา อินทรักษาอาจารย์25/6/25611/7/2561
163นางสาวเพ็ญผกา ปัญจนะอาจารย์11/11/25591/12/2559
164นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจรอาจารย์1/5/25561/8/2556
165นางสาวสรชา ผูกพันธ์อาจารย์15/3/25601/4/2560
166นางสาวสิรินทร์ ปัญญาคมอาจารย์16/10/25611/1/2443
167นางสาวอรุณรัตน์ คำแหงพลอาจารย์3/7/25601/8/2560
168นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/8/2555
169นายกฤตภาส วงค์มาอาจารย์3/10/25591/10/2559
170นายก้องภพ ศิริบุตรอาจารย์30/5/25561/8/2556
171นายชัยณรงค์ เพียรภายลุนอาจารย์15/7/255815/7/2558
172นายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากรอาจารย์15/3/25601/4/2560
173นายสถิตย์ ภาคมฤคผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
174นายสุดประไทย บุพศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์30/7/25521/3/2555
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
175นางสาวชุลีวัลย์ รักษาภักดีอาจารย์1/8/25601/8/2560
176นายธราเทพ เตมีรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์21/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
177นางสาวรัชดาพรรณ อินทรสุขสันติอาจารย์1/10/25611/1/2443
178นางสาวสุพัตรา ปสังคโทผู้ช่วยศาสตราจารย์8/12/25521/3/2555
179นางสาวหรรษา องคสิงห์อาจารย์1/6/25551/8/2555
180นางสาวหรรษา องคสิงห์อาจารย์1/6/25551/1/2443
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
181นางสาวนิศาชล ภาวงศ์อาจารย์1/2/25622/5/2562
182นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
183นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
184นายจีรวัฒน์ สัทธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/7/2563
185นายนพรักษ์ แกสมานอาจารย์15/5/25551/8/2555
186นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์อาจารย์1/5/25561/8/2556
187นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์อาจารย์1/5/25561/8/2556
188นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
189นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
190นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/4/2565
191นายอริญชย์ พรหมเทพอาจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
192นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชคอาจารย์1/6/25551/8/2555
193นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชคอาจารย์1/6/25551/6/2564
194นายทศพล สิทธิอาจารย์18/9/25611/10/2561
195นายภัทรดร จั้นวันดีผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/3/2555
196นายภัทรดร จั้นวันดีผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/3/2555
197นายวสันต์ ศรีหิรัญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
198นายวสันต์ ศรีหิรัญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
199นางสาววราพร อัศวโสภณชัยอาจารย์1/8/25611/8/2561
200นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์อาจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
201นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
202นางสาวนนทวรรณ แสนไพรอาจารย์1/5/25561/8/2556
203นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทยอาจารย์1/4/25541/3/2555
204นางสาวอำพร ดัชถุยาวัตร์อาจารย์1/5/25561/8/2556
205นายศตวรรษ มะละแซมผู้ช่วยศาสตราจารย์25/11/25561/1/2557
206นายอนรรฆ สมพงษ์อาจารย์1/8/25601/8/2560
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
207นางอนงลักษณ์ หนูหมอกอาจารย์2/11/25581/11/2558
208นางสาวพรพิมล ศิวินาอาจารย์1/4/25541/3/2555
209นายกิตติกร รักษาพลอาจารย์2/11/25581/12/2558
210นายธเนศพล เจริญราษฎร์อาจารย์16/6/25571/1/2557
211นายธเนศพล เจริญราษฎร์อาจารย์16/6/25571/1/2557
212นายสุริยะ ประทุมรัตน์อาจารย์2/11/25581/12/2558
213นายอรรถสิทธิ์ เกษคึมบงอาจารย์29/9/25591/2/2559
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
214นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/8/2555
215นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์15/7/25581/4/2565
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
216นางอัจฉรา ไชยสี ขูรีรังอาจารย์18/10/25611/1/2443
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
217นายเอกลักษณ์ เพียสาอาจารย์3/4/256031/5/2560
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
218นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมแก้วนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       งานบริหารทั่วไป
219นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/3/2555
220นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/255428/2/2560
221นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/6/2562
222นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
223นางสาวธิวาพร คำสงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25611/6/2561
224นางสาวธิวาพร คำสงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25611/10/2564
225นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/1/2443
226นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
227นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
228นายสัญญา แถมสมดีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
229นายอนุวัตร อุ่นคำนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/3/25611/4/2561
       งานบริการการศึกษา
230นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
231นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
232นางครองใจ โสมรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
233นางวรางรัตน์ เป้งไชยโมอาจารย์20/9/25561/11/2556
234นายณัฐพงษ์ วงษ์มาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
235นายณัฐพงษ์ วงษ์มาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
236นายสมชาย บุตรนันท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25591/12/2559
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
237น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิตอาจารย์12/7/25531/3/2555
238นางฐิตินันท์ เหมะธุลินอาจารย์10/2/25541/3/2555
239นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์อาจารย์2/11/25581/11/2558
240นางสาวรัตน์มณี ชนะบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25571/6/2557
241นายกัมปนาท วงค์เครือสอนอาจารย์2/11/25581/11/2558
242นายนราวุธ ระพันธ์คำอาจารย์15/8/25571/9/2557
243นายภาคภูมิ ซอหนองบัวอาจารย์29/9/25591/2/2559
244นายสุวิทย์ ทิพอุเทนอาจารย์29/9/25591/2/2559
245นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
246ส.พญ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์อาจารย์1/2/25621/1/2443
       สาขาวิชาการประมง
247นางอรอนงค์ ขันเดชอาจารย์1/5/25581/6/2558
248นายทรงทรัพย์ อรุณกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25541/3/2555
249นายทรงทรัพย์ อรุณกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/25544/7/2559
250นายนพรัตน์ พัชณีย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/10/25561/3/2559
251นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
252นายอนาวิล พรหมเทพอาจารย์2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
253นางสาวสิรินทัศน์ เลี่ยมแหลมอาจารย์2/3/25521/3/2555
254นายธนกร ราชพิลาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
255นายนะกะวี ด่านลาพลอาจารย์3/1/25611/3/2561
256นายสมศักดิ์ ศิริขันธ์อาจารย์5/1/25581/3/2558
257นางศศิธร มีชัยตระกูลอาจารย์18/11/25561/1/2557
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
258นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติอาจารย์15/9/25591/2/2559
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
259นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศจันทึกอาจารย์1/10/256113/12/2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
260นางอรัญญา ม่อมพะเนาว์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
261นางสาวธัญญรัตน์ ผาลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
262นางสาวศิริพร คำอร่ามนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
263นางสาวสายฝนทอง แจ่มใสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
264นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
265นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/10/2564
266นายสาธิต ศรีอาจนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
267นางกัญญาภัค จอดนอกผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
268นางสาวธนวดี ละม่อมอาจารย์10/2/25541/3/2555
269นางสาวปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุลอาจารย์1/12/25571/12/2557
270นางสาวพัชรินทร์ คำศรีพลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
271นางสาวลลินี ทับทิมทองอาจารย์1/7/25541/3/2555
272นางสาวลัคนา อนงค์ไชยอาจารย์1/5/25561/8/2556
273นายชัยยศ ลักษณะวิลัยอาจารย์1/5/25561/8/2556
274นายเธียรรัตน์ ฦๅชาอาจารย์15/3/25601/4/2560
275นายภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่าอาจารย์2/11/25581/11/2558
276นายภาคิณ ลอยเจริญอาจารย์1/9/25551/10/2555
277นายวุฒินันต์ ประทุมผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
278นางนุจิรา โคตรหานามผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
279นางสาวมณฑาทิพย์ สท้านไตรภพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
280นางสาวศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์อาจารย์14/6/25531/3/2555
281นายธฏษธรรมช์ ลาโสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
282นายภัทราพล กองทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
283นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อยอาจารย์2/11/25581/11/2558
284นายไวรุจน์ อิ่มโพผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
285นายศรลักษณ์ พวงใบดีอาจารย์1/5/25561/8/2556
286นายศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรีอาจารย์15/3/25601/3/2561
287นายสาคร อินทะชัยอาจารย์2/11/25581/11/2558
288นายสิทธินัน บุญเลิศผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
289นายสุวิพงษ์ เหมะธุลินผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25571/9/2557
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
290นายกฤษฎา พรหมพินิจผู้ช่วยศาสตราจารย์13/9/25531/3/2555
291นายก้องภพ ชาอามาตย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
292นายกิตติวัฒน์ จีบแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
293นายจุลศักดิ์ โยลัยอาจารย์20/8/25561/9/2556
294นายทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25561/8/2556
295นายปริญญา รจนาอาจารย์11/4/25501/3/2555
296นายรชต บุณยะยุตผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
297นายรณยุทธ นนท์พละอาจารย์1/7/25541/3/2555
298ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุลอาจารย์1/7/25541/3/2555
299ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุลอาจารย์1/7/25541/3/2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
300นางวิชยา ตรีศกประพฤทธิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
301นายนพรัตน์ จูมศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       งานบริหารทั่วไป
302นางสาวกมลทิพย์ นาโควงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
303นางสาวจุฬาลักษณ์ สีโพธิ์ลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
       งานบริการการศึกษา
304นางสาวจันทนา ศรีวรสารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ27/8/25611/12/2560
305นางสาวจันทนา ศรีวรสารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ27/8/25611/12/2560
306นางสาวภุลภญา บีลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
307นายสมภพ เลิศศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ2/3/25521/3/2555
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
308นางญาตาวี ไชยมาตย์อาจารย์2/12/25531/3/2555
309นางสาวจุฑามาศ ตังควานิชอาจารย์1/12/25581/12/2558
310นางสาวธิดาวรรณ วิชนีอาจารย์15/9/25591/2/2559
311นางสาวนภาไล ตาสาโรจน์อาจารย์1/7/25541/3/2555
312นางสาวบุญญิสา ภูบรรทัดอาจารย์18/9/25611/8/2555
313นางสาวเบญจวรรณ จันปุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
314นางสาววิภาวี บัวผันอาจารย์1/8/25601/9/2560
315นางสาวศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทินอาจารย์27/12/25612/5/2562
316นางสาวศิริพร บุญโนนแต้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25601/1/2561
317นางสาวศิริพร บุญโนนแต้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25601/1/2561
318นางสาวสิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์10/2/25541/3/2555
319นายคมศิลป์ สารทองผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
320นายชยกร สุตะโคตรอาจารย์1/5/25561/8/2556
321นายพงศธร ภาวะบุตรอาจารย์1/12/25581/12/2558
322นายศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์อาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชาภาษาไทย
323นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสมอาจารย์1/8/25541/3/2555
324นางสาวญาณิกา แสนสุริวงค์อาจารย์1/8/25601/8/2560
325นางสาวนิโลบล ภู่ระย้าอาจารย์1/8/25601/8/2560
326นางสาวพรรณวดี ศรีขาวอาจารย์1/9/25551/10/2555
327นางสาวภัทรลดา ทองเถาว์อาจารย์20/11/25641/2/2565
328นางสาววิไลวรรณ อุดหนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
329นางสาววิไลวรรณ อุดหนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
330นายต่อศักดิ์ เกษมสุขอาจารย์1/2/25521/3/2555
331นายธวัชชัย ดุลยสุจริตอาจารย์15/8/25571/9/2557
332นายปกกสิณ ชาทิพฮดผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/3/2555
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
333นางกันยมาศ สงวนศักดิ์อาจารย์15/9/25591/12/2559
334นางสาวรดาณัฐ ภูสมนึกอาจารย์15/1/25581/1/2558
335นายเสริมวิช บุตรโยธีอาจารย์1/11/25541/3/2555
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
336นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
337นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์อาจารย์1/4/25541/3/2555
338นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/3/2555
339นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/3/2555
340นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์22/6/25521/10/2563
341นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/3/2555
342นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/3/2555
343นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/2/25521/10/2563
344นางสาววินิธา พานิชย์อาจารย์20/6/25501/3/2555
       สาขาวิชาดนตรี
345นางสาววันนพร สิทธิสารอาจารย์2/11/25581/11/2558
346นายประลองยุทธ์ แจ้งกลั่นอาจารย์30/5/25561/8/2556
347นายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพลอาจารย์1/5/25561/8/2556
348นายอรรคพล ราษฎร์ศิริอาจารย์18/11/25561/1/2557
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
349นางสาวกิติมา ขุนทองอาจารย์2/11/25581/11/2558
350นางสาวเชาวณา ไข่แก้วอาจารย์2/11/25581/11/2558
351นางสาวภัชราภรณ์ สาคำอาจารย์15/8/25571/9/2557
352นางสาววรรณพร หันไชยุงวาอาจารย์15/9/25591/10/2559
353นางสาวอริสา สุมามาลย์อาจารย์18/11/25561/7/2559
354นายพสุธา โกมลมาลย์อาจารย์16/3/25541/3/2555
355นายภูริภูมิ ชมภูนุชอาจารย์1/5/25561/8/2556
356นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/11/2558
357นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/1/2443
358นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์2/11/25581/2/2564
359นายวรังกูร ขาวขันธ์อาจารย์20/8/25561/11/2556
360นายวรังกูร ขาวขันธ์อาจารย์20/8/25561/7/2563
361นายศรีสุข ผาอินทร์อาจารย์15/6/25611/10/2555
       สาขาวิชานิติศาสตร์
362นางทิพาพร แคล่วคล่องอาจารย์15/8/25571/7/2557
363นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์อาจารย์15/5/25551/8/2555
364นางสาวปริฉัตร ภูจิตรอาจารย์1/2/25521/3/2555
365นายคำล่า ใขคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
366นายคำล่า ใขคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/5/2565
367นายดนัยณัฐ จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์15/8/25571/9/2557
368นายเนธิชัย ธานะราชอาจารย์1/10/25642/2/2563
       สาขาวิชาศิลปกรรม
369นายนพดล ชาสงวนอาจารย์1/9/25551/10/2555
370นายนพดล ชาสงวนอาจารย์1/9/255530/11/2561
371นายสุวัฒน์ บุญธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์20/8/25561/9/2556
372นายอติชาติ เต็งวัฒนโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
373นายเอกณริน แคล่วคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
374นางสาวอุทุมพร หลอดโคผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25541/3/2555
375นายธนวัฒน์ พันทาอาจารย์15/8/25571/9/2557
376นายสุวัฒชัย พ่อเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์23/9/25531/3/2555
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
377นายพุฑฒจักร สิทธิผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25541/3/2555
378นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์อาจารย์12/10/25541/3/2555
379นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์อาจารย์12/10/25546/7/2559
380นายวีรศักดิ์ บำรุงตาอาจารย์1/10/25521/3/2555
381นายวีรศักดิ์ บำรุงตาอาจารย์1/10/25521/3/2555
382นางสาวจริยาภรณ์ เที่ยงธรรมโมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/12/25601/1/2561
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
383นางสาวภุลภญา บีลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
384นางผการัตน์ ทิพวังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/7/2563
385นางศุลีพร อนันตธนรัตน์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
386นางสาวภัทรา บูรณะเนตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
387นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
388นางสาวศศิภา ชวพันธุ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
389นายธิติพงษ์ สมจันทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
390นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
391นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
392นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/10/2564
393นายปรัชญา สาระทรัพย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
394นายสุเทพ จันทร์ชนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/25521/3/2555
       งานกิจการนักศึกษา
395นายปรัชญา สาระทรัพย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/255531/5/2563
       งานบริการการศึกษา
396นางศุลีพร อนันตธนรัตน์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
397นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/1/2443
398นายธิติพงษ์ สมจันทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาการบัญชี
399นางจินตนา จันทนนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์16/3/25541/3/2555
400นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสารอาจารย์7/8/25561/9/2556
401นายกฤตกร มั่นสุวรรณอาจารย์3/1/25611/1/2561
402นายศักดาเดช กุลากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
403นางศศิกานต์ สังข์ทองอาจารย์1/7/25541/3/2555
404นายชัยณรงค์ พูลเกษมผู้ช่วยศาสตราจารย์22/6/25521/8/2555
405นายเชาวรัตน์ ทุนร่องช้างอาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
406นางพิศณี พรหมเทพอาจารย์1/5/25561/8/2556
407นางสาวสายป่าน จักษุจินดาอาจารย์3/7/25561/8/2556
408นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสงผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
409นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสงผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/10/2564
410นายสามารถ อัยกรผู้ช่วยศาสตราจารย์5/7/25531/8/2561
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
411นางนาฎลดา เรืองชาญอาจารย์3/7/25561/8/2556
412นางนาฎลดา เรืองชาญอาจารย์3/7/255630/4/2563
413นางรุจิรา จงคล้ายกลางอาจารย์15/5/25551/8/2555
414นางสุพิชญา นิลจินดาอาจารย์11/4/25501/3/2555
415นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติอาจารย์1/11/25541/3/2555
416นายเด่นชัย สมปองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/5/25521/9/2559
417นายศุภมิตร บุญทาผู้ช่วยศาสตราจารย์15/8/25541/10/2559
       สาขาวิชาการจัดการ
418นางกชพร จันทร์เรืองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/25551/10/2555
419นางเมธาวี ยีมินผู้ช่วยศาสตราจารย์1/12/25521/3/2555
420นายวศิน เพชรพงศ์พันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์16/3/25541/3/2555
421นายวัชระ อักขระผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
422นายวัชระ อักขระผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
423นางสาวอธิษฐาน ทองเชื้ออาจารย์3/1/25611/1/2561
424นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
425นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2555
426นายวราธร พรหมนิลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/7/25541/3/2565
427นายอรรฆเดช อุปชัยอาจารย์1/5/25561/8/2556
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
428นางสาวนันธารา ธุลารัตน์อาจารย์1/6/25551/8/2555
429นางสาวภัทร์ศินี แสนสำแดงอาจารย์1/6/25551/8/2555
430นางสาวลฎาภา ศรีพสุดาอาจารย์15/8/25571/3/2555
431นายจิรภัทร เริ่มศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์30/5/25561/8/2556
432นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณีอาจารย์15/9/25591/10/2559
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
433นางนันทกาญจน์ เกิดมาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
434นางสาวกาญจนาภรณ์ นิลจินดาอาจารย์15/9/25591/12/2559
435นางสาวชฎาพร แนบชิดอาจารย์18/11/25561/1/2557
436นายเกริกไกร ปริญญาพลอาจารย์1/9/25551/10/2555
437นายวิทวัส ปานศุภวัชรอาจารย์10/2/25541/3/2555
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
438ว่าที่ร้อยตรีพิศดาร แสนชาติอาจารย์3/1/25611/1/2561
       สาขาวิชาโลจิสติกส์
439นายพัลลภ จันทร์กระจ่างอาจารย์1/2/25621/4/2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานบริหารทั่วไป
440นางนันทกา ลุนราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
441นางสาวนภาพร บุญเรืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานกิจการนักศึกษา
442นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
443นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/1/2557
444นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/2/2565
       งานบริการการศึกษา
445นางกฐิน จันทร์ทิบุตรนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/6/25521/3/2555
446นางจิรัชยา บุญตาท้าวนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/7/25541/3/2555
447นายนำชัย อุตโรกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชาฟิสิกส์
448นางวิชชุดา ภาโสมอาจารย์1/6/25521/3/2555
449นางสาวเพชรรัตน์ ใจบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์2/6/25541/3/2555
450นางสาวลัดดาวรรณ เเสนสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
451นายโชคชัย คหัฏฐาอาจารย์1/10/25561/11/2556
452นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์11/4/25501/3/2555
453นายหรรษกร วรรธนะสารผู้ช่วยศาสตราจารย์15/3/25601/4/2560
454นายอาธรณ์ วรอัดผู้ช่วยศาสตราจารย์15/3/25601/4/2560
       สาขาวิชาเคมี
455นางสุมนา ถวิลอาจารย์1/12/25521/3/2555
456นางอรุณฉาย เตมียเวสผู้ช่วยศาสตราจารย์10/2/25541/3/2555
457นางสาวทิติยา ศรีภักดีอาจารย์1/2/25521/3/2555
458นายวิชญ์พล โถสายคำอาจารย์1/9/25601/9/2560
459นายวุฒิชัย รสชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/11/25591/12/2559
460นายศุภกร อาจหาญอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาชีววิทยา
461นางแก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์อาจารย์22/6/25521/3/2555
462นางสุวภา สาวิภาคผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
463นางสาวกุลวดี สุวรรณไตรย์อาจารย์1/3/25601/4/2560
464นางสาวจิราภรณ์ สุมังคะอาจารย์10/2/25541/3/2555
465นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็นอาจารย์7/6/25531/3/2555
466นายกฤษณ์ พิเนตรเสถียรอาจารย์15/8/25571/9/2557
467นายอรุณ วงศ์จิรัฐิติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/2/25521/3/2555
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
468นางสาวจรินทร์ทิพย์ ชมชายผลอาจารย์16/6/25511/3/2555
469นางสาวจิราภรณ์ จำปาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/5/25551/8/2555
470นางสาวนำพร อินสินอาจารย์21/10/25531/3/2555
471นางสาววิบูลย์สุข ตาลกุลอาจารย์1/5/25561/8/2556
472นางสาวศศิวรรณ ทัศนเอี่ยมอาจารย์10/2/25541/3/2555
473นางสาวศิริพร โพธิ์ศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
474นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่งอาจารย์11/6/25551/8/2555
475นายภูวสิทธิ์ ภูลวรรณอาจารย์1/9/25601/9/2560
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
476นางสุพรรณี สมพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์24/10/25511/3/2555
477นางสาววัลภา พ่อชมภูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
478นางสาวสมจิตร บุญเทียมอาจารย์10/2/25541/3/2555
479นางสาวสุวิวรรธน์ วิชกูลอาจารย์30/5/25561/9/2556
480นายจิรวัฒน์ กันทะโลอาจารย์16/10/25611/5/2563
481นายชัยณรงค์ เพียรภายลุนอาจารย์15/7/255815/7/2558
482นายมงคล แสนสุขอาจารย์1/2/25622/5/2562
483ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ มุขวะชิอาจารย์1/6/25551/8/2555
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
484นางสุธิรา จันทร์ปุ่มอาจารย์11/4/25501/3/2555
485นางสาวเกวลี ผาใต้อาจารย์15/8/25571/9/2557
486นางสาวธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรืองอาจารย์15/8/25571/9/2557
487นางสาวนิภาพร ชนะมารอาจารย์2/3/25521/3/2555
488นางสาวปิยวรรณ โถปาสอนอาจารย์1/5/25561/8/2556
489นางสาวแพรตะวัน จารุตันอาจารย์1/7/25541/3/2555
490นางสาวสุรีย์พัชร มุสิกะภวัตอาจารย์11/4/25501/3/2555
491นางสาวอรอุมา น้อยเหลืองนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
492นายกรกช มาตะรัตน์อาจารย์20/10/25551/1/2556
493นายกรกช มาตะรัตน์อาจารย์20/10/25551/1/2556
494นายชัยนันท์ สมพงษ์อาจารย์1/7/25541/3/2555
495นายชายแดน มิ่งเมืองอาจารย์1/12/25521/3/2555
496นายนำชัย อุตโรกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
497นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์อาจารย์10/2/25541/3/2555
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
498นางณัฐพร จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์15/8/25571/9/2557
499นางอมรรัตน์ แท่งทองอาจารย์1/9/25601/9/2560
500นางสาววิจิตรา สุจริตผู้ช่วยศาสตราจารย์2/6/25541/3/2555
501นางสาวอุไรวรรณ ภูนาพลอยอาจารย์20/12/25641/2/2565
502นายทรงพล ประโยชน์มีอาจารย์15/9/25591/2/2559
503นายประวิทย์ สุวรรณรงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์15/9/25591/12/2559
       สาขาวิชาฟิสิกส์
504นายวิทวัส พลหาญอาจารย์1/9/25601/9/2560
       งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
505นายเทพกร ลีลาแต้มนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/7/25641/7/2559
       งานศูนย์วิทยาศาสตร์
506นางณิชานันท์ กุตระแสงนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ5/10/25581/1/2443
507นางสะใบทิพย์ เลิศศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
508นางสาวกนกวรรณ วรดงนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
509นางสาวนิรันตรี ทวีโคตรนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
510นายธวัชชัย พันธุกางนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
511นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมานักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
512นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราชนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
513นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราชนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/5/25561/11/2564
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
514นางศุภพิชญ์ ประเสริฐนูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ4/9/25601/9/2560
515นางสาวจินตนา ลินโพธิ์ศาลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
516นางสาวมัลลิกา พรหมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
517นายนรากร เจริญสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ30/5/25561/8/2556
       งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
518นางสาวชุติมา ภูลวรรณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
519นายเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
520นายเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
521นายอัศวิน จันทร์ส่องนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
522นายอัศวิน จันทร์ส่องนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/2/25521/3/2555
       งานวิชาการและวิจัย
523นางสาวจินตนา ลินโพธิ์ศาลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ11/4/25501/3/2555
       งานวิเทศสัมพันธ์
524นางอรทัย ไชยหงษ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25591/10/2559
525นางสาวสุภาณี เล่าสุอังกูรนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
526นายศราวุธ ปัญญาสารนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
527นางสุภาวดี สามาทองนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
528นางสาวทับทิม สมปองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ3/8/25581/8/2558
529นางสาวนิพาพร หูตาชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ3/6/25561/3/2555
530นางสาวนิพาพร หูตาชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ3/6/25561/3/2555
531นางสาวพิศมัย ยศตะโคตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
532นางสาวพิศมัย ยศตะโคตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
       งานบริหารการวิจัย
533นางสาวภัณฑิรา สีนวลแลเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
534นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์นักวิจัยชำนาญการ20/8/25561/3/2555
       งานวิจัยและบริการวิชาการ
535นางสาวอัสฉรา นามไธสงนักวิจัยปฏิบัติการ5/10/25581/1/2557
536นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณนักวิจัยปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
537นายแสนสุรีย์ เชื้อวังคำนักวิจัยชำนาญการ5/10/25581/3/2555
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
538นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทนนักวิชาการศึกษาชำนาญการ14/2/25541/3/2555
539นายพงศกร ทองพันธุ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ29/9/25591/10/2559
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
540นางสาวเพียงจรัส รัตนทองสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25597/1/2562
541นางสาวเพียงจรัส รัตนทองสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/25591/11/2564
542นายครรชิต สิงห์สุขนักวิจัยชำนาญการ1/12/25601/7/2559
543นายจักรกฤษ กองพิมายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/7/256329/12/2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
544นางเจริญพร บาทชารีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ14/2/25541/3/2555
545นางสาวอุ่นเรือน แสนเสนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/6/25591/7/2559
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
546นางลำดวน กุลยณีย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
547นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหาบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/9/25551/3/2555
548นายชาญชัย บาลศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/5/25561/2/2557
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
549นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
550นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
551นางสุวิดา สุจริตบรรณารักษ์ปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
552นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่ายบรรณารักษ์ปฏิบัติการ3/3/25591/10/2559
       งานบริการสารสนเทศ
553นางศศธร มาศสถิตย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
554นางสาวดาราวรรณ ปัตโชติชัยบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/10/25621/12/2560
555นางสาววารุณี เพียรพจน์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/9/25551/4/2556
556นายเอกราช วงค์กระโซ่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ17/2/25571/3/2557
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
557นางพินิดดา ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
558นางสาววัชราภรณ์ ทอนรินทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
559นายกิตติภูมิ คำศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/8/25541/3/2555
560นายกิตติภูมิ คำศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/8/25541/3/2555
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
561นายจยุตย์ พูลเพิ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ21/1/25541/3/2555
562นายจิรศักดิ์ จันทะศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2/3/25521/3/2555
563นายธีระยุทธ โคธิเวทย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
564นายวิทวัส จักรคมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/7/25641/12/2560
       งานพัฒนาสื่อดิจิทัล
565นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/9/25551/10/2555
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
566จ่าสิบตรียอดรัก บัวพรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
567จ่าสิบตรียอดรัก บัวพรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
568นางหฤทัย บุญฉวีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
569นางหฤทัย บุญฉวีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/2/25521/3/2555
570นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
571นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/3/2555
572นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/10/2563
       งานรับเข้านักศึกษา
573นางสุมัทนา รัตนกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
       งานบริการการศึกษา
574นางมยุรา รัตนบุญศิรินักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
575นางวันเพ็ญ ศรีมะโรงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
576นางวันเพ็ญ ศรีมะโรงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
577นางวันเพ็ญ ศรีมะโรงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/2/2563
578นางวาสนา บุตรสีผานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
579นางแสงจันทร์ จักรพิมพ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
580นายนววิช ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
581นายนววิช ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
582นายนววิช ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/2/25521/7/2563
583นายภาณุมาศ บุตรสีผานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25501/3/2555
584นายวงเวียน วงค์กะโซ่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ18/3/25541/3/2555
       งานส่งเสริมวิชาการ
585นางสาวบุญยรัตน์ พลวงศ์ษานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/11/25611/6/2559
586นายศิริชัย วงค์กวานกลมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/3/2555
587นายศิริชัย วงค์กวานกลมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/25551/3/2555
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
588นางนรินรัตน์ พรมหากุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ5/10/25581/1/2556
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
589นางสาวงามวิไล คนไวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ15/5/25551/8/2555
590นางสาวจิราวรรณ สาริบุตรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ14/2/25541/3/2555
591นางสาวบังอร ไทยลานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/6/25591/6/2559
592นางสาวภัสรินทร์ โคตรพันธ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
593นางสาววรรณภา เอกพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/2/25521/3/2555
594นายชูชาติ คุ้มครองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
595นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/25591/3/2559
       งานบริการการศึกษา
596นางสาวนุชรา กุลยะนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/5/25561/8/2556
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
597นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
598นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555
599นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/25551/10/2555