ยินดีต้อนรับสู่

SNRU PVD Online


โปรดกรอก Username และ Password

Username 
Password 


จำนวนสมาชิกแยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ส่วนราชการ รหัสหน่วยงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม
1 คณะครุศาสตร์ 80 1 2 83
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 41 2 4 47
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 1 4 45
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 84 2 5 91
5 คณะวิทยาการจัดการ 56 0 2 58
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 74 0 5 79
7 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 14 4 0 18
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 16 1 2 19
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 5 7 34
10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 23 1 0 24
11 บัณฑิตวิทยาลัย 11 0 6 17
12 สำนักงานอธิการบดี
12.1 กองกลาง 103 6 109 218
12.2 กองพัฒนานักศึกษา 16 1 11 28
12.3 กองนโยบายและแผน 17 0 0 17
รวม 597 24 157 778
  • สถิติการเข้าชม
  • วันนี้2
  • เดือนนี้102
  • ปีนี้714
  • ทั้งหมด2355
  • เริ่มนับ 24 พ.ย. 2563

งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4297 0112 IP-PHONE 136
ผู้ดูแลระบบ : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Copyright© 2012 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.