ยินดีต้อนรับสู่

SNRU PVD Online


โปรดกรอก Username และ Password

Username 
Password 


จำนวนสมาชิกแยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ส่วนราชการ รหัสหน่วยงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม
1 คณะครุศาสตร์ 86 2 2 90
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 42 2 4 48
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42 1 4 47
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 84 2 6 92
5 คณะวิทยาการจัดการ 61 0 2 63
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77 1 5 83
7 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 15 4 0 19
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 16 1 2 19
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 5 8 35
10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 23 1 0 24
11 บัณฑิตวิทยาลัย 11 0 6 17
12 สำนักงานอธิการบดี
12.1 กองกลาง 108 5 111 224
12.2 กองพัฒนานักศึกษา 17 0 11 28
12.3 กองนโยบายและแผน 18 0 0 18
รวม 622 24 161 807
  • สถิติการเข้าชม
  • วันนี้0
  • เดือนนี้122
  • ปีนี้395
  • ทั้งหมด3392
  • เริ่มนับ 24 พ.ย. 2563

งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4297 0112 IP-PHONE 136
ผู้ดูแลระบบ : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Copyright© 2012 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.