คู่มือการใช้งาน
(User Manual)
SCB PVD Online

ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ
SCB PVD Online


ยินดีต้อนรับสู่

SNRU PVD Online


โปรดกรอก Username และ Password

Username 
Password 


จำนวนสมาชิกแยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ส่วนราชการ รหัสหน่วยงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม
1 คณะครุศาสตร์ 89 2 2 93
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 43 2 4 49
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 43 1 4 48
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 91 0 6 97
5 คณะวิทยาการจัดการ 59 2 3 64
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 1 5 86
7 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 18 4 0 22
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 16 1 3 20
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 5 9 36
10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 23 1 0 24
11 บัณฑิตวิทยาลัย 12 1 5 18
12 สำนักงานอธิการบดี
12.1 กองกลาง 111 10 108 229
12.2 กองพัฒนานักศึกษา 17 0 10 27
12.3 กองนโยบายและแผน 19 1 0 20
รวม 643 31 159 833
  • สถิติการเข้าชม
  • วันนี้2
  • เดือนนี้3
  • ปีนี้1020
  • ทั้งหมด4017
  • เริ่มนับ 24 พ.ย. 2563

งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4297 0112 IP-PHONE 136
ผู้ดูแลระบบ : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Copyright© 2012 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.