banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
1นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
2นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
3นางสาวบังอรไทยลาUO462นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
8นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO441นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
9นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นางนาถลดาแสนภูวาCW209คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
11นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       งานบริการการศึกษา
12นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
14นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
15นางศุกลภัทรการุญCW335นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
16นางเกษสุดาสิงห์สุขCW254นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
17นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
18นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
19นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี