banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนบุคลากรแยกตามสายปฏิบัติงานแยกตามประเภทบุคลากรแยกตามสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวรายวันพนักงานมหาวิทยาลัย
ลำดับที่สังกัดวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น
1สำนักงานอธิการบดี0000000000000
 สำนักงานอธิการบดี กองกลาง0107071132062564243
 สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา0101010130001127
 สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน010001000001113
2คณะครุศาสตร์1500101208004711103
3คณะเทคโนโลยีการเกษตร1010100480026757
4คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1500100240031861
5คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2410100119005811115
6คณะวิทยาการจัดการ21001002200391075
7คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี311010249005018116
8สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม010300000001216
9สถาบันวิจัยและพัฒนา010000020001316
10สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0106000130002040
11สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน010101010001519
12บัณฑิตวิทยาลัย000100070001119
13สำนักงานอธิการบดี โรงเรียนวิธีธรรม0000000000000
 รวมทั้งสิ้น116100250134420806276222920