banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนบุคลากรแยกตามสายปฏิบัติงานแยกตามประเภทบุคลากรแยกตามสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
ลำดับที่สังกัดข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวรายวันรวมทั้งสิ้น
วิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุน
1สำนักงานอธิการบดี
 สำนักงานอธิการบดี กองกลาง0204092955713004240
 สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา0100010140160032
 สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน000100014020017
2คณะครุศาสตร์1100001591116500103
3คณะเทคโนโลยีการเกษตร910001288180056
4คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1200001328140058
5คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์180000164129600110
6คณะวิทยาการจัดการ19000013710430074
7คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2710201511931000114
8สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม010004011030019
9สถาบันวิจัยและพัฒนา010001013030018
10สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0100060210120040
11สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน010101015010019
12บัณฑิตวิทยาลัย000001010050016
 รวม969080293002214120804916
 รวมทั้งสิ้น1058295212494