banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรตามประเภทและระดับการศึกษา
ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
สายวิชาการสายสนับสนุน
ลำดับที่ประเภทบุคลากรเอกโทตรีตำกว่าป.ตรีเอกโทตรีตำกว่าป.ตรีรวม
1ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา463620062092
2ลูกจ้างประจำ000000347
3พนักงานราชการ00000422127
4ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน14111510266137246
5ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน000000000
6พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา991862001461830535
 รวม159233371158276142907

ประเภทบุคลากรเอกโทตรีตำกว่าป.ตรีรวม
สายวิขาการ159233371430
สายสนับสนุน158276142477
รวม160291313143907